Mulig skattelettelse på vej til tradere

Udgivet: 6. oktober 2016

Opdatering: Venstre-regeringens 2025-plan er trukket tilbage. Den nye regering vil fremsætte ny plan i løbet af foråret 2017.

I disse dage fylder regeringens 2025-plan voldsomt i den politiske debat. Det endelige udfald af planen er fortsat usikkert, men på visse punkter rummer udspillet godt nyt for tradere. Venstre foreslår nemlig en generel lettelse af skatten af såvel aktieindkomsten som kapitalindkomsten.

Lavere skat på aktieindkomst i den lave ende af skalaen
Således foreslås det, at den lave skattesats på aktieindkomst op til 51.700 kr. nedsættes fra 27% til 25% svarende til en besparelse på ca. 1.000 kr., hvis ens indkomst netop udgør 51.700 kr. Herudover indføres en ny progressionsgrænse for indkomstintervallet mellem 51.700 kr. og 150.000 kr. på 35% svarende til en besparelse på knap 7.000 kr., hvis ens indkomst ligger i den øvre ende af intervallet. Aktieindkomst udover 150.000 kr. skal fortsat beskattes med 42%. For ægtefæller gælder dobbelt op på intervallerne.

Lavere skat på kapitalindkomst i den høje ende af skalaen
Herudover foreslås det, at nettokapitalindkomst over det såkaldte bundfradrag på 42.300 kr. (dobbelt op for ægtefæller) udelades fra topskattegrundlaget. I gennemsnit vil nettokapitalindkomst således marginalt set blive beskattet med ca. 37% i stedet for ca. 42%. Dette er en klar sænkning af marginalskatten, og kommer primært de rigtig gode tradere til gode (dvs. ved indkomster over 467.000 kr. efter ambi tillagt pristalsregulering og bundfradraget for nettokapitalindkomst).

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

Ændret beskatning af udenlandske fonde
Endelig foreslås det at udenlandske fonde – dvs. investeringsforeninger, herunder Exchange Traded Funds (ETF) – fremover vil blive beskattet som aktieindkomst på linje med danske investeringsforeninger. Det fremgår ikke helt tydeligt af Venstres forslag, hvorvidt der alene er tale om udbyttebetalende fonde eller om det ligeledes vil omfatte de akkumulerende ETF’er. I dag lagerbeskattes også danske akkumulerende investeringsforeninger som kapitalindkomst, hvilket derfor formentlig fortsat vil være tilfældet. Ændringen kan både medføre lavere og højere skat alt efter, hvad ens marginalskat er, men typisk vil der være tale om en lettelse.

Alle ændringerne foreslås at træde i kraft 2018.

Hvorvidt Venstres forslag reelt har mulighed for at blive en realitet, er dog usikkert i det nuværende politiske miljø.

Link til uddrag fra Venstres 2015 plan som omhandler ovenstående forslag

Del denne artikel