Strammere regler på vej til daytradere

Udgivet: 19. januar 2017
FCA consultation paper
Klik på billedet for at læse FCAs Consulting Paper CP 16/40 i sin helhed.

I fremtiden bliver det sandsynligvis vanskeligere at få lov at geare sine positioner som daytrader. Det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority (FCA), fremsatte i december 2016 i et høringspapir (CP 16/40) en række forslag til øget regulering af udbydere af gearede produkter. Bliver disse forslag implementeret som planlagt i løbet af foråret 2017, vil det medføre en bedre beskyttelse af især nye tradere, men samtidig vil det også resultere i en række begrænsninger.

 

De væsentligste stramninger, som FCA foreslår i sit høringspapir, består bl.a. af:

  • Indførelse af skrappere marginkrav (loft for gearing)
  • at udbydere fremover skal sondre mellem erfarne og uerfarne kunder
  • Indførelse af dokumentationskrav i forbindelse med statuering af om en kunde er erfaren eller uerfaren
  • Forbedrede og standardiserede oplysningskrav vedr. risikoadvarsler
  • at alle udbydere skal oplyse om andel af kunder der hhv. taber og tjener penge i en given periode
  • Indførelse af en objektiv regel for lukning af positioner, når en kunde ikke længere har tilstrækkelig margin på sin konto (margin close out)
  • Forbud mod bonuskampagner

Det væsentligste, og vel nok mest indgribende forslag fra FCA, er indførelsen af et loft for gearing på 10 til 50 gange for erfarne kunder og på 5 til 25 gange for uerfarne kunder afhængig af produkttype. Sammenlignet med marginkrav i dag på op til 100-200 gange, og i visse tilfælde højere end det, må man sige, at der her er tale om noget en stramning.Tabellen nedenfor viser den foreslåede gearing og tilhørende marginkrav for de forskellige produkttyper.

En erfaren kunde defineres som en kunde med over 12 måneders erfaring inden for handel med gearede produkter. Samtidig stilles krav om en vis handelsaktivitet i perioden. En uerfaren kunde er så en kunde, som ikke opfylder dette. FCA har endvidere stillet forslag til, at man som kunde for at kunne blive kvalificeret som erfaren skal kunne dokumentere, at man rent faktisk tidligere har handlet med gearede produkter f.eks. ved at indsende kontoudtog fra en anden broker.

 

Tabel marginkrav
Tabellen viser FCAs forslag til indførelse af minimums marginkrav for forskellige produkttyper. Egen tilvirkning.

 

I forhold til handel med f.eks. DAX eller Dow Jones betyder loftet for gearing, at erfarne kunder fremover som minimum skal stille 2,5% i margin mens uerfarne skal stille 5% i margin. Sammenholdt med et marginkrav i dag typisk på ned til 0,5% – 1% afhængig af udbyder, er der i den grad tale om en stramning. Herved vil man som kunde fremover maksimalt kunne geare sin position 20 eller 40 gange, hvor det tidligere f.eks. kunne være 100-200 gange eller endda højere.

Det forøgede krav til sikkerhedsstillelse betyder, hvis man ønsker samme eksponering som tidligere, at man som trader enten skal indbetale mere i indskud på sin konto eller slet og ret handle med mindre i eksponering. FCA forventer at loftet vil medføre, at kunderne vil vælge at eksponere sig langt mindre fremadrettet fremfor at skulle indbetale yderligere midler til sin konto.

FCA foreslår ligeledes at indføre et forbud mod alle typer bonuskampagner, idet FCA frygter at svage sjæle lader sig forblænde af diverse gode tilbud og ”gratis penge”. Man må dog også erkende, at visse af udbyderne på markedet har været forholdsvis kreative i sammensætningen af bonusprogrammer, hvor man som ny trader bliver nødt til at trade mere end godt er, hvis man skal gøre sig forhåbning om at få lov at beholde en bonus.

FCA stiller endvidere forslag om, at hver enkelt udbyder udover at skulle præsentere en potentiel kunde for en standardiseret og fyldestgørende risikoadvarsel også skal oplyse om den præcise andel af kunder hos den pågældende udbyder, som har været i stand til at tjene penge på handel med gearede produkter i en periode.

Endelig indeholder forslaget en objektiv regel i forhold til margin close out, som betyder, at en udbyder senest skal lukke en kundes positioner, hvis en kundes netto kontoindestående (Net Equity) kommer under 50% af marginkravet.

Høringspapiret indeholder i øvrigt også FCAs tanker om udbydere af binære optioner, som for nærværende ikke omfattet af FCAs reguleringskompetence, hvilket de formentlig vil komme til at blive i den nærmeste fremtid.

Af høringspapiret kan man endvidere læse, at der for nærværende findes 97 FCA-autoriserede udbydere af gearede produkter specifikt rettet mod privatkunder. Til sammen besidder disse 3,5 mia. GBP i kundeindskud. FCA anslår endvidere, at de 97 udbydere tilsammen har lidt over 1 mio. konti, hvorpå der er indsat midler. Af disse er ca. 525.000 aktive kunder, som fordeles på hhv. 125.000 engelskbaserede kunder og 400.000 udenlandske kunder. I gennemsnit har kunderne således ca. 27.000 DKK stående. FCAs stikprøveundersøgelse viste i øvrigt, at ca. 80% af kunderne tabte penge og det gennemsnitlige tabte beløb var 2.200 GBP.

 

Aktiekurserne i udbyderne af gearede produkter har fået tæsk
At dømme efter markedets reaktion er tiltagene ikke videre positive for udbydernes evne til at tjene penge fremadrettet. Således faldt en række aktier i de børsnoterede selskaber, som ejer udbydere af gearede produkter, voldsomt i værdi samme dag som FCA offentliggjorde sit høringspapir. Se f.eks. nedenstående kursgraf for IG Group Holding, der ejer en af de største aktører på markedet, IG Markets. Siden har nogle af selskaberne rettet sig en smule, men det lader til, at man lige afventer, hvad FCAs forslag konkret udmønter sig til, og som efter planen skal træde i kraft i løbet af foråret 2017.

IG Group graf2
Kursgraf der afspejler kursudviklingen på IG Group de sidste 3 måneder. Den 6. december 2016 styrtdykkede kursen med knap 40%.

 

Om baggrunden for stramningerne
Baggrunden for de foreslåede stramninger er bl.a., at undersøgelser foretaget af FCA har vist, at ca. 80% af kunderne hos udbydere af gearede produkter (CFD, spread betting og rolling spot forex) i løbet af det første år taber penge. Herudover har undersøgelser vist, at visse af udbyderne tilbyder kunderne op til 500 gange gearing samt gør brug af uhensigtsmæssige bonusprogrammer for at lokke nye kunder til, som ikke alle anses at være helt klar over, hvad de foretager sig.

Selvom reglerne som udgangspunkt alene vedrører udbydere af gearede produkter, som har licens hos FCA, er en lang række af stramningerne bl.a. baseret på en vis skepsis fra især den paneuropæiske body European Securities and Markets Authority, ESMA, angående udbuddet af gearede produkter rettet mod detailinvestorer (blandt andet i juli 2016) ligesom der generelt synes at være en bevægelse især i Europa, men også i resten af verden, gående på opstramninger af industrien og en stigende grad af beskyttelse af investorerne.

Også andre landes finanstilsyn, herunder bl.a. det cypriotiske finanstilsyn, CySEC, og det tyske finanstilsyn, BaFin har således for nyligt stillet stramningsforslag over for udbydere af gearede produkter.

FCA har sendt forslagene i høring med svarfrist den 7. marts 2017, hvorefter det er hensigten, at reglerne skal træde i kraft relativt hurtigt, hvilket forventes at ville ske i løbet af foråret 2017.

FCA opfordrer i øvrigt alle til at komme med bemærkninger til høringspapiret, hvilket let kan gøres ved at klikke på billedet øverst oppe i toppen af artiklen, som leder til en beskrivelse af proceduren for dette.

 

Del denne artikel