Skat – Investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom Exchange Traded Funds (ETF)

Udgivet: 2. januar 2024

markets

Indledningsvist anbefales det at læse første del i afsnittet Skat – investeringsforeninger, som kort fortæller om den skattemæssigt vigtige sondring mellem investeringsforeninger og investeringsselskaber.

Under Skats kategori investeringsselskaber findes de fleste udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er) og visse akkumulerende investeringsforeninger. Udenlandske fonde/foreninger svarer nogenlunde til danske investeringsforeninger, men behandles skattemæssigt ofte anderledes. Det er typisk udenlandske udbydere, som forvalter ETF´erne. Fondene handles offentligt på en børs ligesom aktier og investeringsbeviser og langt størstedelen handles i udenlandsk valuta f.eks. EUR.

En ETF vil typisk passivt afspejle et underliggende aktieindeks eller andet med lave årlige omkostninger. DWS X-trackers og Blackrocks Ishares er eksempler på udbydere af denne type fonde, som bl.a. handles i EUR på den tyske børs, www.deutsche-boerse.com. Der findes også ETF´er, der gør brug af gearing i begrænset omfang f.eks. visse XACT-fonde, som udbydes af Handelsbanken. Det må anbefales, at man sikrer sig, at fondene lever op til UCTIS kravene (dvs. ordet UCITS skal indgå i navnet på ETF´en). Investeres i en ETF løber man som regel ikke en væsentlig risiko for, at udstederen af fonden ikke kan klare sine betalinger.

Læs meget mere om fordelene ved de passive foreninger her, og særligt om at finde de bedste indeksfonde rent skattemæssigt her. Det er som Premium-medlem af invested.dk også muligt gratis at downloade en omfattende guide, som grundigt beskriver, hvad man skal være opmærksom på ved passiv investering, herunder også skattemæssigt. Den kan findes her på www.invested.dk under e-bøger.

Prøv vores gratis handelssignaler - LIVE Via Telegram-app

Beskatning for private, frie midler
Gevinst og tab på investeringsbeviser udstedt af investeringsselskaber beskattes efter lagerprincippet enten som kapitalindkomst eller som aktieindkomst. Udgangspunktet er, at investeringsselskaber beskattes som kapitalindkomst medmindre det pågældende investeringsselskab er aktiebaseret og opført på den særlige positivliste, som Skat årligt offentliggør. Beskatning efter lagerprincippet medfører, at man årligt skal beskattes af såvel årets realiserede som urealiserede kursgevinster og –tab, herunder også eventuelle udbytter. Såfremt et investeringsbevis er udstedt af et investeringsselskab, er det ikke afgørende for beskatningsformen om der betales udbytte eller ej.

Investeringsselskaber, som ikke er opført på Skats positivliste
Årets nettoresultat opgjort efter lagerpincippet for kapitalindkomstbeskattede investeringsbeviser skal indberettes på årsopgørelsens rubrik 38. Tab kan fratrækkes i anden positiv kapitalindkomst og skal påføres med minus foran. Man får derfor mulighed for at kunne fratrække et eventuelt tab i ens personlige indkomst, hvis det ikke kan rummes i positiv kapitalindkomst. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at fradragsværdien ved tab typisk er lavere end den skattesats man betaler ved en gevinst.

Aktiebaserede investeringsselskaber, som er opført på Skats positivliste
I 2020 trådte nye regler i kraft, som bevirker, at en del af de aktiebaserede investeringsselskaber, herunder en del ETF´er bl.a. en lang række af Blackrocks Ishares ETF´er, vil blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet. Tidligere blev disse beskattet som kapitalindkomst. For at en fond kan blive beskattet som aktieindkomst kræves det imidlertid, at udstederen af de enkelte fonde har anmodet Skattestyrelsen om dette senest 1. november året før, og at fonden overvejende er aktiebaseret (dvs. mindst 50% af aktiverne i fonden er placeret i aktier). Skat har siden 2020 årligt offentliggjort lister over de omfattede ETF´er mv., som kan downloades på dette link (benævnes Liste over aktiebaserede investeringsselskaber). Det er værd at bemærke, at listen for 2024 omfatter ca. 4000 fonde mens listen for 2023 omfatter ca. 2800 fonde. I alt er ca. 660 af fondene i 2024 indeksfonde fx ETF´er, mens det var ca. 570 i 2023. På grund af de årlige ændringer kan man derfor risikere at blive beskattet af en given ETF på forskellig vis fra år til år. Hidtil har ændringerne primært drejet sig om fonde, som er blevet tilføjet listen, hvilket medfører, at de er gået fra at være beskattet som kapitalindkomst til fremover at blive beskattet som aktieindkomst. I 2022 og 2024 er der dog bl.a. fjernet nogle enkelte indeksfonde fra listen, hvilket har gjort disse enten realisationsbeskattede som aktieindkomst eller lagerbeskattede som kapitalindkomst i stedet.

Læs evt. mere om de fjernede fonde i 2022 og 2024 og de seneste ændringer i 2024 udgaven af positivlisten her. Samme sted er det også muligt at downloade vores egen udgave af listen, som alene viser de af fondene, som er egentlige ETF´er (nærmere betegnet indeksfonde med lave årlige omkostninger).

Man skal derfor kigge sig godt for forinden man investerer i en ETF, hvis man gerne vil sikre sig, at den bliver beskattet på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til ens egne skattemæssige forhold. Det samme gør sig gældende med de ETF´er man allerede ejer, idet man til en vis grad kan risikere, at de årligt skifter skattemæssig status typisk fra kapitalindkomst til aktieindkomst, hvilket i de fleste tilfælde dog kan være en fordel rent skattemæssigt.

Årets positive nettoresultat for gevinster og tab på aktieindkomstbeskattede investeringsselskaber skal således beskattes som aktieindkomst sammen med fx gevinster fra aktier. Nettotab kan fratrækkes i realiseret nettogevinst på aktieindkomst fra børsnoterede aktier og udloddende investeringsforeninger (IMB´er) og i udbytte fra disse.

Hvis man er gift og samlevende, vil et uudnyttet tab automatisk blive overført til ægtefællen.

Tab herudover vil blive modregnet i ens øvrige skattebetaling med en fradragsværdi på hhv. 27% af negativ aktieindkomst op til progressionsgrænsen og 42% herover Man kan således modregne et tab på aktieindkomstbeskattede investeringsbeviser i slutskatten i modsætning til f.eks. tab på børsnoterede aktier og IMB´er, som man i stedet er nødt til at modregne i eventuelle fremtidige tilsvarende gevinster.

Til sammenligning med fradragsværdien for tab på kapitalindkomstbeskattede investeringsselskaber er der ikke asymmetri mellem beskatningen af gevinster og tab for aktieindkomstbeskattede investeringsselskaber. Alt efter størrelsen af den negative kapitalindkomst, herunder hensyntagen til fx anden kapitalindkomst såsom prioritetsrenter, kan man risikere en fradragsværdi på enten ca. 33% og 25%. Positiv kapitalindkomst beskattes omvendt med ca. 37% eller ca. 42%.

 

Indberetning til SKAT
Handler man sine værdipapirer i en dansk bank eller broker, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, skal denne indberette alle køb og salg til Skat. De enkelte handler vil typisk fremgå af Skats beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”. Systemet er som hovedregel i stand til at beregne et samlet nettoresultat, som efter skatteyderens godkendelse kan blive anført på årsopgørelsen. Årets nettoresultat fra aktieindkomstbeskattede investeringsselskaber skal påføres i rubrik 345 mens årets nettoresultat fra de kapitalindkomstbeskattede investeringsselskaber skal påføres i rubrik 38.

Har man handlet via en udenlandsk bank eller broker, vil denne typisk ikke have indberettet ens handler. I den forbindelse skal man anvende de rubrikker, som omhandler udenlandsk indkomst, og som fremgår af oplysningsskemaet i tilknytning til årsopgørelsen. Læs mere om dette i vores artikel om årsopgørelsen.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at udregne og godkende/indberette et samlet nettoresultat. Man er altid selv ansvarlig for korrekt indberetning også selvom man er kunde i en dansk bank.

Du kan læse mere om indberetning i forhold til investeringsselskaber hos Skat her.

Beskatning for selskaber
Gevinst medregnes i selskabsindkomsten.

Tab fratrækkes som udgangspunkt i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Få fart på din investering: Se certifikaterne hos en Danmarks førende udstedere Klik her

image_pdfimage_print
Del denne artikel