eToro – lavest mulige eksponering

Udgivet: 17. juli 2019

Sådan investeres med lavest mulige eksponering hos eToro

Ud fra en risikobetragtning er det meget vigtigt at starte forsigtigt ud, når man påbegynder sin karriere som aktiv trader, hvor man typisk handler med gearede produkter i form af CFD’er. At starte forsigtigt ud vil sige, at man begrænser sin eksponering, forstået som det samlede beløb man risikerer, mest mulig. Det gøres f.eks. ved at handle den mindst mulige mængde med lavest mulige gearing. Samtidig skal man hele tiden holde positionens størrelse op mod størrelsen af sin konto og sørge for, at positionen eventuelt sammenlagt med andre positioner ikke udgør for stor en del af kontoen. Alternativt kan man hos eToro investere i aktier eller ETF´er helt uden gearing, hvor man køber de underliggende aktiver i stedet for CFD´er. Læs mere her om aktier og her om ETF´er.

Hos eToro vil man typisk åbne sin konto i USD, hvilket betyder, at man altid handler og afregnes i USD uanset hvilken valuta et underliggende aktiv handles i. Handler man eksempelvis DAX (GER30) afregnes man altså ikke i EUR, men derimod i USD. Hos eToro vælger man et beløb (Amount) man ønsker at investere, hvorefter man fra handel til handel vælger det gearingsniveau man ønsker. Det bevirker, at det beløb man vælger ganget med gearingsniveauet udgør ens samlede eksponering i den enkelte handel i USD.

Det er forskelligt fra instrument til instrument, hvilket beløb man som minimum skal investere og hvilke gearingsniveauer man kan vælge. Man kan typisk vælge fra 1 og opefter, hvor det især er muligt at tilvælge nogle høje gearingsniveauer for valutakryds selvom de europæiske børsmyndigheder, ESMA, har opstillet restriktioner for gearingsniveauer for detailinvestorer. Det må dog også anbefales, at holde sig væk fra de højeste gearingsniveauer i hvert fald som nystartet trader. Gør man brug af eToros copy trading funktioner til at kopiere andre tradere, kan det være en fordel at kigge efter de tradere, som er en del af Popular Investor programmet, idet eToro har fastsat begrænsninger for hvor meget der maksimalt må geares.

At man kan vælge helt ned til en gearing på en faktor 1 betyder i realiteten, at man slet ikke gearer sin position, hvilket kan være rigtig godt både for en nystartet og forsigtig trader, som med god grund er bekymret for at miste sine penge hurtigt som følge af for heftig gearing. Vælger man en gearing på faktor 1 vil mindsteindsatsen i USD dog stige, hvilket stiller større krav til størrelsen af det beløb man sætter ind på sin konto, jf. nærmere nedenfor.

Såfremt man nøjes med alene at indsætte et mindre beløb f.eks. 500 USD kan man risikere at komme til at begrænse sig selv i forhold til at kunne trade aktivt. Hvor stort et beløb, man i realiteten så er nødt til at dedikere til sin indledende trading, er naturligvis relativt. For eksempel er 1.000 USD et stort beløb for nogle, men bestemt ikke for alle. Daytrader.dk anbefaler dog alle nye tradere uanset formueforhold at starte ud med lavest mulige eksponering, som beskrevet ovenfor. Man kan altid senere hen skalere op, når man er blevet mere komfortabel med sin handelsplatform, sin strategi og sin risikostyring.

Har man til hensigt at investere i flere positioner på samme tid eksempelvis for at sprede sin risiko, vil f.eks. 500 USD næppe række så langt, idet man udover de enkelte investeringer også skal have et vist beløb som buffer, så man kan klare hvis en position skulle gå i den forkerte retning. Ønsker man f.eks at købe DAX er det mindste beløb man kan investere 200 USD med en tilhørende gearing på 10, hvilket giver en eksponering på 2.000 USD (se tabellen nedenfor for flere eksempler). Har man indsat 500 USD vil man med en investering i DAX minimum have allokeret 200 USD, og derfor kun have 300 USD tilbage til øvrige investeringer.

Beløbet man bør indsætte på sin konto vil naturligvis afhænge af, hvor stor eksponering/risiko man samlet set ønsker at påtage sig. Selvom man hos eToro har mulighed for at vælge et lavt gearingsniveau ændrer det typisk ikke på den minimumseksponering man er underlagt. Det betyder, at man, såfremt man kun har et mindre beløb indsat på sin handelskonto, mere eller mindre er nødsaget til at vælge en højere gearing i de enkelte handler for overhovedet at kunne åbne en position. Nedenfor under beskrivelsen af handel med råvarer vises bl.a. et eksempel på en handel i guld, som forklarer dette nærmere.

Overholder man ikke det gode råd om at starte ud med lav eksponering, og har man alene indskudt et mindre beløb på sin konto, risikerer man på grund af gearingselementet i CFD-handel meget hurtigt at få decimeret sin konto. I den forbindelse er det væsentligt at pointere, at man hos eToro ikke kan tabe mere end sit indestående på sin konto, hvilket bestemt ikke altid er tilfældet, når der er tale om handel baseret på gearing.

Se eventuelt mere om eksponering i artiklen her. Artiklen beskriver nærmere hvordan forskellige handelsplatforme udbyder CFD´er, hvoraf det kan ses, at eToros måde at gøre dette på adskiller sig fra de fleste andre.

Hos eToro er det muligt at handle CFD kontrakter baseret på en lang række aktivklasser, herunder aktieindeks, enkeltaktier, råvarer, valutakryds og kryptovaluta. Nedenfor gennemgås et udvalg af disse instrumenter indenfor de nævnte aktivklasser og den tilhørende risikoeksponering forsøges synliggjort.

Egen tilvirkning med forbehold for fejl og ændringer. Tabellen viser mindsteeksponeringen for forskellige instrumenter samt den maksimale gearingsmulighed. Man kan tilsvarende vælge helt ned til 1 gange gearing for de fleste CFD positioner.

 

 

Arendt-dax

Aktieindeks
Af tabellen ses det bl.a., at handel i de forskellige aktieindeks for nærværende kræver en mindste eksponering på 2000 USD. Denne eksponering er fremkommet ved at vælge et investeret beløb (Amount) på 200 USD og en gearingsfaktor på 10. For aktieindeks er det muligt at vælge hhv. 1, 2, 5, 10 eller 20 gange gearing for detailinvestorer. Ordreboksen for det engelske aktieindeks FTSE (UK100) nedenfor, viser mindsteindsatsen på 200 USD med en tilhørende gearing på 10 (X10), hvilket giver den nævnte mindsteeksponering på 2000 USD. Vælger man i stedet en gearing på 1 er minimumsindsatsen 2000 USD, hvilket så samtidig udgør ens eksponering. Gearingsfaktoren har altså betydning både for ens minimumsindsats og minimumseksponering.

Den margin man skal stille afhænger af ens gearingsniveau. Gearer man f.eks. med faktor 10 skal man stille 10% i margin mens faktor 20 kræver 5% i margin.

 

Ordreboks for køb af FTSE (UK100).

 

Eksempel på indekshandel i FTSE (UK100)
Har man en konto med et indestående på f.eks. 1.000 USD betyder en indsats på 500 USD med en tilhørende gearing på faktor 10, at man er eksponeret for 5.000 USD. Det medfører, at man effektivt har gearet hele sin konto 5 gange. Falder FTSE mod forventning 5% taber man 250 USD, dvs. halvdelen af sin indsats og en fjerdedel af sit kontoindestående på grund af gearingselementet.

Beholder man sin position over længere tid, skal man være opmærksom på, at der vil blive tillagt en variabel finansieringsomkostning på typisk 3-4% p.a. alt efter hvilket marked man investerer på (de amerikanske markeder har f.eks. relativt høje renteniveauer). Den præcise daglige rente i USD (Overnight Fee) kan ses i bunden af ovenstående ordreboks. Den årlige rente i % kan regnes ud ved at gange den daglige rente med 360 og dividere med eksponeringen og gange med 100 (0,43 * 360 / 5000 ) *100  = 3,96%.

 

Enkeltaktier
Hos eToro er det muligt at handle ca. 1.000 større internationale aktier fra de største børser i verden. Åbner man en lang position uden gearing (dvs. man køber aktien) vil man i de fleste tilfælde blive tilbudt den reelle underliggende aktie og ikke en CFD. Det er, jf. ovenstående tabel, muligt at foretage reelle aktiehandler med lav eksponering, typisk ned til 50 USD, hvilket bl.a. er tilfældet for tyske BMW og amerikanske Netflix. Shorter man i stedet, dvs. sælger aktien under at eje den eller gearer man sin position, vil man i stedet blive tilbudt en CFD handel. I disse tilfælde skal man handle for en minimumseksponering på 500 USD.

Det kan bemærkes, at eToro ikke opkræver særskilt kurtage for aktiehandel (og heller ikke tager betaling for realtidskurser). Handler man aktien som en reel aktie handler man til samme lave spread, som man kan handle aktien til på den børs, hvor aktien er noteret. AktieCFD´er handles med et tillæg til det spread, som den underliggende aktie handles til.

Enkeltaktier kan typisk geares fra faktor 1 til 5, hvilket betyder, at man skal stille mellem 20% – 100% i margin.

I forbindelse med copytrading og Popular Investor programmet, har eToro fastsat en maksimal gearingsgrænse på 2.

 

RåvarerPrisen på guld kan være på vej op.
Det er muligt at investere med en eksponering i f.eks. guld og US Crude oil mv. på 2000 USD, jf. ovenstående tabel. Det er muligt at geare råvarer fra faktor 1 til faktor 10, guld for op til faktor 20, hvilket bevirker marginkrav på ned til 5%.

 

Eksempel på køb af guld
Ønsker man at minimere sin risiko ved at købe guld præcis for minimumseksponeringen, kan man fx vælge en indsats på 100 USD med en gearing på faktor 20, hvorved man opnår minimumseksponeringen på 2000 USD, jf. nedenstående ordreboks (Exposure viser 2000 USD). Man kunne alternativt have valgt at købe guld uden gearing, men i forhold til minimumseksponeringen ville resultatet blive det samme, idet man er nødt til at købe for netop 2000 USD. Har man derfor alene indsat et mindre beløb på sin handelskonto, er man nødt til at geare i et vist omfang, hvis man ønsker at handle en position i guld.

Købskursen på guld ligger ifølge ordreboksen aktuelt på ca. 1500 USD. I eksemplet købes som nævnt for 100 USD med 20 gange gearing. Stiger guld efter et køb til ordrekursen med ca. 2% dvs. ca 30 point til kurs 1530, vil ens position tilsvarende stige 2% i værdi forhold til eksponeringen (dvs. 20 USD) og 20% i forhold til indsatsen (Amount). På denne måde investerer man altså alene i kursændringerne på det underliggende instrument, idet man ikke handler direkte i kontrakter i det enkelte instrument, som man ellers gør hos en del andre handelsplatforme.

Har man alene en konto med et mindre indestående kan man som nævnt være nødsaget til at vælge en højere gearing. Et højere gearingselement sammenholdt med en konto med et mindre indestående betyder dog, at man i højere grad risikerer, at sprænge sin konto (eller i hvert fald decimere den betragteligt), idet der ikke skal særlig store kursbevægelser til i guldet for at ens egenkapital i form af kontoindeståendet, voldsomt falder.

Beholder man sin position over længere tid, skal man være opmærksom på, at der, jf. ordreboksen, vil blive tillagt en daglig finansieringsomkostning på 0,19 USD svarende til ca. 3% p.a. ved lange handler (køb).

 

Ordreboks for handel i guld.

 

 

poundsValutakryds
I forhold til valutakryds såsom USD/EUR og USD/JPY er minimumseksponeringen typisk 2.000 USD, jf. ovenstående tabel. I henhold til eToros Popular Investor program, er der en fast maksimal gearingsfaktor på 30 i forbindelse med copy trading gældende for større valutakryds. For mindre valutakryds er det 20.

Beholder man valutakryds i længere tid skal man ligeledes betale finansieringsomkostninger, som typisk ikke er så høje, da man jo på samme tid både køber og sælger en valuta, hvorved man rent teknisk modtager en rente på den ene valuta og betaler en rente på den anden (alt andet lige).

Eksempel på køb af USD/JPY
Tror man, at dollar vil stige over for japanske yen, kan man købe USD/JPY valutakrydset. Minimumseksponeringen er som nævnt 4.000 USD, som man fx rammer med et investereret beløb på 400 USD og en gearing på 10, jf. ordreboksen nedenfor. Har man et kontoindestående på 1.000 USD har man i dette tilfælde gearet sin konto 4 gange (4000/1000). Falder dollar 10% overfor Yen tjener man 0,1 * 4000 = 400 USD, og man har præsteret, at få lagt 40% til sit kontoindeståendet, så dette nu lyder på 1.400 USD. Der beregnes endvidere en positiv overnight rente som følge af forskellen i renteniveauerne mellem Yen og dollars.

 

Ordreboks for salg af valutakrydset USD/JPY. Bemærk, at man ved køb af dette kryds modtager en positiv rente mens man ved et salg af krydset skal betale en rente. Det skyldes forskellen i renteniveauerne mellem Yen og dollars.

 

Hvis du vil læse videre om CFD handel

Læs mere om hvad du sætter på spil ved CFD handel – Her kan du også læse om muligheden for at fastsætte stop losses og take profit ordrer til de enkelte positioner.

Læs mere om hvad CFD-kontrakter er her.

Del denne artikel