Få ekstra fart på investeringen med Barriers fra IG

Udgivet: 10. juni 2019

Vil du gerne kunne geare mere, når du handler aktivt? Så kan såkaldte Barriers fra brokeren IG være en god mulighed. En Barrier eller en barriereoption er en almindelig option (IKKE en binær option), som har indbygget et fast stop loss, hvilket betyder, at man har en afgrænset downside og samtidig en fuld upside. Ved at købe disse optioner kan man spekulere i både faldende og stigende markeder med en reel gearingseffekt, der overgår almindelig CFD-handel. Man kan både anvende barriereoptioner til spekulation og til risikoafdækning, og man kan sammensætte strategier i forhold til en forventet kursudvikling. På den måde kan man tjene penge i faldende, i stigende og til dels i sidelænsbevægende markeder.

VIDEO OM BARRIERS FRA IG

Handelsplatformen IG har i et stykke tid – udover almindelig CFD baseret handel med finansielle aktiver – ligeledes udbudt handel med almindelige optioner (Vanilla options) og har nu også udvidet paletten med barriereoptioner (Barrier options eller blot Barriers) med større aktieindeks, råvarer og valutakryds som underliggende aktiver. Optionerne er ikke børsnoterede, og det er således i alle tilfælde IG, som er udsteder og dermed modpart.

Barriereoptioner kan især være en mulighed for både at begrænse sin risiko og samtidig bevare muligheden for at opnå større potentielle gevinster for en relativ lille indsats. Netop den begrænsede risiko kan dog også betyde, at købte optioner hurtigt kan udløbe værdiløse som følge af det underliggende aktivs kursbevægelser. Optioner klassificeres derfor som komplicerede finansielle produkter, hvilket betyder, at produktet ikke nødvendigvis er egnet for enhver og at man som minimum skal afsætte den fornødne tid til fuldt ud at forstå produktet og risikoen.

Handlen med optioner foregår på en særskilt handelsplatform, som er opbygget på samme måde som IG’s CFD handelsplatform. Du kan læse en udførlig gennemgang af disse handelsplatforme og af brokeren her.

Hvad er en barriereoption?
En option, og herunder en barriereoption, er en derivatkontrakt (dvs. at det er afledt af det underliggende aktiv), som giver køberen (dvs. dig som kunde) en ret, men ikke en pligt, til at købe eller sælge et underliggende aktiv på en bestemt udløbsdato. For denne ret betaler man en præmie, som opkræves samtidig med at man indgår handlen. Efter køb af barriereoptionen kan man inden den udløber (medmindre den forinden knock-outes, se nedenfor) frit sælge denne igen på handelsplatformen, hvis man eksempelvis ønsker at hjemtage en profit eller bare ikke længere ønsker at være eksponeret.

Barriereoptioner har den fordel, at der i selve optionsproduktet er indbygget en automatisk stop loss funktion (en barriere), hvilket gør, at indehaveren af optionen har en begrænset downside, men en ubegrænset upside. Herudover følger præmien på optionen kursudviklingen i det underliggende aktiv point for point.

I forhold til barriereoptioner kan man alene købe disse. Man kan altså ikke sælge (dvs. udstede eller skrive optioner), hvilket også er der hvor risikoen er størst, idet der potentielt ikke er noget loft over størrelsen af tabet på en udstedt option. Når man i stedet køber en option, risikerer man maksimalt den præmie man opkræves (og medfølgende handelsomkostninger).

Man kan både spekulere i at det underliggende aktiv skal stige eller falde. Tror man at markedet skal stige, køber man en call (bull) option. Tror man det modsatte, køber man en put (bear) option.

Forskellen mellem en almindelig option og en barriereoption hos IG er primært, at barriereoptionen har indbygget et såkaldt knock-out kursniveau (stop loss niveau), som bevirker, at optionen udløber værdiløs (den knockoutes) i tilfælde af at kursudviklingen går i den modsatte retning af, hvad man har satset på og at det givne knock-out kursniveau rammes.

Det er for nærværende muligt at købe call og put barriereoptioner baseret på 11 større aktieindeks, herunder Dow Jones, Nasdaq100, SP500, Dax, Euro50, FTSE, Hang Seng, Nikkei, OMXS30 (Sweden) mv. Fsva. råvarer er US Crude oil, Brent oil, guld og sølv omfattet. I alt 14 valutakryds er omfattet såsom EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD mv.

Hvorfor købe barriereoptioner?
Man kan dels anvende barriereoptioner til spekulation og til risikoafdækning. Man kan sammensætte avancerede strategier i forhold til ens forventede kursudvikling, hvorved man både kan tjene penge i faldende, i stigende og i sidelænsbevægende markeder. Som følge af det indeholdte knock-out niveau egner optionerne sig umiddelbart bedst til markeder, som entydigt går i en bestemt retning.

Handler man med barriereoptioner kan man samtidig “få mere smæk for skillingen” end hvis man handler med CFD´er, idet man kan opnå en højere markedseksponering for færre midler. Man kan i realiteten opnå en højere gearingfaktor end man kan opnå ved en tilsvarende CFD handel, alt efter hvor langt væk knock-out niveauet fastsættes. Jo tættere man sætter knock-out niveuaet, jo større risiko er der for at det rammes. Et lavt sat niveau indebærer således en højere risiko for at optionen går i 0 og bliver værdiløs, hvilket man skal gøre sig bevidst om. Jo højere man fastsætter knock-out niveauet, jo dyrere bliver præmien og jo mindre gearingsfaktor opnår man (relativt til almindelig CFD handel).

Barriereoption sammenlignet med en CFD på DAX indekset
Barriereoptioner hos IG er som nævnt købte optionskontrakter, som følger kursbevægelserne på det underliggende aktiv punkt for punkt. For en option på det tyske DAX indeks, vil gevinsten på optionen (og dermed værdien af præmien) således stige 1 EUR, hvis DAX stiger 1 point. Nedenfor illustreres sammenhængen mellem en CFD i DAX og en købt put barriereoption.

Billedet viser en kursgraf for DAX indekset (Germany 30) og et ordrebillede for en put barriereoption på dette (Bear). Klik på billedet for at forstørre det.

Tror man på at kursen på DAX vil falde, kan man købe en put barriereoption (benævnes Germany 30 Barrier Put). Det indsatte billede viser en kursgraf for prisudviklingen i DAX og prisen på put barriereoptionen (Bear). Det fremgår af billedet, at det aktuelle kursniveau for det underliggende aktiv, DAX cash indeks er ca. 11711. Præmien for en put option med knock-out level på 11830 er 121,1 EUR. Det svarer til ca. 1%, som er det mindst muligt knock-out niveau man kan vælge. Vælger man f.eks. 11840 i stedet stiger præmien tilsvarende 10 EUR til 131,1 EUR og så fremdeles. Køber man den valgte put option følger værdien af denne udviklingen i DAX point for point. Så hvis DAX falder 100 point, så stiger værdien af præmien på putoptionen 100 EUR, og man kan derved sælge sin option og modtage 231,1 EUR. Dvs. at man ved at betale en præmie på 121,1 EUR er eksponeret for 1 kontrakt i DAX til en samlet værdi af ca. 11711 EUR. Udover optionspræmie opkræves man knock-out præmie på 1,5 EUR samt en kurtage på 0,1 EUR.

Købte man DAX indekset som en CFD ville man skulle stille 5% af kontraktens værdi (eksponering) på de 11711 EUR i margin (sikkerhedsstillelse) dvs. ca.  585 EUR. Hermed er man gearet 20 gange i forhold til den stillede margin. Men idet man ved at købe optionen alene betaler 121,1 EUR, kan man sammenligne det med en gearing på ca. 97 gange. Det betyder altså, at man kan komme længere rent eksponeringsmæssigt for færre midler. Som følge af den noget større gearing, følger risikoen naturligvis også med, men er dog begrænset til præmiens størrelse på ca. 1% af værdien af 1 kontrakt i DAX plus knock-out præmien, som er 1,5 EUR i dette tilfælde.

Såfremt man ønsker et højere knockout-niveau stiger præmien, hvorved det sammenlignelige gearingsniveau ligeledes falder. Er knock-out i stedet 2% vil præmien ca. udgøre det dobbelte dvs. ca. 242 EUR svarende til en gearing på ca. 48 på købstidspunktet. Når man fastsætter det valgte knock-out niveau bør man ligeledes inddrage det underliggende aktivs volatilitet, dvs. hvor meget aktivet hhv. stiger og falder over kortere perioder. Er aktivet meget volatilt risikerer man ofte at blive knock-outet.

Ønsker man yderligere eksponering end standardkontrakstørrelsen, kan man blot købe flere optionskontrakter. Du kan læse mere om kontrakterne hos IG.

Case US Crude oil
Billedet nedenfor viser kursgraf og ordrebillede for en US Crude oil call barriere option. Forventer man således at prisen på olie skal stige (man er bullish på olie), kan man køber en call option. Den aktuelle kurs for olie er ifølge grafen på billedet ca. 52,81 USD pr tønde. Kursen er angivet som 5281,5, idet man for dette produkt handler 100 tønder olie ad gangen pr. lot i det underliggende marked. Prisen på optionen er iflg. ordrevinduet 60,8 dvs. ca. 1% af den underliggende værdi, idet knock-out level er valgt til midst mulige knock-out niveau på 5225, som udgør ca. 1%. Der beregnes endvidere en knock-out præmie på 3 point samt 0,1 USD i kurtage og en kurtage på 0,1 USD. Efter man har købt call optionen, er man eksponeret 1 USD pr kurspoint, som det underliggende marked flytter sig.

Man er derfor eksponeret for ca. 5281,5 USD mens man alene risikerer præmien på de 60,8 USD. I princippet kan dette sammenlignes med, at man gearer knap 87 gange (5281,5/60,8). Risikoen man løber er naturligvis, hvis den underliggende kurs på olie netop falder til knock-out niveauet på 5225, hvorved optioner udløber værdiløs. Et fald på 1% i olie forekommer relativt ofte over kortere perioder, hvilket understreger at man skal tage volatiliteten på det underliggende marked med i den samlede betragtning og evt. i stedet vælge et knock-out niveau på mere 1%. Det fordyrer præmien, men mindsker risikoen for at blive stoppet hurtigt ud.

Billedet viser en kursgraf for US Crude Oil og et ordrebillede for en call barriereoption på denne (Bull). Klik på billedet for at forstørre det.

Case EURUSD
Billedet nedenfor viser en call barriereoption på EURUSD valutakryds, som det underliggende aktiv. Hos IG prises dette i 11235 USD for 10000 EUR, jf. kursgrafen på billedet. De 10000 EUR udgør dermed den reelle eksponering på det underliggende aktiv. Optionspræmien beregnes til 116,4 USD inkl. 1,2 USD i Knock-out præmie plus kurtage på 0,1 USD. Knock-out ligger dermed ca 1% fra den aktuelle kurs. Når det underliggende aktiv bevæger sig 1 point i opadgående retning, dvs. euro stiger overfor dollar, tjener man derved 1 USD pr optionskontrakt. Samtidig taber man 1 USD, hvis euro i stedet falder over for dollar. Et fald på ca. 1% betyder, at kontrakten knock-outes. På kursgrafen kan knock-out niveaet ses på den gule streg, der benævnes KO.

 

Billedet viser en kursgraf for valutakrydset EURUSD og et ordrebillede for en call barriereoption på denne (Bull). Klik på billedet for at forstørre det.

 

Hvordan prisfastsættes præmien på barriereoptionen?
Præmien påvirkes som det fremgår ovenfor af kursen på det underliggende aktiv og det knock-out niveau (stop-loss niveau), der vælges. De umiddelbare omkostninger, der er forbundet med en handel, er spreadet samt en kurtage på 0,1 point som opkræves både når man åbner og lukker sin optionsposition. Der indregnes altså ikke tidsværdi, volatilitet osv. i beregningen af prisen på præmien.

Præmien udregnes som forskellen mellem aktivets aktuelle kurs og det fastsatte knock out niveau, som minimum ligger 1% fra den aktuelle kurs. Herudover opkræves en lille ekstra præmie på f.eks. 1,5 point alt efter aktiv, som man alene skal betale, hvis optionens knock-out/barriereniveau rammes.

Sælger man sin position, dvs. lukker man sin åbne handel, modtager man optionens aktuelle kursværdi (præmie) minus spread og kurtagen.

Herudover betaler man finansieringsomkostninger og administrationsgebyr (Admin fee), hvis man beholder positionen natten over. Såfremt knock-out niveauet rammes modtager man ikke det opkrævede knock-out gebyr igen, som garanterer at ens stop loss gennemføres. Hermed er man også sikret mod pludselige større bevægelser i markedet (gaps), hvor kursen drastisk flytter sig på meget kort tid. Handlede man uden garanteret stop loss, kunne man risikere at blive stoppet ud til en væsentlig ringere kurs i denne type situationer.

Se en samlet oversigt over spreads og gebyrer her.

 

Mere information
Man kan læse mere om IG´s barriereoptioner her. Man kan bl.a. for de enkelte produkter se pointstørrelse, spread, knock-out præmie, beskrivelse af beregning af finansieringsomkostninger mv.

Herudover kan man nærlæse om de tre forskellige aktivtypers produktegenskaber i de respektive Key Information Documents (KID’s), som bl.a. beskriver investeringsproduktets egenskaber, herunder hvilke forhold man skal gøre sig bevidst om ift. risici, prisfastsættelse, omkostninger ol. Man finde KID´s på handelsplatformen under det lille i, hvis man åbner et ordrebillede for et produkt.

 

Demokonto
Det kan anbefales, at åbne en demokonto på optionshandelsplatformen, hvilket er helt gratis og uden forpligtelser. På demokontoen kan man indlægge handler og få en god føling for prissætningen og måden barriereoptionerne fungerer på. En god ide kan være at udarbejde en handleplan for de enkelte handler såsom at analysere det underliggende aktiv grundigt og fastlægge targets for profit og tab. Efterfølgende kan man så tilpasse dette i optionshandlen. Stop loss delen er jo automatisk med, men kan jo fastsættes fra 1% og opad. Når man efterfølgende åbner en live konto, kan man den første måned handle de forskellige kontraktstørrelser på ned til 25% af normalstørrelsen, så man kan komme i gang med at handle optioner for mindre beløb.

>>>>>>>>> Du kan oprette dig hos IG og handle Barriers her.

 

Daytrader.dk modtager kommission og/eller betaling for annoncering fra IG og andre af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om daytrading.

image_pdfimage_print
Del denne artikel