Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018

Udgivet : 26 February 2019

Sidste år, 2018, har været et udfordrende år for investorer og tradere, og nu er det ved at være tid til indberetning til Skat. Har man i løbet af året oparbejdet et tab på finansielle kontrakter kan man risikere at snyde sig selv for tusindvis af kroner, hvis man ikke får indberettet et eventuelt tab til Skattestyrelsen (Skat) til tiden. Og ender årsopgørelsen med en restskat tæller Skats rentetaksameter også hver dag indtil restskatten er betalt. Det kan derfor godt betale sig at få styr på sin indberetning og beregning af skat i forbindelse med at Skattestyrelsen den 11. marts 2019 åbner op for, at man kan ændre og godkende sin årsopgørelse for 2018. Nedenfor kan man specifikt læse om hvordan man indberetter finansielle kontakter, men bagest i artiklen findes links til andre relevante aspekter for tradere og investorers skatteforhold, herunder f.eks. hvordan man indberetter aktieindkomst, lagerbeskattede investeringsforeninger, som skal beskattes som kapitalindkomst samt handel med kryptovaluta.

Denne artikels forfatter:
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. børs- og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel og compliance.

Har man handlet finansielle kontrakter via en udenlandsk handelsplatform/broker, er det ens eget ansvar at beregne og oplyse årets nettoresultat til Skat, idet Skat som udgangspunkt ikke har kendskab til dette. Undlader man i den forbindelse at indberette et tab i rette tid, fortaber man retten til at kunne udnytte tabet senere og man risikerer derfor at snyde sig selv som anført ovenfor. Selvom man har handlet via en dansk eller udenlandsk baseret handelsplatform/broker, som har sørget for at indberette ens nettoresultat til Skat på ens vegne, skal man selv sørge for at resultatet påføres i de korrekte rubrikker i årsopgørelsen. Herudover er man også selv ansvarlig for at resultatet er beregnet korrekt.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Den 1. maj 2019 er der frist for at rette og godkende sin årsopgørelse for 2018 hos Skat. Har man udvidet selvangivelse (benævnes nu oplysningsskema) er fristen i stedet den 1. juli 2019. Se en samlet tidsplan for vigtige datoer i forbindelse med årsopgørelsen her.

 

Man skal beregne et samlet nettoresultat for finansielle kontrakter
Man skal efter lagerprincippet både beskattes af årets realiserede og urealiserede gevinster på for eksempel CFD-handel og andre former for finansielle kontrakter mens tilsvarende tab kan trækkes fra. Man skal opgøre et samlet nettoresultat for alle typer af finansielle kontrakter under ét. Præcist hvordan du opgør dette kan ses nedenfor i afsnittet “Sådan opgøres nettoresultat for finansielle kontrakter”.

Hvis man har opnået et positivt nettoresultat for finansielle kontrakter 
Har man samlet set opnået et positivt nettoresultat for året skal den samlede gevinst anføres i rubrik 346 på årsopgørelsen. Den samlede gevinst vil da indgå i opgørelsen af ens skattepligtige indkomst som kapitalindkomst.

Hvis man har opnået et negativt nettoresultat for finansielle kontrakter 
Har man i stedet opnået et negativt nettoresultat på f.eks. 50.000 kr. kan man, efter de såkaldte carry back-regler, modregne årets negative nettoresultat i tidligere års positive nettoresultat på finansielle kontrakter, i det omfang tabet kan rummes heri. Har man f.eks. tidligere haft en gevinst på finansielle kontrakter i 2017 på 10.000 kr. og 15.000 kr. i 2016 (og så fremdeles tilbage til indkomståret 2002), som man er blevet beskattet af, kan man i indeværende skatteår få fradrag for op til disse beløb lagt sammen. Det sker ved at anføre beløbet med et minus foran i rubrik 346. Dvs. man i forangående eksempel skal anføre -25.000 i rubrikken. Herved sikrer man, at beløbet indgår i ens samlede skattepligtige indkomst for året i form af negativ kapitalindkomst. Det resterende tab fra forangående eksempel, som er 25.000 kr., kan man bl.a. overføre til modregning i kommende års positive nettoresultater for finansielle kontrakter, jf. nærmere nedenfor. Er man gift er der ligeledes mulighed for, at ens ægtefælle kan udnytte tabet efter samme muligheder som man selv har.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Behandling af yderligere tab hidrørende fra finansielle kontrakter
Har man tab på finansielle kontrakter i skatteåret, som man ikke kan udnytte efter reglerne om carry back som anført ovenfor, skal det resterende tab i forhold til årsopgørelsen opgøres alt efter om der er tale om aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter eller andre typer finansielle kontrakter (fx råvarer og valutakryds). Det tab som hidrører fra aktiebaserede kontrakter, har man endvidere mulighed for at modregne i årets eventuelle gevinst på børsnoterede aktier, investeringsbeviser, der beskattes som aktieindkomst samt udbytter fra disse. Det er frivilligt, om man ønsker at gøre brug af denne fradragsmulighed. Også i dette tilfælde er der mulighed for at overføre tabet til en eventuel ægtefælle.

Tab udover dette hidrørende fra aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter kan man overføre til modregning i kommende års gevinster på finansielle kontrakter ved at anføre tabet i rubrik 86. Tab hidrørende fra øvrige typer af finansielle kontrakter fx valutakryds og råvarer skal anføres i rubrik 85. Herudover skal man eventuelt i rubrik 87 tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang man ønsker at benytte tabene. Skattestyrelsen har udarbejdet en udmærket vejledning til udfyldelse af rubrik 85-87, og om hvordan man oplyser om sine gevinster og tab på finansielle kontrakter. Vejledningen indeholder desuden eksempler på, hvordan man løbende holder regnskab med sin saldo for overført tab.

Husk at oplyse om tab senest ved udløb af selvangivelsesfristen
Har man i skatteåret haft et samlet tab på sine finansielle kontrakter, som man gerne vil sikre sig mulighed for at kunne fratrække i kommende års gevinster, har man indtil udløbet af årsopgørelsesfristen til at oplyse Skattestyrelsen om dette, dvs. enten den 1. maj eller 1. juli året efter skatteåret. Hvis man ikke oplyser Skat om sit tab inden for denne tidsgrænse, mister man retten til at kunne bruge tabet til modregning i kommende skatteår medmindre ens broker allerede har indberettet det til Skat, hvilket eksempelvis udenlandske brokere som udgangspunkt ikke har. Har man for eksempel haft tab på 10.000 kroner i 2018, så vil de første 10.000 kroner af ens kommende gevinster fra og med året efter være skattefrie. Glemmer man at oplyse tabet, får man altså ud over tabet også lov til at betale skat af sine kommende gevinster.

Har man haft en samlet gevinst, som man ikke oplyser til Skat, risikerer man som udgangspunkt en straf i form af en bøde, som er afhængig af gevinstens størrelse.

Skattesats
Finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst og medregnes til den personlige skattepligtige indkomst, hvilket betyder, at man typisk skal betale enten 37,5% eller 42,7% som borger i en gennemsnitskommune inkl. kirkeskat, alt efter størrelsen af ens gevinst og ens øvrige lønindkomst mv. Se mere her om beregning af skat mv.

 

Sådan opgøres nettoresultat for finansielle kontrakter
Man skal efter lagerprincippet opgøre et nettoresultat for alle de enkelte handler med finansielle kontrakter man i løbet af kalenderåret har foretaget. Man skal endvidere beregne et resultat af eventuelle kontrakter man ejer ultimo året i forhold til anskaffelseskursen (eventuelt kursen primo året, hvis man har ejet dem hele året). Har man haft direkte omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter fx kurtage, skal man lægge disse omkostninger til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget trækker man fra i salgssummen. Har man fx ejet CFD´er natten over skal man endvidere huske at fratække de finansieringsomkostninger man er blevet pålagt ligesom differenceafregninger, udbytter mv. skal med- og modregnes i det samlede nettoresultat.

Handler man sine kontrakter via en konto denomineret i udenlandsk valuta, skal nettoresultatet for de enkelte positioner omregnes til DKK fx ved at bruge en på handelsdagen aktuel omregningskurs. I forhold til realiserede positioner er det resultatet af den enkelte position, når denne afsluttes/lukkes, som skal omregnes til DKK. Eksempelvis kan man anvende Nationalbankens officielle, historiske valutakurser, som kan findes her.

Man bør endvidere huske at gemme behørig dokumentation for sine konti og foretagne handler hos udenlandske brokere ligesom man skal udfylde en erklæring til Skattestyrelsen om de enkelte konti og depoter, jf. nedenfor.

Læs mere om hvordan man præcist skal opgøre og beregne dit nettoresultat for finansielle kontakter i denne vejledning udgivet af SKAT.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading
Erklæring K snapshot
Du kan downloade Erklæring K ved at trykke overfor.

Udfyldelse af erklæringer, som skal indsendes til Skattestyrelsen, hvis man har udenlandske konti og depoter
Man skal senest i forbindelse med fristudløbet for godkendelsen af årsopgørelsen huske, at man skal udfylde en såkaldt Erklæring K, hvis man har eller opretter en udenlandsk baseret konto hos en broker, som ikke har aftale med Skattestyrelsen om indberetning af dine foretagne handler. En Erklæring K er en erklæring man har pligt til at give til SKAT, hvis man har eller opretter en konto i udlandet, herunder hvis man har en tradingkonto hos en udenlandsk baseret broker/handelsplatform. Man skal afgive en erklæring for hver enkelt konto man har. Herudover skal man årligt afgive oplysninger om fx kontoindeståendet ultimo året mv.

Visse pengeinstitutter kræver endvidere, at man fremviser en Erklæring K, når man overfører penge til en udenlandsk konto. Udfylder man ikke en Erklæring K kan man risikere, at Skattestyrelsen kræver ens konto afviklet. Og efterkommer man ikke erklæringspligten kan Skattestyrelsen endvidere pålægge en daglige bøder.

Man skal endvidere udfylde en Erklæring V, hvis man i udlandet f.eks. får opbevaret børsnoterede værdipapirer hos en broker, som ikke selv indberetter dette til Skat.

Både privatpersoner og juridiske personer har i øvrigt erklæringspligt. Man kan hos Skat læse mere i denne vejledning om erklæringerne. Af vejledningen fremgår også hvordan og hvilke oplysninger, man årligt skal indsende til Skat.

Oplysningerne kan fx indsendes elektronisk til Skat ved at logge på sin personlige skattemappe via TastSelv på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til Skat > Indsend/indberet til os (fx blanket) > Udland > Formue i udlandet > Blanket 49.021 – Konto i udlandet. Link til blanketten fremkommer herved og blanketten kan vedhæftes sammen med relevant information om indestående, renter osv.

Det fremgår af Skats vejledning, at blanketten og de årlige oplysninger senest skal indsendes i forbindelse med din selvangivelsesfrist.

Blanketten for privatpersoner kan downloades her. Den udfyldte blanket kan man indsende elektronisk til Skattestyrelsen som anført ovenfor. Når Skat har registreret erklæringen modtager man den retur, så den kan bruges som bevis for, at ens konto er erklæret overfor Skat fx hvis ens pengeinstitut i forbindelse med en bankoverførsel beder herom. Lukker man sin udenlandske konto skal man også oplyse Skat om dette. Husk i den forbindelse at sørge for at gemme behørig dokumentation for dit engagement hos den udenlandske handelsplatform.

Man skal være opmærksom på, at man ved underskrift af erklæringen giver Skat fuldmagt til indseende i ens konto hos den udenlandske handelsplatform/broker, således at Skat bl.a. kan forlange oplysninger om størrelsen af indestående og afkast, bevægelser på kontoen og specifikation af indsatte og hævede beløb.

Vil du lære at daytrade? Prøv et at vores automatiske kursusforløb Se mere

Man kan læse meget mere om skat, herunder fx om beskatning af aktier, ETF´er, certifikater, kryptovaluta, skatteoptimering mv., i vores omfattende skatteguide for tradere, jf. nedenfor.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteguide for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - futures og optioner
>>> Skat - valutahandel
>>> Skat - aktier
>>> Skat - investeringsbeviser
>>> Skat - obligationer
>>> Skat - bitcoin & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Disclaimer:
Oplysningerne i denne guide er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatteekspert eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT).

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  30
  Shares

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • POPULÆRE