Generelt om skat for tradere

Udgivet : 03 December 2019

Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan man skal registrere sine tab og gevinster, kan det hurtigt vise sig at være de letteste penge, man i sit liv har tjent eller sparet.

Denne artikels forfatter:
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. børs- og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel og compliance.

Der er flere muligheder for at snyde sig selv i skat, og det kan hurtigt løbe op i betydelige beløb. Hvis man ikke i tide oplyser SKAT om et tab, mister man muligheden for at modregne tabet i en fremtidig gevinst (medmindre ens bank har indberettet på ens vegne), og man kan til en vis grad også optimere sin gevinst efter skat ved at investere i de korrekte investeringsprodukter afhængig af ens øvrige indkomst.

Disse og mange andre muligheder er beskrevet i en række artikler om skat for tradere. Oversigt over artiklerne kan ses nedenfor.

Det er sjældent beskatningen af gevinster, der giver anledning til panderynker, men derimod ofte den relativt komplicerede og omfattende behandling af tab i relation til for eksempel modregning, overførsel til andre indkomstår mv. Herudover kan de forskellige beskatningskategorier ligeledes give anledning til en del besvær.

 

Vil du shorte markedet? Vi anbefaler handelsplatformen MarketsX Se mere

Overordnet set behandles skat af afkast fra investering af frie midler for privatpersoner enten som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. I særlige tilfælde kan afkast ligeledes blive beskattet som personlig indkomst. Aktieindkomst behandles særskilt i relation til ens skatteberegning, mens kapitalindkomst og personlig indkomst medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst. Fra og med 1. januar 2019 er det ligeledes muligt, at indskyde midler på en aktiesparekonto, som beskattes i et særskilt skattemiljø. Pensionsmidler beskattes ligeledes i et særskilt skattemiljø, mens skat af investering via et selskab beskattes som selskabsindkomst.

 

Frie midler der beskattes som aktieindkomst
Investering direkte i børsnoterede aktier, udbyttebetalende investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger og udbytte fra disse beskattes som hovedregel som aktieindkomst efter realisationsprincippet med enten 27% eller 42%. Reglerne findes primært i aktieavancebeskatningsloven. Fra og med 2020 vil visse investeringsselskaber, herunder en række udenlandske fonde bl.a. Exchange Traded Funds (ETF), også blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet. En forudsætning for dette er dog, at den enkelte ETF af udstederen er blevet indberettet til Skats positivliste, og at min. 50% af ETF´en investeres i aktier. Læs mere om reglerne her og find bl.a. et link til Skats positivliste.

Satserne for beskatning af aktieindkomst inklusive udbytte er progressive, og udgør for indkomståret 2019:

• op til 54.000 kr. 27%
• beløb over dette beskattes med 42%.
For 2020 er progressionsgrænsen 55.300 kr.

For samlevende ægtefæller er satsen det dobbelte, og uudnyttede grænsebeløb overføres automatisk.

 

Frie midler der beskattes som kapitalindkomst
Investering i forskellige former for finansielle kontrakter, herunder CFD-kontrakter og spread betting, valutatermins-kontrakter, futures og optioner, certifikater, ETN med videre behandles efter reglerne i kursgevinstloven og beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Beskatning efter lagerprincippet betyder, at man skal beskattes af såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab af de pågældende kontrakter.

Investering i for eksempel udenlandske ETF og akkumulerende danske investeringsforeninger beskattes ligeledes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, men vil typisk ikke være en finansiel kontrakt i skattemæssig forstand, hvilket har stor betydning i forhold til tabsfradrag, der ikke er begrænset for denne type værdipapirer. Fra og med 2020 vil en del af bl.a. udenlandske fonde, herunder ETF´er i stedet vil blive beskattet som aktieindkomst, men fortsat efter lagerprincippet, jf. ovenfor. Læs mere om de nye regler hos vores søstersite invested.dk her.

Obligationer og udbyttebetalende obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes ligeledes som kapitalindkomst, men ikke efter lagerprincippet.

Nettokapitalindkomst medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst i modsætning til aktieindkomst, der opgøres særskilt. Skattesatserne af positiv nettokapitalindkomst varierer efter øvrig indkomst fra 0% (hvis man fx slet ikke har anden indkomst, og dermed ikke har udnyttet sit personfradrag) til normalt mellem ca. 37,5% og 42,7% for en borger i en gennemsnitskommune inkl. kirkeskat.

Grænsen for den høje skattesats indtræder, når man i 2019 (se 2020 tal her) har en indkomst over grænsen for topskat på 513.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag plus bundfradraget for positiv nettokapitalindkomst på 44.800 kr. Der gælder dobbelt op for ægtepar i forhold til bundfradraget.

Beskatningen af kapitalindkomsten er i øvrigt afhængig af, om man samlet set har en positiv eller negativ nettokapitalindkomst. Er nettokapitalindkomsten positiv, indgår den ved beregning af såvel sundhedsbidrag og kommuneskat samt bundskat og topskat.

Såfremt nettokapitalindkomsten er negativ, er fradragsværdien som udgangspunkt ca. 33,6 % (inkl. kirkeskat), da den kun fragår ved beregning af sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat. Er den negative kapitalindkomst over 50.000 kr. (dobbelt op for ægtefæller) begrænses fradragsværdien til ca. 25,6%.

Har man i forvejen negativ nettokapitalindkomst over 50.000 kr., vil man kunne undgå den lavere fradragsværdi, hvis man er i stand til at opnå gevinster ved investering i afkast, der beskattes som kapitalindkomst.

Man skal være opmærksom på den asymmetriske forskel i beskatningen af hhv. nettogevinster på kapitalindkomst på op til ca. 42%, og begrænsningen på fradragsværdien på ned til ca. 25,6%, som over tid på uhensigtsmæssig vis kan påvirke ens nettoresultat efter skat. Eftersom man beskattes årligt efter lagerprincippet i modsætning til realisationsprincippet, vil der være et tidsmæssigt aspekt i forhold til skattebetalingen ligesom man skal betale skat af gevinster, som man ikke har realiseret. Man kan derfor være nødt til at finde penge til betaling af skatten andetsteds eller sælge ud af sin værdipapirbeholdning.

Herudover skal man være opmærksom på, at der gælder en vis tabsbegrænsning for nettotab på finansielle kontrakter. Dog er der her gode muligheder for at trække tab fra i fremtiden. Se mere under afsnittet om finansielle kontrakter.

 

Frie midler, der beskattes som personlig indkomst
Hvis man investerer direkte i kryptovaluta såsom bitcoins med henblik på at opnå en gevinst (dvs. i spekulationsøjemed), vil investeringen blive betragtet på linje med investering i f.eks. fysiske guldbarer og man vil dermed blive beskattet som personlig indkomst efter realisationsprincippet. Det resulterer i en marginalskattesats på op til ca. 53% i skat afhængigt af øvrige indtægtsforhold (der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag), hvis man er topskatteyder, og typisk ca. 37,5% hvis man ikke er topskatteyder, mens tab alene vil være fradragsberettiget som et ligningsmæssigt fradrag med pt. knap 26% skatteværdi.

Læs meget mere om beskatning af kryptovaluta her.

 

Aktiesparekonto
Fra og med 2019 er det blevet muligt at oprette en aktiesparekonto, hvor man i 2019 maksimalt kan indskyde 50.000 kr. på. Beløbet stiger til 100.000 kr. i 2020. Indestående på en aktiekonto kan bl.a. investeres i aktier og investeringsforeninger, men ikke f.eks. i obligationer. Man kan frit hæve og sætte ind på sin konto. Skattemæssigt er midler på en aktiesparekonto langt nemmere at håndtere end frie midler, idet SKAT automatisk efter lagerprincippet beskatter årets afkast med 17% skat. Tab kan modregnes i efterfølgende år. Læs eventuelt mere om aktiesparekontoen hos vores søstersite Invested.dk.

 

Pensioner
I relation til bundne pensionsmidler, er det hele meget nemmere, da SKAT automatisk efter lagerprincippet beskatter årets afkast med 15,3% skat. Tab kan modregnes i efterfølgende år.

 

Selskaber
Handles aktier, finansielle kontrakter eller andre typer værdipapirer igennem et selskab skal nettoresultatet af afkastet på dette beskattes som selskabsindkomst efter lagerprincippet med 22%. Tab kan som hovedregel fratrækkes direkte i anden selskabsindkomst.

 

Hvordan man indberetter til SKAT

SKAT har udviklet et beregningssystem til ”Aktier og Investeringsbeviser” der kan benyttes af private. Her kan man opgøre ens gevinst eller tab. Det er frivilligt, om man ønsker at bruge systemet.

Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter via en dansk bank en bank eller værdipapirhandler eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med SKAT, vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler til SKAT. SKAT har til privatpersoner udviklet et beregningssystem ”Aktier og Investeringsbeviser”, der i de fleste tilfælde automatisk kan opgøre ens gevinst eller tab for denne type værdipapirer. Systemet kan bl.a. beregne aktieindkomst, som skal indberettes i rubrik 66 på årsopgørelsen og de investeringsbeviser, herunder f.eks. ETF’er, som skal beskattes som kapitalindkomst, i rubrik 38.

Det er frivilligt om man vil benytte systemet og adgang til systemet foregår via ens elektroniske skattemappe hos SKAT. Hvis man anvender systemet kan det beregnede nettoresultat automatisk, efter man selv har godkendt beregningerne, blive tilføjet til ens årsopgørelse både det som ens bank har indberettet, og det man eventuelt manuelt har ført ind. Man skal dog være opmærksom på, at man selv er ansvarlig for at alt er korrekt i sidste ende, hvorfor man selv bør kontrollere, om indberetningerne er korrekte. SKAT har desuden konstateret visse fejl i sine systemer (fx ved aktiesplits), og er heller ikke altid i besiddelse af alle nødvendige oplysninger til at kunne beregne ens nettoresultat korrekt.

Finansielle kontrakter bliver indberettet og behandlet særskilt og kan findes under ens samlede skatteoplysninger i den elektroniske skattemappe. Bl.a. CFD handel defineres som finansielle kontrakter, hvilket bl.a. medfører visse begrænsninger for at trække tab fra. Finansielle kontrakter beskattes særskilt som kapitalindkomst efter lagerprincippet og man er selv ansvarlig for at beregne et samlet nettoresultat, og sikre at det påføres de korrekte steder på selvangivelsen. Et positivt nettoresultat fra finansielle kontrakter skal påføres på selvangivelsens rubrik 346 mens tab som udgangspunkt skal påføres i rubrik 85-87, jf. nærmere her.

SKAT har udarbejdet en lettilgængelig vejledning om indberetning af oplysninger om aktier og andre værdipapirer, som kan findes her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1799799

Vil du shorte markedet? Vi anbefaler handelsplatformen MarketsX Se mere
Klik på billedet for at forstørre det.

Handel via udenlandsk finansiel institution 
Ved handel igennem udenlandske finansielle institutioner, som ikke har indgået aftale med Skattestyrelsen om indberetning, har man pligt til selv at indberette sin handel/handler til Skat. Det foregår ved at man i tilknytning til årsopgørelsen skal udfylde et oplysningsskema (blev tidligere af Skat benævnt som udvidet selvangivelse), hvilket ligeledes betyder, at ens frist for udfyldelse af årsopgørelsen bliver 1. juli i stedet for 1. maj. Man behøver fra og med 2018 ikke længere indsende erklæringer om udenlandske konti og depoter, idet Skat nu typisk helt automatisk får besked om disse fra de udenlandske myndigheder. Det er en følge af gennemførelsen af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af konto- og depotoplysninger, som har virkning tilbage til 2016.

Er det første gang man skal indberette udenlandsk indkomst og formue skal man, når man er logget på TastSelv systemet, vælge Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. I bunden under Udenlandsk indkomst skal man svare Ja til, at man har udenlandsk indkomst, og trykke Fortsæt hvorefter man får adgang til oplyse om sin udenlandske indkomst i det Skat kalder oplysningsskemaet.

Man kan læse mere om oplysning af udlandsforhold hos Skattestyrelsen på dette link. Desuden kan man i selve oplysningsskemaet, hvor eksempler er indsat ovenfor, klikke på spørgsmålstegnet foran de enkelte rubrikker for at få yderligere information.

Man skal til indberetningen anvende de rubrikker, som fremgår af oplysningsskemaet i stedet for de ovenfor nævnte rubrikker, se mere nedenfor. Man skal indberette sin handel for det land, hvor ens broker er hjemmehørende i form af samlede nettoresultater for de forskellige produkttyper såsom finansielle kontrakter (certifikater ol.), aktier og investeringsbeviser mv. Man skal derfor sørge for at opdele sit investeringsafkast i bl.a. aktieindkomst og kapitalindkomst, hvis man har handlet produkter som beskattes forskelligt. Har man konti i flere lande, skal disse indberettes hver for sig.

Man skal endvidere huske at gemme dokumentation for al sin handel samt sit beregningsgrundlag. Mange handelsplatforme er i stand til at levere rapporter, der viser et samlet nettoresultat, som man kan tage udgangspunkt i både i forhold til beregninger og dokumentationen.

 

Kapitalindkomst og kontoindestående i udlandet
Positiv kapitalindkomst hidrørende fra investeringsforeninger/selskaber og finansielle kontrakter skal indberettes i rubrik 434. Har man oparbejdet et fradragsberettiget tab skal det angives med minus. Kontoindestående hos en broker skal ultimo året indberettes i rubrik 492. Klik eventuelt på ovenstående billede for at aflæse rubrikkerne bedre.

Fsva. rubrikker til brug for udenlandsk aktieindkomst og andre lignende produkter henvises i stedet til Skatteguide for investorer, som gratis kan downloades hos vores søstersite www.invested.dk.

 

Udenlandsk valuta
Man har pligt til at angive sit nettoresultat i danske kroner, så har man en konto i udenlandsk valuta skal man selv sørge for at omregne resultatet til danske kroner. Klikker man på lommeregneren (se billederne ovenfor) kan man få hjælp af Skat til at omregne et resultat i udenlandsk valuta til danske kroner. Skat anvender i dette tilfælde en af Nationalbanken gennemsnitlig fastsat kurs for året. De gennemsnitlige kurser kan ses her.

Tidligere har Skats udgangspunkt typisk været, at man skulle omregne de enkelte transaktioner til danske kroner, hvilket det lader til fortsat også er muligt, men har man gennemført mange transaktioner/handler vil det klart være lettere at anvende en gennemsnitlig valutakurs.

 

Pas på tidsfristerne i forhold til tab
Såfremt man anvender en udenlandsk baseret broker, som ikke indberetter på ens vegne, skal man passe på tidsfristerne i forhold til at få sin værdipapirhandel indberettet til Skat i tide. Indberetter man ikke et eventuelt tab indenfor tidsfristen, vil man miste retten til at kunne fratrække fremtidige gevinster i tabet. Man skal ligeledes huske at indberette de enkelte køb af urealiserede aktier og investeringsbeviser for ikke at miste retten til at kunne modregne eventuelle tab i fremtidige gevinster. Skat kræver således, at man senest 1. juli året efter man har købt f.eks. aktier, indberetter købet eventuelt i ovennævnte indberetningssystem. Skat giver ingen mulighed for dispensation, hvis man glemmer dette.

I forhold til finansielle kontrakter gælder som udgangspunkt den generelle frist for godkendelse af selvangivelsen dvs. senest den 1. maj i det følgende kalenderår. Har man en udvidet selvangivelse/oplysningsskema, herunder hvis man anvender en udenlandsk broker, er fristen den 1. juli i det følgende kalenderår.

For at tab ikke skal gå tabt, er man nødt til at overholde de nævnte frister. I forhold til tab er man endvidere nødt til at sondre mellem finansielle kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks samt øvrige produkter, idet man har større tabsfradragsmuligheder for kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks.

Husk også at indberette gevinster fra udenlandske brokere
Har man haft en samlet gevinst, som man ikke oplyser til Skat, risikerer man at ifalde strafansvar typisk i form af idømmelse af bøde og i grovere tilfælde endvidere fængsel. Skat har som nævnt ovenfor indgået samarbejde med mange udenlandske skattemyndigheder, hvorved Skat automatisk får oplysninger fra bl.a. udenlandske brokere fx om kontoindestående og andre oplysninger om værdipapirhandel. Oplysningerne vil fremgå under menupunktet Skatteoplysninger i Tast Selv vedr. udenlandske forhold.

 

Artiklerne om skat er skrevet af cand.merc.jur Andreas Damgaard og er senest opdateret december 2019.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat -
Futures og optioner

>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsbeviser
>>> Skat - Udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Vil du shorte markedet? Vi anbefaler handelsplatformen MarketsX Se mere

Links og kilder vedrørende skat:

SKAT har udarbejdet en lettilgængelig vejledning om indberetning af oplysninger om aktier og andre værdipapirer, som kan findes her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844

I forhold til finansielle kontrakter, har SKAT udarbejdet denne vejledning: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=333

Sådan oplyser du om gevinst og tab på finansielle kontrakter, herunder saldo til fremførsel
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1879875&chk=215742

Erhvervsstyrelsen – om stiftelse af et selskab
https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber

SKAT – især søgefunktionen er rigtig god til hurtigt at finde relevant information frem
http://www.skat.dk/

Nasdaq OMX Købehavn – Beskatning af optioner og futures på aktier (Maj 2011)
https://www.nasdaqomxnordic.com/digitalAssets/74/74893_beskatning.pdf

 

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE