Skat – CFD’er og spreadbetting-kontrakter

Udgivet: 5. januar 2024

En CFD (Contract for difference) er et investeringsprodukt, hvis værdi afspejler udviklingen i et underliggende aktiv fx en aktie, et aktieindeks, råvarer eller andet. CFD´er handles på margin, hvilket betyder, at man i større eller mindre omfang gearer sin investering alt efter, hvad den enkelte udbyder af produktet har fastsat. Produktet er ikke børsnoteret og handles derfor Over the Counter – OTC med udbyderen som modpart, hvorfor man løber en emittentrisiko på denne. CFD’er betragtes skattemæssigt som en finansiel kontrakt og er derfor underlagt kursgevinstlovens regler.

Investering i spread betting-kontrakter minder meget om investering i CFD-kontrakter og skattemæssigt behandles de på samme måde.

Skats definition af finansielle kontrakter omfatter en lang række finansielle instrumenter såsom strukturerede produkter, futures og optioner, valutakryds, mini futures, certifikater, spread betting kontrakter, CFD´er (Contracts for difference) mv. I dette afsnit fokuseres især på de to sidstnævnte produkttyper, men overordnet set behandles de fleste typer af finansielle kontrakter skattemæssigt ens. Dog besidder de enkelte produkttyper i visse tilfælde forskellige egenskaber, hvilket betyder, at der alligevel kan eksistere visse nuancer f.eks. i forhold til udnyttelse af tab.

Skattemæssigt behandles CFD´er og øvrige finansielle kontrakter efter kursgevinstlovens regler. Det betyder, at et samlet nettoresultat beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet typisk med enten ca. 37% eller 42%. Beskatning efter lagerprincippet medfører, at man beskattes af både realiserede og urealiserede gevinster og tab.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Beskatning af privatpersoner
CFD´er og spread betting kontrakter skal som øvrige finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man årligt beskattes af såvel realiseret som urealiseret afkast. Man skal således for skatteåret opgøre et samlet nettoresultat for alle typer af finansielle kontrakter man har investereret i.

Årets positive nettogevinst for alle typer af finansielle kontrakter skal medregnes i kapitalindkomsten og angives i rubrik 346 på årsopgørelsen, hvis kontrakterne er handlet igennem en dansk baseret broker eller bank.

Har man handlet igennem en udenlandsk bank eller broker, som ikke har aftale med Skat om indberetning, skal man også anvende rubrik 346. Det ville ellers være logisk i stedet at anvende rubrik 434 på oplysningsskemaet (i modulet Renter og formue fra udlandet), som netop omhandler gevinster fra finansielle kontrakter fra udlandet, og hvis man gør det, vil man resultatet i sidste ende blive det samme. Men som det fremgår af vores artikel om Årsopgørelsen, angiver Skat selv, at man også skal bruge rubrik 346, når man handler via udenlandsk bank eller broker.

Årets nettotab for alle typer af finansielle kontrakter er kildeartsbegrænsede og kan derfor kun modregnes eller fratrækkes efter særlige regler. Som udgangspunkt skal tab på en given type finansiel kontrakt fx CFD´er først modregnes i årets eventuelle gevinster på andre typer af finansielle kontrakter, uanset hvad de underliggende aktiver består af.

Yderligere tab kan kun fratrækkes direkte i kapitalindkomsten, hvis tabet ikke overstiger tidligere års skattepligtige nettogevinster finansielle kontrakter. Årets tab skal således kunne rummes i tidligere års gevinster, som man er blevet beskattet af. Gevinster fra indkomstår, der ligger forud for 2002 er ikke omfattet. Fradrag efter denne såkaldte carry-back regel foretages i det indkomstår tabet opstår, hvorfor der således ikke skal foretages en regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Har man haft et tab, som skal modregnes i tidligere års nettogevinster, skal man oplyse det i rubrik 346 på årsopgørelsen og angive tabet med et minus foran uanset om kontrakterne er handlet via en dansk eller udenlandsk udbyder.

Hvis man for eksempel har haft en positiv nettogevinst på finansielle kontrakter i 2023 på 50.000 kr., som man er blevet beskattet af, og man i 2024 har et nettotab på finansielle kontrakter på -30.000 kr., så kan man i rubrik 346 for 2024 anføre -30.000 kr., hvorved man får fradrag i den personlige indkomst for dette. 

Tab, som man ikke kan udnytte efter ovenstående, og som hidrører fra CFD´er (eller fra andre finansielle kontrakter), der er baseret på børsnoterede aktier og aktieindeks, kan blive modregnet i årets realiserede nettogevinster på børsnoterede aktier samt nettogevinster fra investeringsselskaber, som beskattes som aktieindkomst. Man vælger selv, om der faktisk ønskes modregning i denne type aktieindkomst. Tab som i stedet hidrører fra finansielle kontrakter, der er baseret på alle øvrige aktiver f.eks. hvor guld, valutakryds, krypto eller lignende er det underliggende aktiv, kan man ikke fratrække i nettogevinsten på børsnoterede aktier mv. Tab på denne type kontrakter skal i stedet overføres til modregning i eventuelt kommende års nettogevinster på alle typer af finansielle kontrakter.

Har man f.eks. realiseret en nettogevinst på børsnoterede aktier på 80.000 kr., hvorved man kommer til at betale 42% marginalskat (progressionsgrænsen er 61.000 kr. i 2024) og man samtidig har haft tab på aktiebaserede finansielle kontrakter på 40.000 kr., kan man f.eks. vælge at modregne 20.000 kr. i gevinsten på aktierne, hvorved man kun skal betale 27% i marginalskat af netto 60.000 kr. Det resterende tab på 20.000 kr. kan man så fremføre til modregning i kommende års gevinster eller også kan man vælge at fratrække hele tabet på 40.000 kr., så man netto kun skal aktieindkomstbeskattes af en gevinst på 40.000 kr.

Har man yderligere tab, kan dette fremføres tidsubegrænset til modregning i senere indkomstår – først i gevinster på finansielle kontrakter og derefter i gevinster på børsnoterede aktier, hvis kontrakterne er aktie- eller aktieindeksbaserede.

Er man gift og samlevende med sin ægtefælle, har ægtefællen endvidere mulighed for at kunne fratrække ens tab, som ikke allerede er modregnet i anden gevinst. Det foregår direkte i ægtefællens eventuelle tilsvarende gevinster på samme måde som anført ovenfor.

Har man samlet set lidt et tab på finansielle kontrakter, som man ikke kan modregne i øvrige gevinster som skitseret ovenfor, skal man på årsopgørelsen opdele tabet dels i aktie- og aktieindeksbaserede finansielle kontrakter i rubrik 86 og dels i alle øvrige finansielle kontrakter i rubrik 85. Endvidere skal man i rubrik 87 tage stilling til, hvordan man eventuelt vil benytte tabet, og herunder hvor meget af tabet man eventuelt vil anvende. Ønsker man at ens ægtefælle skal kunne gøre brug af tabet, er det også rubrik 87 man skal bruge.

Hvis man alene ønsker at bruge en del af tabet (fra rubrik 86) til modregning i gevinst på aktier, skal man angive det ønskede beløb i rubrik 88 og anvende blanket 04.055.

SKAT har udarbejdet en udmærket vejledning til hvordan man oplyser sine gevinster og tab på finansielle kontrakter og udfyldelse af rubrik 85-88, som kan findes her.

Har man opnået tab på finansielle kontrakter kan det anbefales, at man f.eks. via et excel-regneark eller lignende selv fører en saldo for år til år, så man bedre opnår overblik over det hele. Selve saldoen vil dog altid fremgå af ens årsopgørelse.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Opgørelse af gevinst og tab
Eftersom gevinster og tab på de handlede kontrakter skal opgøres i henhold til lagerprincippet, medfører det, at man bliver beskattet selvom man ikke har solgt sine kontrakter ved udgangen af året. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på anskaffelsestidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på realisationstidspunktet). Der sker herved en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

Det er alene det samlede nettoresultat af alle realiserede og urealiserede finansielle kontrakter, som skal oplyses til Skat på årsopgørelsen. Har man haft omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter f.eks. kurtage, skal man lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget fratrækker man i salgssummen.

Indberetning til SKAT
Handler man med finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette ens handel. Disse handler er ikke en del af Skats indberetningssystem til aktier og investeringsforeninger, som automatisk kan udregne et nettoresultat, hvorfor man ofte selv er nødt til at foretage denne beregning.

Er der tale om f.eks. CFD´er, vil disse typisk fremgå i løbet af vintermånederne efter skatteårets udløb af detailoplysningerne i Tast Selv systemet (under Personlige oplysninger, Finansielle kontrakter). Ofte vil de forskellige former for finansielle kontrakter fremgå som akkumulerede summer.

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at man ofte er nødt til selv at foretage den samlede beregning, idet urealiserede tab og gevinster ikke nødvendigvis fremgår. Har man således en beholdning ultimo året skal man lige være opmærksom på dette. Når man har foretaget sin beregning og sikret at indberetningerne er korrekte, skal man anføre nettoresultatet i rubrikken og sørge for at beløbet overføres til ens årsopgørelse.

De enkelte kontrakter eller summer af kontrakter tilføjes i øvrigt en kode, så det er muligt at se hvorvidt disse tilhører kategorien aktiebaserede eller kategorien for øvrige kontrakter. Dette er som anført ovenfor væsentligt i forhold til, om man kan fratrække et eventuelt tab på realiseret aktieindkomst.

Har man handlet via en udenlandsk finansiel institution, bliver ens handel ikke indberettet. Man skal i den forbindelse endvidere udfylde et oplysningsskema i tilknytning til årsopgørelsen, hvor den udenlandske indkomst i form af finansielle kontrakter skal påføres.

Uanset om man handler via en dansk broker eller en udenlandsk broker skal man selv sørge for at beregne og indberette et korrekt samlet nettoresultat, som anført ovenfor. Det er væsentligt at være opmærksom på, at såfremt man ikke indberetter et tab, som er opstået igennem handel hos en udenlandsk broker, i rette tid, dvs. inden udløbet af fristen for at selvangive for det pågældende år, mister man retten til at kunne udnytte tabet i eventuel fremtidig gevinst. Som udgangspunkt er denne tidsfrist den 1. juli året efter skatteåret.

Læs mere om indberetning til Skat i artiklen Generelt om skat for tradere.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta - LIVE Via Messenger-app

Beskatning af selskaber
Gevinst på CFD’er medregnes i selskabsindkomsten. Tab fratrækkes som udgangspunkt i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, hvorved der sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker altså en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. Man får ligeledes fradrag for f.eks. kurtage.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Hvordan beskattes man af CFD´er?

Privatpersoner beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, dvs. årets værditilvækst, af et nettoresultat for handel med CFD´er og andre finansielle kontrakter.

Hvilken rubrik på årsopgørelsen skal man påføre et positivt afkast fra CFD-handel i?

Man skal efter lagerprincippet beregne og påføre et positivt nettoresultat fra al handel med finansielle kontrakter i rubrik 346 på årsopgørelsen. Har man handlet via en udenlandsk udbyder, som ikke indberetter til Skat, skal man i stedet bruge rubrik 434 på den udenlandske del af årsopgørelsen.

Hvordan behandles finansieringsomkostninger som man har betalt i forbindelse med at man har handlet CFD´er?

Eventuelle finansieringsomkostninger, som man har betalt ved at have eget en CFD position over flere dage skal medregnes i nettoresultatet på den enkelte position.

Hvilken rubrik på årsopgørelsen skal tab fra aktiebaserede CFD kontrakter påføres i?

Såfremt man har lidt tab på aktiebaserede CFD´er skal dette påføres i rubrik 86 medmindre man i tidligere år har haft positivt afkast fra finansielle kontrakter, som kan rumme tabet og som man er blevet beskattet af. Læs mere her. Nettotab, som skal overføres til kommende år, for handel med finansielle kontrakter hos en udenlandsk udbyder skal ligeledes i rubrik 86. Nettotab på ikke aktiebaserede finansielle kontrakter til fremførsel skal i rubrik 85.

image_pdfimage_print
Del denne artikel