Sådan fungerer BULL & BEAR-certifikater

Udgivet: 17. juni 2024

Der er mange muligheder for dem, der vil investere i aktiemarkedet med gearing. En populær metode er at anvende såkaldte Bull & Bear-certifikater, som gør det muligt at følge kortsigtede trends og intradag-bevægelser. Disse Bull & Bear-certifikater udstedes f.eks. af den franske bank Societe Generale og kan købes hos f.eks. Nordnet.

Bull & Bear-certifikater er gearede investeringsprodukter, der følger kursen på en aktie, en råvare eller et indeks. Hvis er certifikat f.eks. følger kursen på Novo-aktien, så vil certifikatet stige og falde i takt med, at aktiekursen på Novo også stiger og falder.

Societe Generale tilbyder en lang række BULL&BEAR-certifikater, der kan findes og handles igennem Nordnet

Den aktie eller den råvare som et Bull & Bear-certifikat følger kaldes også et ”underliggende aktiv”. I ovenstående eksempel udgør Novo-aktien det ”underliggende aktiv” for certifikatet.

Fordelen ved at købe certifikatet i stedet for aktien er, at certifikatet oftest er gearet. Gearing betyder, at du som udgangspunkt får forstørret din gevinst med en bestemt faktor. Det gælder naturligvis også dit evt. tab. En anden fordel er, at du også kan udnytte en situation, hvor kursen falder.

Bull-certifikater anvendes til at drage fordel af stigende priser (også kaldet “at gå lang”), mens Bear-certifikater bruges til at profitere af faldende priser (også kendt som “at gå kort”).

For hvert underliggende aktiv kan investorerne vælge mellem certifikater med flere forskellige gearings-niveauer, alt efter individuel smag og risikotolerance. Der er dog altid en risiko for at miste en del af eller hele den investerede kapital.

Bemærk, at Bull & Bear-certifikater ikke har en begrænset løbetid, og investorer vil derfor normalt skulle sælge dem igen for at realisere den økonomiske værdi.

Sådan gør du

Hvad betyder gearing egentlig?

En af de særlige egenskaber ved Bull & Bear-certifikater er deres daglige gearing. Gearing muliggør, at man med en begrænset investering kan opnå en relativt større eksponering over for den daglige prisbevægelse på et underliggende aktiv.

Kort fortalt betyder gearing, at den daglige procentvise ændring i det underliggende aktiv multipliceres med en fast faktor (gearingsfaktoren). For eksempel vil et Bull-certifikat med en faktor på X10 stige med 10 %, hvis den daglige ændring i det underliggende aktiv er 1 %. Omvendt vil Bull-certifikatet falde med 10 %, hvis det underliggende aktiv falder med 1 %. Gearingsniveauet for et Bull & Bear-certifikat fremgår direkte af produktnavnet.

Lad os for eksempel kigge på certifikatet med navnet ”BULL SPX X5 SCG7”, der kan findes hos Nordnet via dette link:

https://www.nordnet.dk/markedet/certifikater/17819891-bull-spx-x-5

Navnet ”BULL” betyder, at der er tale om et ”Bull”-certifikat, hvor du som trader/investor spekulerer i, at prisen skal gå op. Hvis du havde spekuleret i, at prisen skulle falde, ville du kigge efter et certifikat med navnet ”BEAR”.

Navnet SPX betyder, at certifikatet følger kursen på det store amerikanske indeks kaldet ”S&P500”, og forkortelsen ”SCG” fortæller, at certifikatet er udstedt af det franske finanshus Societe Generale. Endelig betyder teksten ”X5”, at netop dette certifikat er gearet med faktor 5. Bull-certifikat vil altså stige med faktor 5, så en ændring i det underliggende aktiv på +1% altså kan resultere i en stigning i certifikatet på +5%.

Du kan selv gå på jagt efter flere BULL & BEAR-certifikater hos Societe Generale.

https://certifikater.societegenerale.com/

Når du har navnet BULL SPX X5 SCG7 kan du genfinde den hos Nordnet, hvor den kan handles.

Varierende gearing

BULL&BEAR-certifikater kan være en effektiv måde at øge afkastet over en kortere tidshorisont.

Den daglige gearing er »konstant«, da den multiplicerer den procentvise ændring i det underliggende aktiv med en fast faktor hver dag. Det er dog vigtigt at bemærke, at gearingen kan variere i løbet af handelsdagen afhængigt af kursudviklingen på det underliggende aktiv. Derfor kan intradag-gearingen være højere eller lavere end den angivne faktor i certifikatets navn.

Ved dagens slutkurs for det underliggende aktiv fastsættes en ny referencekurs, som danner grundlag for beregningen af den procentvise ændring i certifikatets kurs for den følgende handelsdag. Samtidig nulstilles certifikatets gearing til det niveau, der er angivet i certifikatets navn, for eksempel X2. Denne daglige justering af produktets værdi sker automatisk og skaber en såkaldt track-linkage.

Over en investeringsperiode, der strækker sig ud over en enkelt dag, påvirkes certifikatets afkast af en kumulativ effekt fra de enkelte dages afkast. Dette betyder, at afkastet over en længere periode ikke blot er det underliggende aktivs afkast ganget med gearingen. Dette fænomen kaldes ofte en »rente-på-rente-effekt« i trendmarkeder og en »erosionseffekt« i sidelæns eller volatile markeder.

Erosionseffekten er en væsentlig risikofaktor, der kan føre til værditab, selvom det underliggende aktiv vender tilbage til sin oprindelige værdi ved slutningen af referenceperioden.

Handel med BULL/BEAR-certifikater

Bull & Bear-certifikater er børsnoterede finansielle instrumenter, der handles på samme måde som almindelige aktier. For at handle med disse produkter kræves et værdipapirdepot, som de fleste banker og online-mæglere tilbyder. Handelstiderne for disse produkter er fra kl. 8.00 CET til kl. 22.00 CET. Der kan dog være begrænsede handelstider, hvis hjemmebørsen for det underliggende aktiv er lukket.

Intra-day justering

Hvis det underliggende aktiv oplever et dagligt fald på -50 %, vil et Bull-certifikat med en gearingsfaktor på 2 falde til nul, hvilket medfører et totalt tab. For at forhindre dette har Bull & Bear-certifikater en indbygget stop loss-mekanisme i form af en justeringstærskel. Når denne tærskel nås, udføres en intradag-justering, hvilket simulerer starten på en ny handelsdag og rebalancerer certifikatet. Stop loss-mekanismen sikrer, at man aldrig kan tabe mere end den investerede kapital, og at investorerne kan fortsætte med at handle certifikatet. Under ekstreme markedsforhold kan der dog stadig opstå et totalt tab af certifikatets værdi.

Eksempler på certifikater

S&P500 BULL X5 https://www.nordnet.dk/markedet/certifikater/17819891-bull-spx-x-5
S&P500 BEAR X5 https://www.nordnet.dk/markedet/certifikater/17827101-bear-spx-x-5

BULL GULD X5 https://www.nordnet.dk/markedet/certifikater/17646734-bull-guld-x-5
BEAR GULD X5 https://www.nordnet.dk/markedet/certifikater/17855892-bear-guld-x-5

NVDA 5x Bull https://www.nordnet.dk/markedet/certifikater/17728776-bull-nvda-x-5
NVDA 5x Bear https://www.nordnet.dk/markedet/certifikater/18231261-bear-nvda-x-5

 

DISCLAIMER
Investering indebærer altid en risiko. Denne information er kun til markedsføringsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Besøg www.certifikater.societegenerale.com for fuld produktinformation, især vedrørende risici, som beskrevet i dokumentet med central investorinformation, basisprospektet og de endelige vilkår. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige afkast.

Del denne artikel