Generelt om skat for tradere

Udgivet: 4. januar 2024

Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det er noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan man skal registrere sine tab og gevinster, kan det hurtigt vise sig at være de letteste penge, man i sit liv har tjent eller sparet. Handler man via en udenlandsk broker har man endvidere pligt til selv at indberette til SKAT.

Denne artikels forfatter:
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. børs- og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel og compliance.

Der er faktisk også flere muligheder for at snyde sig selv i skat, og det kan hurtigt løbe op i betydelige beløb. Hvis man fx ikke i tide oplyser SKAT om et tab, mister man muligheden for at modregne tabet i en fremtidig gevinst (medmindre ens bank har indberettet på ens vegne), og man kan til en vis grad også optimere sin gevinst efter skat ved at investere i de korrekte investeringsprodukter afhængig af ens øvrige indkomst.

Disse og mange andre muligheder er beskrevet i en række artikler om skat for tradere. Oversigt over artiklerne kan ses nedenfor.

Det er sjældent beskatningen af gevinster, der giver anledning til panderynker, men derimod ofte den relativt komplicerede og omfattende behandling af tab i relation til for eksempel modregning, overførsel til andre indkomstår mv. Herudover kan de forskellige beskatningskategorier ligeledes give anledning til en del besvær.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta - LIVE Via Messenger-app

Overordnet set behandles skat af afkast fra investering af frie midler for privatpersoner enten som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. I særlige tilfælde kan afkast ligeledes blive beskattet som personlig indkomst. Aktieindkomst behandles særskilt i relation til ens skatteberegning, mens kapitalindkomst og personlig indkomst medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst. Siden 1. januar 2019 har det ligeledes været muligt at indskyde midler på en aktiesparekonto, som beskattes i et særskilt skattemiljø. Pensionsmidler beskattes ligeledes i et særskilt skattemiljø, mens skat af investering via et selskab beskattes som selskabsindkomst. Herudover er det i en vis grad muligt at eje visse typer af værdipapirer igennem en personlig ejet virksomhed, hvis denne er omfattet virksomhedsskatteordningen.

Frie midler der beskattes som aktieindkomst
Investering direkte i børsnoterede aktier, udbyttebetalende investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger (IMB´er – investeringsinstitutter med minimumsbeskatning) og udbytte fra disse beskattes som hovedregel som aktieindkomst efter realisationsprincippet med enten 27% eller 42%. Reglerne findes primært i aktieavancebeskatningsloven. Fra og med 2020 er visse investeringsselskaber, herunder en række udenlandske fonde bl.a. Exchange Traded Funds (ETF), også blevet beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet. En forudsætning for dette er dog, at den enkelte ETF af udstederen er blevet indberettet til Skats positivliste, og at min. 50% af ETF´en investeres i aktier. Læs mere om reglerne her og find bl.a. et link til Skats positivliste og til en liste, som alene viser ETF´erne.

Satserne for beskatning af aktieindkomst inklusive udbytte er progressive, og udgør for 2024:

• op til 61.000 kr. 27%
• beløb over dette beskattes med 42%.
For 2023 var progressionsgrænsen 58.900 kr.

For samlevende ægtefæller er satsen det dobbelte, og uudnyttede grænsebeløb overføres automatisk.

Frie midler der beskattes som kapitalindkomst
Investering i forskellige former for finansielle kontrakter, herunder CFD-kontrakter og spread betting, valutatermins-kontrakter, futures og optioner, certifikater, ETN´er med videre behandles efter reglerne i kursgevinstloven og beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Beskatning efter lagerprincippet betyder, at man skal beskattes af såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab af de pågældende kontrakter.

Investering i for eksempel udenlandske ETF´er og akkumulerende danske investeringsforeninger beskattes ligeledes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, men vil typisk ikke være en finansiel kontrakt i skattemæssig forstand, hvilket har stor betydning i forhold til tabsfradrag, der ikke er begrænset for denne type værdipapirer. Siden 2020 er en del af bl.a. udenlandske fonde, herunder ETF´er i stedet blevet beskattet som aktieindkomst, men fortsat efter lagerprincippet, jf. ovenfor. Læs mere om de nye regler hos vores søstersite invested.dk her.

Obligationer og udbyttebetalende obligationsbaserede investeringsforeninger (IMB´er) beskattes ligeledes som kapitalindkomst, men ikke efter lagerprincippet.

Nettokapitalindkomst medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst i modsætning til aktieindkomst, der opgøres særskilt. Skattesatserne af positiv nettokapitalindkomst varierer efter øvrig indkomst fra 0% (hvis man fx slet ikke har anden indkomst, og dermed ikke har udnyttet sit personfradrag) til normalt mellem ca. 37% og 42% for en borger i en gennemsnitskommune ekskl. kirkeskat, som i gennemsnit er 0,7%.

Grænsen for den høje skattesats indtræder, når man i 2024 (se 2023 tal her) har en indkomst over grænsen for topskat på 588.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag plus bundfradraget for positiv nettokapitalindkomst på 50.500 kr. Der gælder dobbelt op for samlevende ægtepar i forhold til bundfradraget.

Beskatningen af kapitalindkomsten er i øvrigt afhængig af, om man samlet set har en positiv eller negativ nettokapitalindkomst. Er nettokapitalindkomsten positiv, indgår den ved beregning af såvel sundhedsbidrag og kommuneskat samt bundskat og topskat.

Såfremt nettokapitalindkomsten er negativ, er fradragsværdien som udgangspunkt ca. 33 % (excl. kirkeskat), da den kun fragår ved beregning af sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat. Er den negative kapitalindkomst over 50.000 kr. (dobbelt op for ægtefæller) begrænses fradragsværdien til ca. 25%.

Har man i forvejen negativ nettokapitalindkomst over 50.000 kr., vil man kunne undgå den lavere fradragsværdi, hvis man er i stand til at opnå gevinster ved investering i afkast, der beskattes som kapitalindkomst.

Man skal være opmærksom på den asymmetriske forskel i beskatningen af hhv. nettogevinster på kapitalindkomst på op til ca. 42%, og begrænsningen på fradragsværdien på ned til ca. 25%, som over tid på uhensigtsmæssig vis kan påvirke ens nettoresultat efter skat. Eftersom man beskattes årligt efter lagerprincippet i modsætning til realisationsprincippet, vil der være et tidsmæssigt aspekt i forhold til skattebetalingen ligesom man skal betale skat af gevinster, som man ikke har realiseret. Man kan derfor være nødt til at finde penge til betaling af skatten andetsteds eller sælge ud af sin værdipapirbeholdning.

Herudover skal man være opmærksom på, at der gælder en vis tabsbegrænsning for nettotab på finansielle kontrakter. Dog er der her gode muligheder for at trække tab fra i fremtiden. Læs mere fx CFD´er og finansielle kontrakter her.

Frie midler, der beskattes som personlig indkomst
Hvis man investerer direkte i kryptovaluta såsom bitcoins med henblik på at opnå en gevinst (dvs. i spekulationsøjemed), vil investeringen blive betragtet på linje med investering i f.eks. fysiske guldbarer og man vil dermed blive beskattet som personlig indkomst efter realisationsprincippet. Det resulterer i en marginalskattesats på op til ca. 52% i skat afhængigt af øvrige indtægtsforhold (der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag), hvis man er topskatteyder, og typisk ca. 37% hvis man ikke er topskatteyder, mens tab alene vil være fradragsberettiget som et ligningsmæssigt fradrag med 25% skatteværdi. Der eksisterer således en betragtelig asymmetri i beskatningen af fx kryptovaluta, hvilket man bør være særlig opmærksom på.

Læs meget mere om beskatning af kryptovaluta her.

Aktiesparekonto
Siden 2019 har det været muligt at oprette en skattebegunstiget aktiesparekonto, som man pr. 1. januar 2024 maksimalt kan indskyde 135.900 kr. på. Indestående på en aktiesparekonto kan bl.a. investeres i aktier og investeringsforeninger, men ikke f.eks. i obligationer. Man kan frit hæve og sætte ind på sin konto. Skattemæssigt er midler på en aktiesparekonto langt nemmere at håndtere end frie midler, idet SKAT automatisk efter lagerprincippet beskatter årets afkast med 17% skat. Tab kan modregnes i efterfølgende år. Læs eventuelt mere om aktiesparekontoen hos vores søstersite Invested.dk.

Pensioner
I relation til bundne pensionsmidler, er det hele meget nemmere, idet ens udbyder automatisk opgør årets skattepligtige afkast og sørger for indbetaling til SKAT. Man beskattes efter lagerprincippet af årets værditilvækst 15,3% skat (PAL skat). Tab bliver automatisk overført og modregnet i efterfølgende års gevinster.

Selskaber
Handles aktier, finansielle kontrakter eller andre typer værdipapirer igennem et selskab skal nettoresultatet af afkastet på dette beskattes som selskabsindkomst efter lagerprincippet med 22%. Tab kan som hovedregel fratrækkes direkte i anden selskabsindkomst.

Virksomhedsskatteordningen
Virksomheder, som lader sig omfatte af virksomhedsskatteordningen, har mulighed for bl.a. at investere i investeringsselskaber (uanset om disse er omfattet af Skats positivliste eller ej) samt de fleste akkumulerende investeringsforeninger. Lever man op til kriterierne beskattes virksomheden af gevinster og udbytter som virksomhedsindkomst efter lagerprincippet med 22%.

Artiklerne om skat er skrevet af cand.merc.jur Andreas Damgaard og er senest opdateret primo 2024.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

image_pdfimage_print
Del denne artikel