Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018

Udgivet: 1. april 2019

2018 har været et udfordrende år for investorer og tradere, og nu er det ved at være tid til indberetning til Skattestyrelsen (Skat). Har man i løbet af året oparbejdet et tab på finansielle kontrakter kan man risikere at snyde sig selv for tusindvis af kroner, hvis man ikke får indberettet et eventuelt tab til Skat til tiden. Og ender årsopgørelsen med en restskat tæller Skats rentetaksameter også hver dag indtil restskatten er betalt. Det kan derfor godt betale sig at få styr på sin indberetning og beregning af skat i forbindelse med, at Skattestyrelsen den 11. marts 2019 har åbnet op for, at man kan ændre og godkende sin årsopgørelse for 2018. Nedenfor kan man specifikt læse om hvordan man indberetter finansielle kontakter, men bagest i artiklen findes links til andre relevante aspekter for tradere og investorers skatteforhold, herunder f.eks. hvordan man indberetter aktieindkomst, lagerbeskattede investeringsforeninger, som skal beskattes som kapitalindkomst samt handel med kryptovaluta.

Denne artikels forfatter:
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. børs- og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel og compliance.

Har man handlet finansielle kontrakter via en udenlandsk handelsplatform/broker, er det ens eget ansvar at beregne og oplyse årets nettoresultat til Skat, idet Skat som udgangspunkt ikke har kendskab til dette. Undlader man i den forbindelse at indberette et tab i rette tid, fortaber man retten til at kunne udnytte tabet senere og man risikerer derfor at snyde sig selv som anført ovenfor. Selvom man har handlet via en dansk eller udenlandsk baseret handelsplatform/broker, som har sørget for at indberette ens nettoresultat til Skat på ens vegne, skal man selv sørge for at resultatet påføres i de korrekte rubrikker i årsopgørelsen. Herudover er man også selv ansvarlig for at resultatet er beregnet korrekt.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Den 1. maj 2019 er der frist for at rette og godkende sin årsopgørelse for 2018 hos Skat. Har man udvidet selvangivelse (benævnes nu oplysningsskema), hvilket man eksempelvis har, hvis man anvender en udenlandsk broker, er fristen i stedet den 1. juli 2019. Se en samlet tidsplan for vigtige datoer i forbindelse med årsopgørelsen her.

 

Man skal beregne et samlet nettoresultat for finansielle kontrakter
Man skal efter lagerprincippet både beskattes af årets realiserede og urealiserede gevinster på for eksempel CFD-handel og andre former for finansielle kontrakter mens tilsvarende tab kan trækkes fra. Man skal opgøre et samlet nettoresultat for alle typer af finansielle kontrakter under ét. Præcist hvordan du opgør dette kan ses nedenfor i afsnittet “Sådan opgøres nettoresultat for finansielle kontrakter”.

 

Hvis man har opnået et positivt nettoresultat for finansielle kontrakter 
Har man samlet set opnået et positivt nettoresultat for året skal den samlede gevinst anføres i rubrik 346 på årsopgørelsen. Den samlede gevinst vil da indgå i opgørelsen af ens skattepligtige indkomst som kapitalindkomst.

 

Hvis man har opnået et negativt nettoresultat for finansielle kontrakter 
Har man i stedet opnået et negativt nettoresultat på f.eks. 50.000 kr. kan man, efter de såkaldte carry back-regler, modregne årets negative nettoresultat i tidligere års positive nettoresultat på finansielle kontrakter, i det omfang tabet kan rummes heri. Har man f.eks. tidligere haft en gevinst på finansielle kontrakter i 2017 på 10.000 kr. og 15.000 kr. i 2016 (og så fremdeles tilbage til indkomståret 2002), som man er blevet beskattet af, kan man i indeværende skatteår få fradrag for op til disse beløb lagt sammen. Det sker ved at anføre beløbet med et minus foran i rubrik 346. Dvs. man i forangående eksempel skal anføre -25.000 i rubrikken. Herved sikrer man, at beløbet indgår i ens samlede skattepligtige indkomst for året i form af negativ kapitalindkomst. Det resterende tab fra forangående eksempel, som er 25.000 kr., kan man bl.a. overføre til modregning i kommende års positive nettoresultater for finansielle kontrakter, jf. nærmere nedenfor. Er man gift er der ligeledes mulighed for, at ens ægtefælle kan udnytte tabet efter samme muligheder som man selv har.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Behandling af yderligere tab hidrørende fra finansielle kontrakter
Har man tab på finansielle kontrakter i skatteåret, som man ikke kan udnytte efter reglerne om carry back som anført ovenfor, skal det resterende tab i forhold til årsopgørelsen opgøres alt efter om der er tale om aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter eller andre typer finansielle kontrakter (fx råvarer og valutakryds). Det tab, som hidrører fra aktiebaserede kontrakter, har man endvidere mulighed for at modregne helt eller delvist i årets eventuelle nettogevinst på børsnoterede aktier og investeringsbeviser, der beskattes som aktieindkomst, og som fremgår af rubrik 66. Det er frivilligt, om man ønsker at gøre brug af denne fradragsmulighed. Også i dette tilfælde er der mulighed for at overføre tabet eller en del af dette til en eventuel ægtefælle.

Tab udover dette hidrørende fra aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter kan man overføre til modregning i kommende års gevinster på finansielle kontrakter ved at anføre tabet i rubrik 86. Tab hidrørende fra øvrige typer af finansielle kontrakter fx valutakryds og råvarer skal anføres i rubrik 85. Herudover skal man eventuelt i rubrik 87 og 88 tage stilling til hvordan og i hvilket omfang, man ønsker at benytte tabene. Skattestyrelsen har udarbejdet en udmærket vejledning til udfyldelse af rubrik 85-88, og om hvordan man oplyser om sine gevinster og tab på finansielle kontrakter. Vejledningen indeholder desuden eksempler på, hvordan man løbende holder regnskab med sin saldo for overført tab.

Har man haft en samlet gevinst, som man ikke oplyser til Skat, risikerer man som udgangspunkt en straf i form af en bøde, som er afhængig af gevinstens størrelse.

 

Skattesats
Finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst og medregnes til den personlige skattepligtige indkomst, hvilket betyder, at man typisk skal betale enten 37,5% eller 42,7% som borger i en gennemsnitskommune inkl. kirkeskat, alt efter størrelsen af ens gevinst og ens øvrige lønindkomst mv. Se mere her om beregning af skat mv.

 

Sådan opgøres nettoresultat for finansielle kontrakter
Man skal efter lagerprincippet opgøre et nettoresultat for alle de enkelte handler med finansielle kontrakter man i løbet af kalenderåret har foretaget. Man skal endvidere beregne et resultat af eventuelle kontrakter man ejer ultimo året i forhold til anskaffelseskursen (eventuelt kursen primo året, hvis man har ejet dem hele året). Har man haft direkte omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter fx kurtage, skal man lægge disse omkostninger til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget trækker man fra i salgssummen. Har man fx ejet CFD´er natten over skal man endvidere huske at fratække de finansieringsomkostninger man er blevet pålagt ligesom differenceafregninger, udbytter mv. skal med- og modregnes i det samlede nettoresultat.

Læs mere om hvordan man præcist skal opgøre og beregne dit nettoresultat for finansielle kontakter i denne vejledning udgivet af SKAT.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

 

Hvordan man indberetter til Skat når man handler via en udenlandsk bank eller broker
Ved handel igennem udenlandske finansielle institutioner, som ikke har indgået aftale med Skattestyrelsen om indberetning, har man pligt til selv at indberette sin handel/handler til Skat. Det foregår ved at man i tilknytning til årsopgørelsen skal udfylde et oplysningsskema (blev tidligere af Skat benævnt som udvidet selvangivelse), hvilket ligeledes betyder, at ens frist for udfyldelse af årsopgørelsen bliver 1. juli i stedet for 1. maj.

Man behøver fra og med 2018 ikke længere indsende erklæringer om udenlandske konti og depoter, idet Skat nu typisk helt automatisk får besked om disse fra de udenlandske myndigheder. Det er en følge af gennemførelsen af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af konto- og depotoplysninger, som har virkning tilbage til 2016.

Er det første gang man skal indberette udenlandsk indkomst og formue skal man, når man er logget på TastSelv systemet, vælge Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. I bunden under Udenlandsk indkomst skal man svare Ja til, at man har udenlandsk indkomst, og trykke Fortsæt hvorefter man får adgang til oplyse om sin udenlandske indkomst i det Skat kalder oplysningsskemaet.

Klik på billedet for at forstørre det.

Man kan læse mere om oplysning af udlandsforhold hos Skattestyrelsen på dette link. Desuden kan man i selve oplysningsskemaet, hvor eksempler er indsat til højre, klikke på spørgsmålstegnet foran de enkelte rubrikker for at få yderligere information.

Man skal til indberetningen anvende de rubrikker, som fremgår af oplysningsskemaet i stedet for de ovenfor nævnte rubrikker, se mere nedenfor. Man skal indberette sin handel for det land, hvor ens broker er hjemmehørende i form af samlede nettoresultater for de forskellige produkttyper såsom finansielle kontrakter (certifikater ol.), aktier og investeringsbeviser mv. Man skal derfor sørge for at opdele sit investeringsafkast i bl.a. aktieindkomst og kapitalindkomst, hvis man har handlet produkter som beskattes forskelligt. Har man konti i flere lande, skal disse indberettes hver for sig.

Man skal endvidere huske at gemme dokumentation for al sin handel samt sit beregningsgrundlag. Mange handelsplatforme er i stand til at levere rapporter, der viser et samlet nettoresultat, som man kan tage udgangspunkt i både i forhold til beregninger og dokumentationen.

 

Kapitalindkomst og kontoindestående i udlandet
Positiv kapitalindkomst hidrørende fra investeringsforeninger/selskaber og finansielle kontrakter skal indberettes i rubrik 434. Har man oparbejdet et fradragsberettiget tab skal det angives med minus. Kontoindestående hos en broker skal ultimo året indberettes i rubrik 492. Klik eventuelt på ovenstående billede for at kunne aflæse rubrikkerne.

Fsva. rubrikker til brug for udenlandsk aktieindkomst og andre lignende produkter henvises i stedet til Skatteguide for investorer, som gratis kan downloades hos vores søstersite www.invested.dk. Det er også muligt at læse mere i denne artikel på søstersitet.

 

Udenlandsk valuta
Man har pligt til at angive sit nettoresultat i danske kroner, så har man en konto i udenlandsk valuta skal man selv sørge for at omregne resultatet til danske kroner. Klikker man på den lille lommeregner (se billedet ovenfor) kan man få hjælp af Skat til at omregne et resultat i udenlandsk valuta til danske kroner. Skat anvender i dette tilfælde en af Nationalbanken gennemsnitlig fastsat kurs for året. De gennemsnitlige kurser kan ses her.

Tidligere har Skats udgangspunkt været, at man skulle omregne de enkelte transaktioner til danske kroner, hvilket det lader til fortsat også er muligt, men har man gennemført mange transaktioner/handler vil det klart være lettere at anvende en gennemsnitlig valutakurs.

 

Husk at oplyse om tab senest ved udløb af selvangivelsesfristen
Har man i skatteåret haft et samlet tab på sine finansielle kontrakter, som man gerne vil sikre sig mulighed for at kunne fratrække i kommende års gevinster, har man indtil udløbet af årsopgørelsesfristen til at oplyse Skattestyrelsen om dette,dvs. 1. juli (ved brug af udenlandske brokere, danske brokere har pligt til at indberette) året efter skatteåret. Hvis man ikke oplyser Skat om sit tab inden for denne tidsgrænse, mister man retten til at kunne bruge tabet til modregning i kommende skatteår medmindre ens broker allerede har indberettet det til Skat, hvilket eksempelvis udenlandske brokere som udgangspunkt ikke har. Har man for eksempel haft tab på 10.000 kroner i 2018, så vil de første 10.000 kroner af ens kommende gevinster fra og med året efter være skattefrie. Glemmer man at oplyse tabet, får man altså ud over tabet også lov til at betale skat af sine kommende gevinster. For at tab ikke skal gå tabt, er man nødt til at overholde de nævnte frister.

I forhold til tab er man endvidere nødt til at sondre mellem finansielle kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks samt øvrige produkter, idet man har større tabsfradragsmuligheder for kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks.

Har man haft en samlet gevinst, som man ikke oplyser til Skat, risikerer man at ifalde strafansvar typisk i form af idømmelse af bøde og i grovere tilfælde endvidere fængsel.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Man kan læse meget mere om skat, herunder fx om beskatning af aktier, ETF´er, certifikater, kryptovaluta, skatteoptimering mv., i vores omfattende skatteguide for tradere, jf. nedenfor.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

 

Del denne artikel