Hydrogenaktier kan stadig være interessante som investeringscase

Udgivet: 30. november 2021

Efter kraftige stigninger på hydrogenaktier i løbet af foråret 2021, har disse aktier generelt ligget fladt i en periode frem til oktober, hvor en ny stigning er sat ind. Hydrogenaktierne er frem til november i år steget målt på Solactive Hydrogen Top Selection indekset i USD, men aktierne har – ligesom grønne aktier i øvrigt – haft et noget sværere 2021 end året før. Sammenholder man med verdensindekset, MSCI World Index, som i samme periode er steget en del mere, må man da også erkende, at hydrogenaktierne har haltet noget efter i år. Men potentialet i hydrogenaktierne må fortsat antages at være til stede, når man kigger nogle år ud i fremtiden og holder det op imod den stigende fokus, der er på det grønne område.


Hydrogenaktier som investeringscase
Den internationale klimakonference, COP26 i Glasgow, har netop været afholdt. De fleste iagttagere og deltagere var allerede forinden stort set enige om, at det er ved at være sidste udkald, hvis den vigtige aftale fra klimakonferencen i 2015 (COP21 – Parisaftalen) om at begrænse den globale opvarmning til maximalt to grader Celsius og allerhelst 1,5 grader bare tilnærmelsesvis skal kunne lade sig gøre. Årets klimakonference resulterede i fornyede internationale aftaler bl.a. med fokus på nedbringelse af brugen af kul. De fleste er dog formentlig enige om, at der fortsat er et stykke vej til at nå den aftalte begrænsning af den globale opvarmning, som de deltagende lande trods alt overordnet er enige om.

Udover udfordringerne på dette års klimakonference med at blive enige om hvem, der skal betale, hvor meget der skal betales og hvornår, kæmper man også mod en hastigt stigende befolkning på jordkloden. Det anslås, at befolkningen vil stige med omkring to milliarder mennesker til næsten 10 milliarder inden 2050.

Det er derfor indlysende, at der kræves drastiske foranstaltninger og tiltag, hvis klimamålene skal kunne nås. Verdens energisystem skal som som følge af dette gennemgå grundlæggende ændringer og der er bestemt behov for stor energieffektivitet. En del af løsningen er, at der skal bruges endnu mere vedvarende energikilder med lavt kulstofindhold.

Hydrogen er ikke en energikilde i sig selv, men en energibærer, der kan bruges til at oplagre og transportere energi. En energibærer i en eller anden form vil være nødvendig, hvis en væsentlig del af vores energiforsyning skal baseres på vedvarende energi. Vindmøller og solceller producerer i dag ikke energi i samme takt, som vi vil bruge energien. Vindmøller producerer heller ikke, hvis det er vindstille ligesom solceller ikke producerer energi om natten, hvor der også skal bruge elektricitet.

Øget anvendelse af hydrogen som energibærer kan være en mulig løsning på en del af klimaproblemerne, og det er i høj grad det man køber ind i, hvis man tror på denne investeringscase.

Læs mere om selve hydrogen investeringscasen her og mere om hydrogen som energibærer her.


Den hurtige vej til investering i hydrogenaktier
Hvis man fortsat gerne vil deltage i den grønne bølge og tror på, at hydrogen kan slå igennem som fremtidens energibærer, er det muligt at gøre dette via et trackercertifikat, som gør, at man med en enkel investering bliver eksponeret mod en række hydrogenaktier, som er med i ovenfor nævnte specialiserede aktieindeks. Udstederen af trackercertifkatet er Vontobel, et investeringshus med schweiziske rødder.

Et trackercertifikat er et finansielt instrument, som afspejler udviklingen på et eller flere underliggende aktiver. Det kan f.eks. være et aktieindeks, men det kan også være enkeltaktier, kryptovaluta mv. I det omtalte hydrogen certifikat afspejles udviklingen 1:1 i Hydrogen Top Selection Index, som beregnes af Solactive AG. Dette indeks består af 15 udvalgte aktier, som alle opfylder de opsatte kriterier for markedsværdi, branchespecifikation mv. Læs mere om sammensætningen nedenfor.

Certifikater klassificeres af Finanstilsynet som komplekse instrumenter, som ikke er egnede for alle investorer. I modsætning til de fleste bull og bear certifikater indeholder Vontobels trackercertifikater dog ikke gearing, hvilket medfører, at instrumentet nærmere kan sammenlignes med andre indekstrackere såsom indeksfonde, jf. nedenfor, hvor certifikatets juridiske struktur beskrives nærmere.


Hvorfor investere via et certifikat?
At investere i et hydrogenaktiebaseret trackercertifikat er en let og hurtig måde at købe sig ind i hydrogencasen på uden at skulle investere i udvalgte enkeltaktier, som måske eller måske ikke, vil performe godt over tid. Man opnår derved at sprede sin risiko væk fra enkeltaktierne, men man har naturligvis stadig den overordnede sektorrisiko. Man bør i øvrigt overveje ikke at placere for stor en andel af ens samlede investeringer i et så smalt indeks som dette.


Hvad investerer man i?
Når man investerer i certifikatet eksponeres man mod i alt 15 forskellige aktier, som alle gør sig inden for hydrogenteknologi. Af nedenstående tabel ses den aktuelle sammensætning og vægten af de enkelte aktier, som man eksponeres mod ved investering i certifikatet.

Ovenstående tabel viser sammensætningen af Vontobels hydrogen tracker certifikat primo november 2021. Læs mere om den aktuelle sammensætning og kursudvikling i certifikatets factsheet, som løbende ajourføres.

De tre største positioner i porteføljen er for nærværende alle amerikanske nemlig Bloom Energy, Plug Power og FuelCell Energy.

De nordiske lande er også godt repræsenteret i porteføljen i form af svenske Powercell samt norske NEL. Begge aktier udgør hver ca. 6-7% af porteføljen og er givetvis også kendte blandt mange danske investorer.

Hvorvidt momentum og de voldsomme kursstigninger, der har været de seneste år i hydrogenaktierne, vil vare ved, vides naturligvis ikke, hvilket man skal være særlig opmærksom på, som investor i dette certifikat.

Man skal ligeledes være opmærksom på, at man ved investering i certifikatet især er eksponeret mod USD, da knap 70% af aktierne handles i denne valuta.


Omkostninger
Man betaler 1,2% i årlige omkostninger i form af et management fee, som beregnes og betales dagligt på samme måde som ved investering i en ETF. Disse omkostninger må siges at være noget højere end man typisk betaler ved indeksinvestering i hvert fald i de lidt bredere indeks. Det er dog ikke ualmindeligt, at omkostningerne i smallere indeks er højere.

Det er værd at bemærke, at certifikatet ikke er gearet, hvilket betyder, at certifikatet ikke løbende belastes af finansieringsomkostninger.

Udover de årlige omkostninger vil man skulle betale almindelig kurtage ved køb og salg ligesom man ved handel vil skulle acceptere et vist spread, da certifikatet er børsnoteret.

Selve certifikatet er udstedt i danske kroner, hvorfor man ikke behøver at foretage veksling til fremmed valuta ved køb og salg.

Man kan på dansk læse certifikatets dokument med central information (Key Information Document – KID) her, hvor information om de løbende omkostninger og betingelser er tilgængelig.

Certifikatets juridiske struktur
Trackercertifikater hos Vontobel indeholder i modsætning til de fleste bull og bear certifikater ikke et gearingselement. Certifikatet er “open-ended”, hvilket betyder, at der ikke er fastsat en nærmere udløbsdato. Vontobel kan dog ved at give meddelelse til investorerne vælge at indløse certifikatet.

Certifikater udstedt af Vontobel handles på børsen Nordic Growth Market (Nordic MTF Danmark) i danske kroner. Udover at man løbende vil kunne handle certifikatet i børsens åbningstid sikrer Vontobel, at der under normale markedsvilkår stilles priser i certifikatet (market making) således, at man kan sælge certifikatet igen.

Vontobel udsteder certifikatet i Tyskland, og Vontobels børsnoterede holdingselskab baseret i Schweiz er garant. Som investor løber man derfor en risiko på udstederen eller garanten, hvilket i sidste kan betyde, at man helt mister sin investering, hvis Vontobel går konkurs og ikke kan indfri sine forpligtelser i forhold til de udstedte certifikater.

Vil man gerne dykke dybere ned i det fuldstændige prospekt, kan man finde alle certifikatets juridiske dokumenter her. Den juridiske struktur, herunder også de nævnte risici, beskrives også kort på dansk i ovennævnte dokument med central information (KID).


Hvordan beskattes certifikatet?
Certifikater beskattes generelt som kapitalindkomst, hvilket man kan læse mere om her.


Hvor kan man handle certifikatet?
Vontobels certifikater er optaget til handel på NGM (Nordic Growth Market), hvor de handles i danske kroner. Man kan bl.a. handle hydrogencertifikatet og andre Vontobel certifikater hos Nordnet. Man kan på Nordnets handelsplatform finde instrumentet f.eks. ved angive tickernavnet “TRACK HYDRO VON” eller ISIN: “DE000VP9FSU5” i søgefeltet øverst til højre eller ved at klikke her.

Man kan endvidere finde en oversigt over alle Vontobels tracker certifikater hos Nordnet via dette link. Efter man har klikket på linket, kan man under “produkttype” ligeledes søge efter den lange række af gearede bull og bear certifikater, som Vontobel ligeledes udbyder, hvis man er interesseret i disse produkter.


Vil du vide mere?
Er man interesseret i Vontobels øvrige tracker certifikater kan man finde en oversigt her. Man kan for eksempel investere i ugearede certifikater baseret på populære temaer og megatrends. Det er også muligt at investere i udvalgte indeks inden for f.eks. Cyber Security og Artificial Intelligence.

Det er endvidere muligt at læse mere om Vontobels samlede udbud af certifikater her.

Vontobel har ligeledes udarbejdet en brochure, der beskriver hvordan bull- og bear certifikater fungerer, og som på dansk kan downloades i pdf her.

Afslutningsvist kan det anbefales, at man skriver sig op til Vontobels Blog Newsletter, hvor man helt gratis får tilsendt investeringsideer og indspark om aktuelle investeringsområder. Det er en god og let måde at holde sig orienteret om, hvad der helt aktuelt rører sig på markederne. Man kan skrive sig op her og samme sted læse om tidligere investeringstemaer mv. 

Vontobel har betalt for ovenstående oplysninger om deres certifikater nederst i denne artikel.

Vigtig meddelelse

Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om handelsprodukter (værdipapirerne), særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne.

Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Denne information inkluderer oplysninger om fremtidig performance. Sådanne prognoser er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

image_pdfimage_print
Del denne artikel