Lynguide til CFD og handel med CFD-kontrakter

Udgivet: 15. maj 2023

En CFD (Contract for difference, differencekontrakt) er et finansielt instrument, der afspejler kursen på et underliggende aktiv f.eks. et aktieindeks, en enkeltaktie, et valutakryds eller noget andet. CFD´er benævnes også som et derivat dvs. noget, der er afledt af noget andet.

Eksempelvis er værdien af en CFD baseret på Novo Nordisk aktier således en direkte afspejling af kursudviklingen på Novo Nordisk. Ejer man en CFD, ejer man ikke det underliggende aktiv, men en ret til at få andel i aktivets kursudvikling 1:1. Hvis CFD´en er gearet, følger kursudviklingen dog denne gearing. Det er således relativt transparent at handle eksempelvis aktie-CFD´er, da kursen på CFD´en følger kursen på den underliggende aktie. Typisk svarer 1 aktie-CFD til at eje 1 aktie. Dog indeholder CFD´er ofte et gearingselement, som i sidste ende bevirker en anderledes udvikling i CFD´ens markedsværdi.

En aktie-CFD baseret på Nordisk Nordisk svarer således i markedsværdi til en almindelig aktie i Novo Nordisk. Hvis kursen på Novo Nordisk aktien stiger 5%, vil værdien af aktie-CFD´en også stige 5% (hvis man er lang, dvs. har købt CFD´en). Hvis Novo aktien i stedet falder, så falder værdien af CFD´en tilsvarende. Hvis CFD´en er gearet med en faktor 5 betyder det, at den samlede markedsværdi af CFD´en stiger 5 gange så meget dvs. 25% eller -25%, hvis den underliggende aktie falder.  Gearingselementet uddybes nedenfor.

 

Man handler CFD´er med brokeren som modpart
En CFD er udstedt af den handelsplatform (broker), hvorpå man handler dem. Det betyder, at det er den enkelte broker, man handler med som modpart, når man køber og sælger en CFD. Har man eksempelvis købt en CFD hos brokeren AvaTrade, kan man ikke sælge til andre end brokeren selv. Ønsker man ikke længere at eje den pågældende CFD, skal man blot sælge (dvs. lukke) positionen igen hos brokeren. CFD´er handles således ikke på en offentlig børs, som f.eks. en aktie gør.

 

Fordele ved handel med CFD´er
En CFD rummer en række fordele, hvis man ønsker at spekulere eller handle på kort sigt bl.a. fordi man kan satse på, at et givent aktiv vil falde i værdi. Det gør man ved at shorte en CFD, hvilket betyder, at man vælger at sælge en CFD fremfor at købe den. Når man køber en CFD siger man også, at man går lang.

En anden fordel er, at man ved at handle med CFD´er, som typisk er baseret på gearing, kan komme længere for de samme penge, idet man ved åbningen af positionen reelt låner et fastsat beløb af brokeren. Det indebærer naturligvis også en ekstra risiko, hvis markedet ikke udvikler sig i den rigtige retning. Mere om det nedenfor.

 

Husk endelig risikoen
Man skal være opmærksom på, at CFD´er ofte indeholder et gearingselement, men ikke altid. Det er helt op til den enkelte handelsplatform. Gearing betyder, at man kan ”få mere fart” på sin investering på samme måde som man fx belåner en fast ejendom. Man deponerer således et vist beløb (en form for udbetaling, der typisk benævnes marginkrav eller marginstillelse). Stort set som man typisk køber fast ejendom med delvis lånefinansiering. Deponeringen udgør en fast procentandel af det man reelt eksponerer sig for (dvs. en procentandel af f.eks. værdien af 100 Novo Nordisk aktier). Resten låner man af handelsplatformen. Typisk vil marginkravet i forhold til aktier være 20% af den samlede værdi. Det svarer til en gearingsfaktor på 1:5.

Hvis man f.eks. har åbnet en position i aktie-CFD´er baseret på Novo Nordisk bestående af 10 enheder (aktier) á 500 DKK udgør markedsværdien (eksponeringen) i alt 5.000 DKK. For at åbne en position på denne størrelse kræver brokeren typisk 20% marginstillelse, hvorfor man mindst skal have 1.000 DKK stående på sin handelskonto. Det svarer til en gearing på 5 gange (1:5).

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Andre aktiver har andre gearingsfaktorer. Hvis man eksempelvis åbner en CFD baseret på et aktiv, som er gearet 1:30 (fx et valutakryds) og man har 1.000 DKK på sin handelskonto, vil man maksimalt kunne åbne en position, som har en markedsværdi/eksponering på 30.000 DKK. Herved anvender man alle de penge man har på sin konto til marginstillelse. Hvis man har åbnet en position med 1.000 DKK i marginstillelse med en tilhørende gearing på 1:30 og markedsværdien af denne stiger 10%, vil man have tjent 3.000 DKK. Målt i forhold til marginstillelsen udgør det 300%. Man kan således “komme noget længere for pengene”, hvis man handler med gearede produkter.

Men risikoen stiger også tilsvarende, hvilket er væsentligt at tage med i investeringsbeslutningen. Falder markedsværdien af positionen således med 10%, taber man i stedet 3.000 DKK. Man har dermed i princippet -2.000 DKK på sin konto, hvis ikke man har sørget for at risikostyre sin position forinden. Med i princippet menes, at man som detailinvestor dog ikke kan risikere at miste mere end sit kontoindestående. Brokeren vil derfor tvangslukke din position forinden kontoen kommer i minus.

Gearing er således tosidet og muligheden for at forøge ens profit modsvares tilsvarende af risikoen for at forøge ens tab. Bl.a. på grund af gearingselementet anses CFD´er for at være et komplekst finansielt instrument, som ikke er egnet for enhver og kræver, at man anvender den fornødne tid til at forstå instrumentets egenskaber.

 

Handelsomkostninger
Når man handler med CFD´er består handelsomkostningerne primært af et såkaldt spread, dvs. forskellen mellem den købs- og salgskurs, som brokeren kvoterer. Handler man med aktie-CFD opkræves man i visse tilfælde også kurtage for de enkelte handler.

Hvis man beholder en CFD position “over natten”, skal man endvidere betale finansieringsomkostninger til brokeren. Renteniveauet afhænger bl.a. af de enkelte markeder.

 

Læs eventuelt mere om hvad CFD-handel indebærer i forhold til risiko og egenskaber her.

 

Del denne artikel