Hvad sætter du på spil ved CFD-handel?

Udgivet: 16. maj 2021

Det er ikke altid helt entydigt, hvad man sætter på spil eller risikerer, når man foretager en CFD-handel baseret på margin/sikkerhedsstillelse (forstået som det beløb man skal deponere for at kunne geare sin investering). De forskellige brokere/handelsplatforme på markedet følger således ikke nødvendigvis samme fremgangsmåde og enkelte steder tilbydes slet ikke gearing eller også er gearingsniveauet valgfrit.

Under alle omstændigheder er det meget vigtigt at sætte sig grundigt ind i dette forhold, så man har helt styr på sin fulde eksponering (dvs. det beløb man samlet set  har sat på spil – ens egentlige maksimale indsats, hvis aktivet der ligger til grund for CFD´en skulle falde til 0 i værdi). Denne eksponering skal man have kendskab til i hver enkel handel, så man dermed også kender sin samlede potentielle gevinst/risiko for tab på de forskellige handelsplatforme man måtte anvende.

Vi offentliggør vores handler hver dag på vores chatkanal Se vores handler LIVE

Af uransagelige årsager er den samlede eksponering ikke altid lige gennemskuelig på de forskellige handelsplatforme. Det kan derfor være godt at operere med nogle tommelfingerregler for dette. Heldigvis er det efter at de europæiske børsmyndigheder, ESMA, i august 2018 strammede mulighederne for detailinvestorers gearing, blevet lidt nemmere at overskue. Reglerne pålægger de enkelte handelsplatforme, som opererer i EU, loft over hvor meget man som detailinvestor kan geare sine positioner. Læs mere om regelændringen her. Som følge af dette har mange af de EU baserede platforme nu ens gearingsniveauer, hvilket gør det hele lidt mere overskueligt. Hvis man f.eks. har åbnet et antal positioner alle med et marginkrav på 5% (dvs. en gearing på faktor 20), som er grænsen for de større aktieindeks, og det samlet set har bevirket et marginkrav på 10.000 DKK, kan man hurtigt beregne sin samlede eksponering til 10.000/0,05 = 200.000 DKK. En simpel tommelfingerregel for dette er blot at gange marginkravet med to og tilføje et nul. Har man åbne positioner i kontrakter med forskellige marginkrav, bliver regnestykket straks mere vanskeligt, men ikke mindre vigtigt.

Nedenfor gennemgås de væsentligste CFD produkters risici og egenskaber primært med udgangspunkt i handelsplatformen Markets.com, der udbydes af brokeren Safecap Investments Ltd. Læs evt. mere om denne udbyder i vores grundige anmeldelse af platformen. Principperne går dog igen hos mange af de konkurrerende platforme, men som nævnt kan der være væsentlige forskelle på hvordan man handler, og man bør være opmærksom på dette i forhold til vurdering af ens samlede risici. I forhold til marginkrav har ESMA som nævnt indført grænser for gearing for detailinvestorer, som bl.a. betyder, at man maksimalt nu kan geare f.eks. de større valutakryds op til 30 gange, hvor det tidligere typisk var 100, 200 eller sågar 400 gange, hvilket givetvis har været en medvirkende årsag til at så mange detailinvestorer har tabt penge. Andre produkttyper har nu endnu lavere gearingsniveauer f.eks. enkeltaktier 5 gange og kryptovaluta 2 gange.

Handel hos f.eks. Markets.com og hos mange andre populære handelsplatforme såsom IG Markets eller Saxotrader, der udbydes af danske Saxobank, foregår principielt på samme måde, som når man handler en aktie på børsen. Men i stedet for antal aktier, handler man i antal kontrakter eller lots, som hver har en pålydende/nominel værdi – på engelsk en face value eller notional value. Den samlede eksponering er således antal kontrakter gange værdien af den enkelte kontrakt. Forskellen i forhold til handel med almindelige aktier er gearingselementet, der gør, at man alene behøver at deponere en given margin på f.eks. 5% af eksponeringen i stedet for det fulde beløb. Beholder man de gearede kontrakter natten over, skal man endvidere betale en finansieringsomkostning af det beløb man er eksponeret for. Typisk vil denne rente ligge på omkring 2-3% p.a. alt efter udbyder og den valuta, som det underliggende aktiv handles i.

Den dertilhørende risiko målt pr. kurspoint er i ovennævnte tilfælde altid, hvad der pr. kurspoint svarer til den valutakurs kontrakten handles i. Er der f.eks. tale om DAX, er et kurspoint lig med 1 EUR ligesom face value af en enkelt kontrakt i skrivende stund udgør ca. 12.700 EUR.

Gratis forløb: Mød de danske daytradere med succes Tilmeld

Visse andre handelsplatforme f.eks. ETX Capital gør i stedet brug af spread betting-princippet, hvor det er muligt at angive, hvor meget man ønsker at sætte på spil pr. kurspoint. Man ville således få samme eksponering her, hvis man ved en DAX-handel angav 1 EUR pr. kurspoint. På den nævnte platform kan man spread bette i danske kroner, så man helt undgår det enkelte produkts valutakursrisiko.

Andre platforme igen f.eks. IG Markets opererer med forudbestemte beløb pr. kurspoint, hvor beløbets størrelse typisk fremgår af kontraktens navn i systemet (benævnes typisk som standard-, mini- eller mikrokontrakter). For DAX’s vedkommende er det f.eks. muligt at handle med bl.a. 5 EUR og 1 EUR pr. point pr. kontrakt. Een kontrakt på 5 EUR svarer i forhold til samlet eksponering til 5 kontrakter af 1 EUR. Endvidere findes handelsplatforme såsom Markets.com, hvor det i visse tilfælde er muligt at handle andele af en lot f.eks. 0,1 lot af en DAX-kontrakt svarende til 10% af ca. 12.700 EUR, dvs. ca. 9.500 DKK.

På den sociale handelsplatform eToro investerer man i stedet et bestemt beløb f.eks. 200 USD (man kan dog også vælge at handel i antal kontrakter – i units), som man så frit kan vælge forskellige gearingsniveauer for fra en faktor 1 og op til 30 afhængigt af det enkelte produkt. I forhold til DAX og andre indeks opererer eToro med en mindsteeksponering på 2000 USD dvs. ca. 12.800 DKK. Ved en gearing på faktor 1 er eksponeringen det samme som det investerede beløb og marginkravet er derfor 100%. Især for nystartede tradere kan det i relation til risikostyringen være en fordel, at man selv kan fastsætte et lavt gearingsniveau.

I visse tilfælde skal man trods et marginkrav på 100% alligevel betale finansieringsomkostninger ved positioner som holdes natten over. En undtagelse til dette er bl.a., hvis du ønsker at handle bitcoins, hvilket hos Markets.com kan gøres i form af en CFD uden gearing og uden betaling af finansieringsomkostninger. Du kan læse mere om denne mulighed her (Scroll ned til overskriften Kryptovaluta).

Hos Markets.com vil den risiko, man påtager sig pr. point, som hovedregel svare til én valutaenhed, som kontrakten handles i f.eks. 1 DKK, 1 USD, 1 EUR osv. Handler man valutakryds afhænger det i stedet af det beløb man ønsker at handle. I forhold til en DAX handel betyder det,  at såfremt man køber en DAX-kontrakt til kurs 12.700 EUR og kursen efterfølgende stiger til kurs 12.710 EUR, hvorefter man sælger, så vil man have en realiseret nettofortjeneste på 10 point svarende til 10 EUR.

Ved handel med indeks skal man typisk som minimum handle 1 kontrakt ad gangen. Hos Markets.com kan man som nævnt ovenfor handle i fraktioner på ned til 0,1 kontrakt på de fleste af de større aktieindeks. Er der tale om aktieindeks vil 1 kontrakt udgøre værdien af indekset målt i den valuta indekset handles i. Ønsker man generelt at handle med mindst mulig eksponering pr. handel, kan man således i stedet for at handle en hel kontrakt, som for DAX vedkommende pt. udgør ca. 12.700 EUR eller 95.000 DKK, nøjes med at eksponere sig for 10% af dette dvs. 1.270 EUR eller 9.500 DKK. Det tilhørende marginkrav er 5% af eksponeringen dvs. 480 DKK i stedet for ca. 4.800 DKK, som er eksponeringen ved en hel kontrakt. Det er også muligt at handle fraktioner på 0,1 kontrakt af f.eks. Dow Jones, SP500, FTSE100 mv. Disse indeks kræver alle 5% i margin.

gearing

Kort om gearing og eksponering
Ved at geare din handel, kan du give din investering et boost. Når du handler med gearing, behøver du kun deponere en lille del af din investerings samlede værdi som sikkerhed for din handel. Det skyldes, at resten reelt set bliver udlånt til dig af handelsplatformen. Det beløb, som er nødvendigt, for at åbne en sådan gearet handel kaldes “margin”.

For at kunne handle gearede positioner, skal du bruge en handelsplatform, der accepterer gearing, og du skal have tilstrækkelig ”margin” på din konto. For eksempel kan en handelsplatform kræve, at du har mindst 700 EUR på kontoen, hvis du ønsker at satse 1 EUR per kurspoint i DAX. De 700 EUR er således din margin (tænkt eksempel).

Margin kaldes også sikkerhedsstillelse, og er handelsplatformens sikkerhed for at kunne dække et evt. tab. Margin er som reel en mindre procentdel af hele din samlede eksponering. Eksponering er et udtryk for din samlede risiko, hvis markedet pludselig skulle falde til 0. Du skal tage din eksponering alvorligt, men du skal ikke lade dig skræmme fra vid og sans, hvis du ønsker at geare din position. Du skal dog være opmærksom på, at der er et fornuftigt forhold mellem din eksponering og dit kontoindestående, så din konto er robust nok til at kunne modstå bevægelserne i markedet i forhold det tab du på forhånd mener, du vil kunne tåle at tabe.

Hvis du for eksempel indsætter et tæt ”stop loss” for dine åbne positioner, behøver du kun ”risikere” nogle få euro, fordi handelsplatformen da vil stoppe din position automatisk i forhold til dit ”stop”. I ekstreme tilfælde, kan du dog risikere, at markedet bevæger sig forbi dit stop. I de tilfælde vil margin (der er en andel af den samlede eksponering) være næste nødbremse, hvor dine positioner på et tidspunkt automatisk vil blive lukket. Dette kaldes margin-call. Mange handelsplatforme garanterer desuden, at du ikke kan tabe mere end dit samlede indestående – uanset din eksponering.

Eksempel med handel i DAX (benævnes Germany30/DE30 hos Markets.com)

Ønsker man at købe 1 DAX kontrakt kan man, jf. nedenstående handelsvindue hos Markets.com, på en overskuelig måde se, at køb af én kontrakt i DAX har en værdi af 12719 EUR (kursen i skrivende stund) svarende til knap 95.000 DKK, hvilket er den risiko eller eksponering, som man påtager sig ved køb af én kontrakt. Det tilhørende marginkrav er for handel med DAX 5%, hvilket udgør ca. 639 EUR svarende til knap 4.800 DKK. Det er således som tidligere nævnt muligt at geare op til en faktor 20 i dette instrument.

Billedet viser et handelsvindue for køb af Germany30 Cash, som i ovenstående eksempel kan handles med et bid-ask på 12718 á 12719 (hvilket er det korrekte spread) dvs. et spread på 1 kurspoint, som i dette tilfælde svarer til 1 EUR. Eksponeringen dvs. din totale risiko ved køb af én kontrakt udgør ca. 12.719 EUR eller 95.000 DKK.  Når du ser eller beregner din eksponering angivet hos en handelsplatform, kan tallet i første omgang se voldsomt ud, hvis den pålydende værdi af den enkelte kontrakt er relativ høj som f.eks. DAX og Dow Jones. Heldigvis er det hos Markets.com muligt at nøjes med at eksponere sig for 10% af den pålydende værdi, hvilket særligt for nye investorer kan være betryggende.

Beløbet man er eksponeret for er ligeledes beskyttet af en række stopklodser, så selvom det er vigtigt at kende sin fulde risiko, bør beløbet ikke få dig til at gå i panik, hvis du ønsker at handle med gearing. Første stopklods er dit eget ”stop” – benævnt stop loss, der kan lægges, så du kun risikerer nogle få euro. Det andet ”stop” er handelsplatformens margin, der i ovenstående eksempel er knap 4.800 DKK (alternativt ned til 10% af dette). Handelsplatformen Markets.com opererer ligeledes med begrebet vedligeholdelsesmargin, som er en buffer på 50% af den oprindeligt stillede margin (initialmarginen). I dette tilfælde altså 2.400 DKK. Årsagen til dette er de regler, ESMA har indført for at sikre detailinvestorerne mod for store tab den såkaldte margin close out reglen på 50%.

For at undgå tvangslukning af ens positioner, er det derfor væsentligt at man sikrer sig, at der til enhver tid er en vis buffer i forhold til den kapital man har indsat på sin konto og ens eksponering. Man skal som absolut minimum have mere end den beregnede vedligeholdelsesmargin for at undgå tvangslukning i de tilfælde kursen skulle gå imod en, og man som følge heraf kommer under grænsen. Har man f.eks. kun indsat 10.000 DKK på din konto og vælger man at købe en DAX kontrakt, skal DAX således blot falde ca. (10.000/95.000*100) = 10,5% før ens indestående er helt væk. Hos Markets.com og hos øvrige EU-godkendte brokere kan man som detailinvestor i øvrigt IKKE risikere at miste mere end sit indestående.

Men din position vil højst sandsynligt allerede blive tvangslukket inden da. Såfremt saldoen på kontoen falder under vedligeholdelsesmarginkravet på de nævnte 2.400 DKK, vil din positionen automatisk blive lukket. Hvis du f.eks. har et indestående på din konto på 10.000 DKK, vil du have en ekstra buffer på (10.000-2.400) = 7.600 DKK. Hvis du ikke har eksponeret dig i andre kontrakter, vil du kunne modstå et fald på op til ca. (7.600/95.000*100) = 8% i DAX. Et sådant fald sker typisk ikke hver dag i et indeks som DAX, men kan snildt forekomme over både kortere og længere perioder, hvorfor man altid skal sørge for at monitorere ens positioner tæt og det særligt, hvis der er gearing involveret.

Gratis forløb: Mød de danske daytradere med succes Tilmeld

Eksempel med handel i valutakrydset EUR/USD

Ønsker man eksponering i et af verdens mest handlede valutakryds, euro mod dollar, er den mindste handelsstørrelse hos f.eks. Markets.com 1.000 EUR eller ca. 7.450 DKK. Andre platforme kan operere med andre mindstehandelsstørrelser. Det er altid den førstnævnte valuta i et kryds, der er ”købsvalutaen” (såkaldt basisvaluta – salgsvalutaen kaldes kvotteringsvalutaen), så for andre valutakryds f.eks. GBP/USD vil den mindste handelsstørrelse være 1.000 GBP. Den tilhørende margin er 3,33% svarende til en gearing på 30, som er det maksimale gearingsniveau for de større valutakryds (majors).

Bid/ask kursen fortæller hvor meget af een enhed af basisvalutaen (base currency), som man kan købe for kvotteringsvalutaen (quote currency). Én enhed af EUR koster, jf. nedenstående ordreticket, 1,16034 USD. Det betyder, at man, hvis man ønsker at spekulere i at EUR skal stige over for USD, kan købe 1.000 EUR mod salg af USD, og dermed blive eksponeret for ca. 1.160 USD svarende til ca. 7.400 DKK, jf. nedenstående ordreticket. Den tilhørende margin er i eksemplet 3.34% af ens eksponering dvs. ca. 29 USD eller 249 DKK. Ønsker du i stedet at satse på, at EUR skal falde over for USD, skal du i stedet sælge EUR/USD krydset (dvs. gå kort i stedet for lang).

Gratis forløb: Mød de danske daytradere med succes Tilmeld

Som det ses af nedenstående ordreticket handles EUR/USD med bid/ask på 1,16023 á 1,16034. Køber man for 1000 EUR til kurs 1,16034 og bid/ask senere bevæger sig op i niveauet 1,17023 á 1,17024 har man herved tjent (1,17023 – 1,16034)*1000 = 9,89 USD, hvilket udgør ca. 1% af det eksponerede beløb på 1000 EUR.

Eksempel med handel i Novo Nordisk

På visse handelsplatforme såsom Markets.com er det muligt at handle CFD baserede kontrakter på helt ned til en enkelt aktie ad gangen i over 2000 forskellige aktier, herunder i større danske aktier. I tilfældet med Novo Nordisk betyder det, jf. nedenstående handelsvindue, at den lavest mulige eksponering udgør køb af en enkelt aktie (1 lot) til 320,70 DKK med et tilhørende marginkrav på 20% svarende til ca. 65 DKK. Det svarer til en faktor 5 gearing. Stiger bid/ask til f.eks. 329,7 á 330,7 betyder det, at man har opnået en nettogevinst på 9 DKK (329,7 – 320,7).  I stedet er spreadet typisk lidt højere end, hvad man ville kunne handle aktien for på spotmarkedet direkte på Nasdaq OMX Copenhagen – i tilfældet med Novo Nordiske er spreadet 1 DKK. Man skal være opmærksom på, at man udover spreadet ligeledes bliver opkrævet kurtage ved handel en aktie-CFD´er, hvorfor man ikke bør handle for alt for små beløb ad gangen.

Handelsvindue for Novo Nordisk hos Markets.com.

Eksempel på køb af råvaren Guld
Det er muligt at handle ned til en enkelt guldkontrakt ad gangen hos f.eks. Markets.com. Det samme er tilfældet for de fleste andre typer af råvarer. Ved nedenstående handelsvindue kan det ses, at køb af én guldkontrakt (en ounce) har en værdi af ca. 1213,44 USD eller ca. 7.700 DKK, hvilket er den risiko eller eksponering, som man påtager sig ved køb af én kontrakt. Guld kan geares 20 gange, hvilket giver en margin på 5%. I dette tilfælde beløber det sig således til ca. 61 USD svarende til knap 392 DKK.

Stiger bid-ask til 1214 á 1214,4, vil ens nettogevinst blive 1214,04 – 1213,44 = 0,6 USD, idet eksponeringen pr. point er 1 USD. Spreadet i guld er 0,4.

Guld handles med et minimumsspread på 0,3 point (0,3 USD). En stigning i kursen på 1 point udgør tilsvarende 1 USD og positionens samlede eksponering pr kontrakt (ounce) er ca. 1213 USD. Billedet er fra Markets.com

Eksempel på køb af bitcoins
Hos Markets.com er det muligt at handle bitcoins i form af en CFD. Hermed undgår man at skulle oprette en wallet til opbevaring af sine bitcoins, og man er derfor ikke udsat for at blive hacket eller miste sine værdier på anden vis medmindre bitcoins naturligvis falder voldsomt i værdi. Når man handler bitcoins CFD hos Markets foregår det uden gearing og det er muligt at handle ned til 0,01 bitcoins ad gangen, hvilket svarer til ca. 100 USD med dagens kurs. Spreadet udgør typisk ca. 0,26%, hvilket naturligvis er noget højere end for f.eks. aktier, men bestemt ikke højere sammenlignet med andre brokere på markedet.

Eftersom man hos Markets ikke gearer sin investering, skal man heller ikke betale finansieringsomkostninger, hvis man beholder sin position i længere tid.

Gratis forløb: Mød de danske daytradere med succes Tilmeld

Er man interesseret i at læse mere om handelsplatformen Markets.com, bør man læse vores fyldestgørende anmeldelse, som du finder her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en CFD?

CFD er engelsk for Contracts for Difference, på dansk differencekontrakt. Det er et finansielt instrument, hvor man handler en kursudviklingen på et underliggende instrument uden at eje dette direkte.

Hvad kan man handle som CFD?

Man kan handle stort set alle finansielle aktiver i form af CFD´er, herunder også en lang række kryptovalutaer og enkeltaktier. Man kan bl.a. handle CFD´er på handelsplatformen Markets.

Hvad koster det at handle CFD´er

Typisk betaler man alene et spread, dvs. forskellen mellem den købs- og salgskurs, som den broker man handler hos kvoterer. I visse tilfælde betaler man også en kurtage hvis CFD´en fx er baseret på aktier. Beholder man en gearet position natten over, vil man ligeledes skulle betale nogle finansieringsomkostninger.

Hvad er eksponering?

Eksponeringen er den fulde risiko man løber når man har åbnet en position. Det er således markedsværdien af positionen og det man vil miste, hvis det underliggende aktiv falder til 0, og man er lang i positionen.

Kan man shorte CFD´er

Ja, på handelsplatformen Markets kan man shorte en lang række aktiver så man kan tjene penge, hvis de pågældende aktiver skulle falde i værdi.

image_pdfimage_print
Del denne artikel