Skat – certifikater (ETN)

Et certifikat – også benævnt Exhange Traded Notes, som forkortes ETN er et børsnoteret investeringsprodukt, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv fx enkeltaktier, aktieindeks, råvarer, valuta eller andet. Et certifikat kan have en tidsbegrænset løbetid eller være uendelig. Undertiden anvendes også betegnelsen ETC, Exchange Traded Commodities, som er råvarer samt samlebetegnelsen ETP, Exchange Traded Products, som omfatter såvel ETN, ETC og også ETF, Exchange Traded Funds som i stedet skal sammenlignes med en børsnoteret investeringsforening i danske termer.

En del certifikater er gearede i mere eller mindre omfang, men det behøver ikke være tilfældet. En del certifikater indebærer ligeledes, at man både kan spekulere i kursstigninger og i fald på markedet med varierende gearingsniveau (Bull og Bear certifikater) mens andre alene afspejler det underliggende aktiv 1:1 (f.eks. et tracker certifikat).

Et certifikat kan både løbe uendeligt eller have en tidsbegrænset løbetid. At certifikatet er børsnoteret betyder, at man kan handle instrumentet på en børs på samme måde som man handler f.eks. aktier. Udstederen af certifikatet vil sørge for, at en market maker løbende stiller priser, så man til enhver tid vil kunne handle certifikatet i børsens åbningstid medmindre særlige markedsforhold gør sig gældende. Man vil herudover typisk altid kunne kræve sit certifikat indløst hos udbyderen.

Et certifikat er juridisk set et usikret gældsinstrument, som kan sammenlignes lidt med en udstedt obligation, hvor der dog ikke løbende finder udlodninger sted. At instrumentet er usikret medfører, at man løber en risiko for at udbyderen af certifikatet går konkurs, hvorved man i yderste konsekvens kan risikere at miste hele værdien af ens værdipapir.

Som følge af certifikaternes konstruktion klassificeres disse af Finanstilsynet, som et komplekst investeringsinstrument, som ikke nødvendigvis er egnet for alle investorer. I hvert fald er det væsentligt, at man til fulde forstår den risiko, som produktet indebærer, forinden man foretager en investering. Det er især tilfældet, hvis certifikatet er gearet. Man kan læse om alle risici i udbyderens prospekt ligesom udbyderen har pligt til at udarbejde en kortfattet Central Investor Information om det enkelte certifikat.

Certifikater minder en del om CFD´er, idet begge instrumenter afspejler kursudviklingen i et underliggende aktiv og typisk indeholder et element af gearing. CFD´er er dog i modsætning til certifikater ikke børsnoterede, hvorfor en CFD er en mere direkte fordring på udbyderen af CFD´en, som endvidere kun kan handles hos den enkelte udbyder.

Skattemæssigt behandles certifikater og øvrige finansielle kontrakter efter kursgevinstlovens regler. Det betyder, at et samlet nettoresultat beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet typisk med enten ca. 37% eller 42%. Beskatning efter lagerprincippet medfører at man beskattes af både realiserede og urealiserede gevinster og tab.

Beskatning for privatpersoner
Certifikater betragtes som værende en finansiel kontrakt, og beskattes derfor på samme måde som fx CFD´er efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Det betyder, at man årligt beskattes af såvel realiseret som urealiseret afkast. Man skal for skatteåret opgøre et samlet nettoresultat for alle typer af finansielle kontrakter man har investereret i.

Nettogevinst skal medregnes i kapitalindkomsten og påføres rubrik 346 på årsopgørelsen, hvis man har handlet igennem en dansk udbyder. Har man handlet via en udenlandsk udbyder skal man i stedet påføre nettogevinsten på rubrik 434 på oplysningsskemaet.

Få GRATIS fif: Supertradere afslører deres strategier Tilmeld

Tab kan modregnes eller trækkes fra efter særlige regler. Der sondres mellem hhv. aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter, hvor der eksisterer en udvidet mulighed for tabsfradrag, og andre typer af kontrakter baseret på fx valuta, råvarer og andet, hvor der alene er en begrænset mulighed for at udnytte tab.

Som udgangspunkt skal tab modregnes i årets gevinster på andre finansielle kontrakter, uanset hvad de underliggende aktiver består af.

Tab herudover kan dog trækkes fra direkte i kapitalindkomsten, hvis tabet ikke overstiger tidligere års skattepligtige nettogevinster finansielle kontrakter. Gevinster fra indkomstår, der ligger forud for 2002 er ikke omfattet. Fradrag efter denne såkaldte carry-back regel foretages i det indkomstår tabet vedrører, hvorfor der således ikke skal foretages en regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Et tab, som skal modregnes i tidligere års gevinster, skal oplyses i rubrik 346 på årsopgørelsen og angives med et minus.

Fsva. certifikater, som er baseret på aktier og aktieindeks, kan yderligere tab tillige modregnes i årets realiserede nettogevinster på børsnoterede aktier og investeringsbeviser, som beskattes som aktieindkomst. Man vælger selv, om der ønskes modregning i realiserede nettogevinster. Ligeledes kan man selv vælge, hvor meget af et tab, der eventuelt skal modregnes i realiserede nettogevinster.

Har man i et givent år fx realiseret en nettogevinst på børsnoterede aktier på 60.000 kr., hvorved man kommer til at betale 42% marginalskat for den del som ligger over progressionsgrænsen, og man samtidig har haft tab på aktiebaserede kontrakter på 20.000 kr., kan man vælge fx at modregne 10.000 kr. i gevinsten på aktierne, hvorved man kun skal betale 27% i marginalskat. Det resterende tab på 10.000 kr. kan man så fremføre til modregning i kommende års gevinster. Eller også kan man vælge at fratrække hele tabet på 20.000 kr., så man kun skal beskattes af en gevinst på 40.000 kr.

Er der fortsat et uudnyttet tab, kan det fremføres til modregning i senere indkomstår – først i gevinster på finansielle kontrakter og derefter i gevinst på børsnoterede aktier, hvis kontrakterne er aktie- eller aktieindeksbaserede.

Er man gift og samlevende med sin ægtefælle, har ens ægtefælle endvidere mulighed for at kunne fratrække tabet i dennes eventuelle gevinster på tilsvarende vis.

Opgørelse af gevinst og tab
Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, hvilket betyder, at man også bliver beskattet selvom man ikke har solgt sine kontrakter. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

Det er kun det samlede nettoresultat af alle realiserede og urealiserede finansielle kontrakter, der skal oplyses til SKAT. Har man haft omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter, skal man lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget trækker man fra i salgssummen, herunder for eksempel de finansieringsomkostninger, der opstår ved at beholde en kontrakt ”over natten”.

Har man oparbejdet et tab, skal man på årsopgørelsen opdele tabet dels i aktiebaserede kontrakter i rubrik 86 og dels i andre kontrakter i rubrik 85. Endvidere skal man i rubrik 87 og 88 tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang man vil benytte tabet. SKAT har udarbejdet en vejledning til udfyldelse af tabssaldoen i rubrik 85-87, og om hvordan man oplyser sine gevinster og tab på finansielle kontrakter. Vejledningen inkluderer eksempler på, hvordan man holder regnskab med sin saldo for overført tab.

Få GRATIS fif: Supertradere afslører deres strategier Tilmeld

Indberetning til SKAT
Handler man med finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette ens handel. Er der tale om f.eks. børsnoterede certifikater vil de enkelte handler fremgå af detailoplysningerne i Tast Selv systemet. Man er selv forpligtet til at sørge for at det korrekte nettoresultat påføres på årsopgørelsen.

Har man handlet via en udenlandsk finansiel institution, bliver ens handel typisk ikke indberettet. Man skal i den forbindelse endvidere udfylde et oplysningsskema i tilknytning til årsopgørelsen, hvor den udenlandske indkomst og kontoindestående skal indberettes.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at beregne og indberette et samlet nettoresultat. Indberetter man ikke et tab (opstået via en udenlandsk broker) til fremførsel i rette tid, dvs. inden udløbet af fristen for at selvangive for det pågældende år, mister man retten til at kunne udnytte tabet i eventuel fremtidig gevinst.

Læs mere om indberetning til Skat i artiklen Generelt om skat for tradere.

Få GRATIS fif: Supertradere afslører deres strategier Tilmeld

Beskatning for selskaber
Gevinst på finansielle kontrakter skal medregnes i selskabsindkomsten.

Tab fratrækkes som udgangspunkt i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, hvorved der sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2022
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført primo 2023.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

image_pdfimage_print
Del denne artikel

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • Populær