Hvad sætter du på spil ved CFD-handel?

Udgivet: 16. august 2023

Det er ikke altid helt entydigt, hvad man sætter på spil eller risikerer, når man foretager en CFD-handel baseret på margin/sikkerhedsstillelse (forstået som det beløb man skal deponere for at kunne geare sin investering). De forskellige brokere/handelsplatforme på markedet følger således ikke nødvendigvis samme fremgangsmåde og enkelte steder tilbydes slet ikke gearing eller også er gearingsniveauet valgfrit.

Under alle omstændigheder er det meget vigtigt at sætte sig grundigt ind i dette forhold, så man har helt styr på sin fulde eksponering (dvs. det beløb man samlet set har sat på spil – ens egentlige maksimale indsats, hvis aktivet der ligger til grund for CFD’en skulle falde til 0 i værdi). Denne eksponering skal man have kendskab til i hver enkel handel, så man dermed også kender sin samlede potentielle gevinst/risiko for tab på de forskellige handelsplatforme man måtte anvende.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Af uransagelige årsager er den samlede eksponering ikke altid lige gennemskuelig på de forskellige handelsplatforme. Det kan derfor være godt at operere med nogle tommelfingerregler for dette. Heldigvis er det efter at de europæiske børsmyndigheder, ESMA, i august 2018 strammede mulighederne for detailinvestorers gearing, blevet lidt nemmere at overskue. Reglerne pålægger de enkelte handelsplatforme, som opererer i EU, loft over hvor meget man som detailinvestor kan geare sine positioner. Læs mere om regelændringen her. Som følge af dette har mange af de EU baserede platforme nu ens gearingsniveauer, hvilket gør det hele lidt mere overskueligt. Hvis man f.eks. har åbnet et antal positioner alle med et marginkrav på 5% (dvs. en gearing på faktor 20), som er grænsen for de større aktieindeks, og det samlet set har bevirket et marginkrav på 10.000 DKK, kan man hurtigt beregne sin samlede eksponering til 10.000/0,05 = 200.000 DKK. En simpel tommelfingerregel for dette er blot at gange marginkravet med to og tilføje et nul. Har man åbne positioner i kontrakter med forskellige marginkrav, bliver regnestykket straks mere vanskeligt, men ikke mindre vigtigt.

Nedenfor gennemgås de væsentligste CFD-produkters risici og egenskaber primært med udgangspunkt i handelsplatformen Markets. Læs evt. mere om denne udbyder i vores grundige anmeldelse af platformen. Principperne går dog igen hos mange af de konkurrerende platforme, men som nævnt kan der være væsentlige forskelle på hvordan man handler, og man bør være opmærksom på dette i forhold til vurdering af ens samlede risici. I forhold til marginkrav har ESMA som nævnt indført grænser for gearing for detailinvestorer, som bl.a. betyder, at man maksimalt nu kan geare f.eks. de større valutakryds op til 30 gange, hvor det tidligere typisk var 100, 200 eller sågar endnu mere, hvilket givetvis har været en medvirkende årsag til at så mange detailinvestorer har tabt penge. Andre produkttyper har nu endnu lavere gearingsniveauer f.eks. enkeltaktier 5 gange og kryptovaluta 2 gange.

Handel hos f.eks. Markets og hos mange andre populære handelsplatforme såsom IG Markets eller Saxotrader, der udbydes af danske Saxobank, foregår principielt på samme måde, som når man handler en aktie på børsen. Men i stedet for antal aktier, handler man i antal kontrakter eller lots, som hver har en pålydende/nominel værdi – på engelsk face value eller notional value. Den samlede eksponering er således antal kontrakter gange værdien af den enkelte kontrakt. Forskellen i forhold til handel med almindelige aktier er gearingselementet, der gør, at man alene behøver at deponere en given margin på f.eks. 5% af eksponeringen i stedet for det fulde beløb. Beholder man de gearede kontrakter natten over, skal man endvidere betale en finansieringsomkostning af det beløb man er eksponeret for. Med det aktuelle relativt høje rentemiljø, som markedet har befundet sig i på det seneste, skal man ikke undervurdere størrelsen af de samlede renteomkostninger, hvis man vælger at holde sine positioner over længere tid.

Den dertilhørende risiko målt pr. kurspoint er i ovennævnte tilfælde altid, hvad der pr. kurspoint svarer til den valutakurs kontrakten handles i. Er der f.eks. tale om DAX, er et kurspoint lig med 1 EUR ligesom face value af en enkelt kontrakt i skrivende stund udgør ca. 15.800 EUR.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Andre platforme f.eks. IG Markets opererer med forudbestemte beløb pr. kurspoint, hvor beløbets størrelse typisk fremgår af kontraktens navn i systemet (benævnes typisk som standard-, mini- eller mikrokontrakter). For DAX’s vedkommende er det f.eks. muligt at handle med bl.a. 5 EUR og 1 EUR pr. point pr. kontrakt. Een kontrakt på 5 EUR svarer i forhold til samlet eksponering til 5 kontrakter af 1 EUR. Endvidere findes handelsplatforme såsom Markets, hvor det i visse tilfælde er muligt at handle andele af en lot f.eks. 0,1 lot af en DAX-kontrakt svarende til 10% af ca. 15.800 EUR, dvs. ca. 1580 EUR.

På den sociale handelsplatform eToro investerer man i stedet et bestemt beløb f.eks. 200 USD (man kan dog også vælge at handel i antal kontrakter – i units), som man så frit kan vælge forskellige gearingsniveauer for fra en faktor 1 og op til 30 afhængigt af det enkelte produkt. I forhold til DAX og andre indeks opererer eToro med en mindsteeksponering på 2000 USD dvs. ca. 12.800 DKK. Ved en gearing på faktor 1 er eksponeringen det samme som det investerede beløb og marginkravet er derfor 100%. Især for nystartede tradere kan det i relation til risikostyringen være en fordel, at man selv kan fastsætte et lavt gearingsniveau.

Hos Markets vil den risiko, man påtager sig pr. point, som hovedregel svare til én valutaenhed, som kontrakten handles i f.eks. 1 USD, 1 EUR osv. Handler man valutakryds afhænger det i stedet af det beløb man ønsker at handle. I forhold til en DAX handel betyder det,  at såfremt man køber en DAX-kontrakt til kurs 15.800 EUR og kursen efterfølgende stiger til kurs 15.810 EUR, hvorefter man sælger, så vil man have realiseret en nettofortjeneste på 10 point svarende til 10 EUR.

Ved handel med indeks skal man typisk som minimum handle 1 kontrakt ad gangen. Hos Markets kan man som nævnt ovenfor handle i fraktioner på ned til 0,1 kontrakt i flere af de større aktieindeks. Er der tale om aktieindeks vil 1 kontrakt (1 lot) udgøre værdien af indekset målt i den valuta indekset handles i. Ønsker man generelt at handle med mindst mulig eksponering pr. handel, kan man således i stedet for at handle en hel kontrakt, som for DAX vedkommende pt. udgør ca. 15.800 EUR eller 117.000 DKK, nøjes med at eksponere sig for 10% af dette dvs. 1.580 EUR eller 11.700 DKK. Det tilhørende marginkrav er 5% af eksponeringen dvs. 590 DKK i stedet for ca. 5.900 DKK, som er eksponeringen ved en hel kontrakt.

gearing

Kort om gearing og eksponering
Ved at geare din handel, kan du give din investering et boost. Når du handler med gearing, behøver du kun deponere en lille del af din investerings samlede værdi som sikkerhed for din handel. Det skyldes, at resten reelt set bliver udlånt til dig af handelsplatformen. Det beløb, som er nødvendigt, for at åbne en sådan gearet handel kaldes “margin”.

For at kunne handle gearede positioner, skal du bruge en handelsplatform, der accepterer gearing, og du skal have tilstrækkelig ”margin” på din konto. For eksempel kan en handelsplatform kræve, at du har mindst 700 EUR på kontoen, hvis du ønsker at satse 1 EUR per kurspoint i DAX. De 700 EUR er således din margin (tænkt eksempel).

Margin kaldes også sikkerhedsstillelse, og er handelsplatformens sikkerhed for at kunne dække et evt. tab. Margin er som reel en mindre procentdel af hele din samlede eksponering. Eksponering er et udtryk for din samlede risiko, hvis markedet pludselig skulle falde til 0. Du skal tage din eksponering alvorligt, men du skal ikke lade dig skræmme fra vid og sans, hvis du ønsker at geare din position. Du skal dog være opmærksom på, at der er et fornuftigt forhold mellem din eksponering og dit kontoindestående, så din konto er robust nok til at kunne modstå bevægelserne i markedet i forhold det tab du på forhånd mener, du vil kunne tåle at tabe.

Hvis du for eksempel indsætter et tæt ”stop loss” for dine åbne positioner, behøver du kun ”risikere” nogle få euro, fordi handelsplatformen da vil stoppe din position automatisk i forhold til dit ”stop”. I ekstreme tilfælde, kan du dog risikere, at markedet bevæger sig forbi dit stop. I de tilfælde vil margin (der er en andel af den samlede eksponering) være næste nødbremse, hvor dine positioner på et tidspunkt automatisk vil blive lukket. Dette kaldes margin-call. Mange handelsplatforme garanterer desuden, at du ikke kan tabe mere end dit samlede indestående – uanset din eksponering.

Eksempel med handel i SP500 (US500)

Ønsker man at købe 1 SP500 (US500) kontrakt kan man, jf. nedenstående billede at et handelsvindue, på en overskuelig måde se, at køb af én kontrakt i SP500 har en værdi af 4465 USD (kursen i skrivende stund) svarende til knap 31.000 DKK, hvilket er den risiko eller eksponering, som man påtager sig ved køb af én kontrakt. Det tilhørende marginkrav er for handlen er 5%, hvilket udgør ca. 223 USD svarende til ca. 1.500 DKK. Det er således som tidligere nævnt muligt at geare op til en faktor 20 i dette instrument.

 

Billedet viser et handelsvindue for køb af SP500 indekset (US500), som i dette eksempel kan handles med et bid-ask på 4464,5 á 4465, dvs. et spread på 0,5 kurspoint, som i dette tilfælde svarer til 0,5 USD. Eksponeringen dvs. din totale risiko ved køb af én kontrakt udgør ca. 4465 USD eller knap 31.000 DKK.  Når du ser eller beregner din eksponering angivet hos en handelsplatform, kan tallet i første omgang se voldsomt ud, hvis den pålydende værdi af den enkelte kontrakt er relativ høj som f.eks. DAX og Dow Jones. Heldigvis er det hos mange brokere fx hos Markets muligt at nøjes med at eksponere sig for 10% af den pålydende værdi for en del aktieindeks og andre instrumenter, hvilket særligt for nye investorer kan være betryggende.

Beløbet man er eksponeret for er ligeledes beskyttet af en række stopklodser, så selvom det er vigtigt at kende sin fulde risiko, bør beløbet ikke få dig til at gå i panik, hvis du ønsker at handle med gearing. Men man skal naturligvis være bevidst om eksponeringen. Første stopklods er dit eget ”stop” – benævnt stop loss, der kan fastlægges i forbindelse med ordreindlæggelsen eller senere. Dette stop bevirker, at du kan nøjes med kun at risikere nogle få USD. Det andet ”stop” er den af handelsplatformen opkrævede margin, der i ovenstående eksempel er knap 223 USD (5% af eksponeringen). Har man på et senere tidspunkt ikke nok indestående på sin konto til at dække marginen, vil man automatisk blive stoppet ud af sine positioner i henhold til EU reglerne.

For at undgå tvangslukning af ens positioner, er det derfor væsentligt at man sikrer sig, at der til enhver tid er en vis buffer i forhold til den kapital man har indsat på sin konto og ens eksponering. Man skal som absolut minimum have mere end den beregnede vedligeholdelsesmargin (50% i forhold til kontoindestående) for at undgå tvangslukning i de tilfælde kursen skulle gå imod en, og man som følge heraf kommer under 50% grænsen. Har man f.eks. kun indsat 500 USD på sin konto og vælger man at købe en US500 kontrakt, skal SP500 således falde ca. (500/4465*100) = 11% før ens indestående er helt væk. Hos Markets og hos øvrige EU-godkendte brokere kan man som detailinvestor i øvrigt IKKE risikere at miste mere end sit indestående.

Men din position vil allerede blive tvangslukket inden da. Såfremt saldoen på kontoen falder under vedligeholdelsesmarginkravet (50% af 223 USD), vil din position automatisk blive lukket. Hvis du f.eks. har et indestående på din konto på 500 USD, vil du have en ekstra buffer på (500-223) = 277 USD. Hvis du ikke har eksponeret dig i andre kontrakter, vil du kunne modstå et fald på op til ca. (277/4465*100) = 6% i SP500. Et sådant fald sker typisk ikke hver dag i et indeks som SP500, men kan snildt forekomme over både kortere og længere perioder, hvorfor man altid skal sørge for at monitorere ens positioner tæt og det særligt, hvis der er gearing involveret.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta - LIVE Via Messenger-app

 

Eksempel med handel i valutakrydset EUR/USD

Ønsker man eksponering i et af verdens mest handlede valutakryds, euro mod dollar, er den mindste handelsstørrelse (eksponering) hos f.eks. Markets 1.000 EUR eller ca. 1070 USD (Ca. 7.400 DKK). Andre platforme kan operere med andre mindstehandelsstørrelser. Det er altid den førstnævnte valuta i et kryds, der er ”købsvalutaen” (såkaldt basisvaluta – salgsvalutaen kaldes kvotteringsvalutaen), så for andre valutakryds f.eks. GBP/USD vil den mindste handelsstørrelse være 1.000 GBP. Den tilhørende margin er 3,33% svarende til en gearing på 30, som er det maksimale gearingsniveau for de større valutakryds (majors). 

Buy/Sell kursen fortæller hvor meget af een enhed af basisvalutaen (base currency), som man kan købe for kvotteringsvalutaen (quote currency). Én enhed af EUR koster, jf. det indsatte billede af EUR/USD handelsvindue/ orderticket, 1,07095 USD. Det betyder, at man, hvis man ønsker at spekulere i at EUR skal stige over for USD, kan købe 1.000 EUR mod salg af USD, og dermed blive eksponeret for ca. 1.070 USD svarende til ca. 7.400 DKK, jf. det indsatte handelsvindue. Den tilhørende margin er i eksemplet 3.34% af ens eksponering dvs. ca. 36 USD. Ønsker du i stedet at satse på, at EUR skal falde over for USD, skal du i stedet sælge EUR/USD krydset (dvs. gå kort i stedet for lang).

Som det ses af omstående handelsvindue handles EUR/USD med buy/sell priser på 1,07095 á 1,07086. Køber man for 1000 EUR til kurs 1,07095 og buy/sell senere bevæger sig 0,01 op i niveauet 1,08095 á 1,08086 har man herved tjent (1,07095 – 1,08086)*1000 = 9,9 USD, hvilket udgør ca. 1% af det eksponerede beløb på 1000 EUR.

 

 

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Eksempel med handel i Tesla 

På visse handelsplatforme såsom Markets er det muligt at handle CFD baserede kontrakter på helt ned til en enkelt aktie ad gangen. Hos Markets er det bl.a. muligt at handle en lang række amerikanske og europæiske aktier. I tilfældet med Tesla betyder det, jf. omstående handelsvindue, at den lavest mulige eksponering udgør køb eller salg af en enkelt aktie (1 lot), som for nærværende handle omkring 244 USD med et tilhørende marginkrav på 20% svarende til ca. 49 USD. Det svarer til en faktor 5 gearing. Man handle aktie-CFD på samme måde, som hvis man handlede selve aktien på den børs, hvor den er noteret. Så skulle en lang position i Tesla stige fra 244 til fx 254, vil man have tjent 10 USD. Man opkræves ikke kurtage, når man handle aktie CFD´en. I stedet er spreadet lidt højere end, hvad man ville kunne handle aktien for på spotmarkedet direkte på Nasdaq børsen. 

 

 

Eksempel på køb af råvaren Guld
Det er muligt at handle ned til en enkelt guldkontrakt ad gangen hos f.eks. Markets. Det samme er tilfældet for de fleste andre typer af råvarer. Ved nedenstående handelsvindue kan det ses, at køb af én guldkontrakt (en ounce) har en værdi af ca. 1918 USD, hvilket er den risiko (eksponering), som man påtager sig ved køb af én kontrakt. Guld kan hos Markets geares 20 gange, hvilket giver en margin på 5%. I dette tilfælde beløber det sig således til ca. 96 USD (Margin impact), jf handelsvinduet.

Af handelsvinduet fremgår det, at Sell/Buy prisen er 1918,62 á 1918,33. Har man købt 1 kontrakt guld til 1918,66 og stiger Sell/Buy prisen efterfølgende 1919,62 á 1919,33, vil ens nettogevinst blive 1919,33 – 1918,62 = 0,71 USD, hvis man vælger at lukke positionen. Eksponeringen pr. point er 1 USD. Spreadet i guld hos Markets er 0,3.

 

Eksempel på køb af bitcoins
Hos Markets er det bl.a. muligt at handle bitcoins i form af CFD. Hermed undgår man at skulle oprette en wallet til opbevaring af sine bitcoins, og man er derfor ikke udsat for at blive hacket eller miste sine værdier på anden vis medmindre bitcoins naturligvis falder voldsomt i værdi. Når man handler bitcoins CFD hos Markets foregår det med en gearing på 2 gang og det er muligt at handle ned til 0,1 bitcoins ad gangen, hvilket svarer til ca. 2500 USD ved en aktuel kurs på ca. 25000. Marginen udgør 50% dvs, 1250 USD.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Er man interesseret i at læse mere om handelsplatformen Markets, kan man læse vores fyldestgørende anmeldelse, som du finder her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en CFD?

CFD er engelsk for Contracts for Difference, på dansk differencekontrakt. Det er et finansielt instrument, hvor man handler en kursudviklingen på et underliggende instrument uden at eje dette direkte.

Hvad kan man handle som CFD?

Man kan handle stort set alle finansielle aktiver i form af CFD´er, herunder også en lang række kryptovalutaer og enkeltaktier. Man kan bl.a. handle CFD´er hos brokeren Markets.

Hvad koster det at handle CFD´er?

Typisk betaler man alene et spread, dvs. forskellen mellem den købs- og salgskurs, som den broker man handler hos kvoterer. Beholder man en gearet position natten over, vil man ligeledes skulle betale nogle finansieringsomkostninger.

Hvad er eksponering?

Eksponeringen er den fulde risiko man løber når man har åbnet en position. Det er således markedsværdien af positionen og det man vil miste, hvis det underliggende aktiv falder til 0, og man er lang i positionen.

Kan man shorte CFD´er?

Ja, hos brokeren Markets kan man shorte en lang række aktivklasser, så man kan tjene penge, hvis de pågældende aktiver skulle falde i værdi.

image_pdfimage_print
Del denne artikel