Fordele ved at handle gennem et selskab

Updated: 10 februar 2021

Giver det nogen mening at stifte et selskab med det formål at investere og daytrade?

Hvis man kan leve med det administrative bøvl og har en vis investerbar formue, så i hvert fald til dels ja. Man slipper ikke i sidste ende billigere i skat, men man får mulighed for selv at bestemme, hvornår man skal beskattes personligt af sine investeringer og eventuel mulighed for at trække visse erhvervsrelaterede udgifter fra i selskabet. Dette giver nogle muligheder for at optimere sin beskatning på længere sigt.

Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard Petersen. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. Nasdaq OMX Copenhagen og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel.
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. børs- og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel og compliance.

Er man seriøs med hensyn til at trade og investere, bør man kraftigt overveje, om ikke man vil have flere fordele ved at gøre det igennem en virksomhed.

En af de største fordele ved at have et selskab er, at man løbende kun betaler 22 pct. i selskabsskat og dermed kan geninvestere sin gevinst. Hvis man investerer som privatperson og løbende betaler f.eks. 42 pct. i skat af sit overskud, så er forskellen på den kapital, man har mulighed for at geninvestere ganske stor, som henholdsvis privatperson og selskab. Og med renters rente vil der over en årrække hurtigt kunne blive tale om betydelige beløb. Dog vil man i sidste ende skulle beskattes privat, når man trækker pengene ud af selskabet i form af udbytte eller løn. Og den løbende beskatning kan også være en fordel f.eks. hvis man handler kryptovaluta, hvor der ikke er symmetri mellem beskatningen af gevinster og fradrag for tab.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Kort sagt er der følgende fordele og ulemper ved at trade gennem et selskab:

Fordele:

 • Billigt at stifte, hvis man selv kan klare det (670 kr. via virk.dk. Man kan oprette sit selskab her)
 • Selskabsskatten blev fra og med 2016 sat ned, og der betales i dag 22% i selskabsskat
 • Der stilles ikke krav om revision for mindre selskaber
 • Mulighed for selv at bestemme hvornår personlig beskatning skal ske, hvilket gør det muligt at optimere ens skattemæssige situation
 • Mulighed for i et vist omfang at fratrække relaterede udgifter for eksempel til computer, skærme og andre udgifter, som er relateret til trading
 • Afkast af investeringer beskattes ensartet efter lagerprincippet (kan dog også siges at være en ulempe, da man så ikke kan udskyde beskatningen) – men beskatningen er i visse tilfælde knap så kompliceret, som hvis man er privatperson

Ulemper

 • Kapitalindskud min. 40.000 kr. i et ApS
 • Stiftelsesomkostninger (hvis man har brug for hjælp til stiftelsesdokumenter mv.)
 • Revision (hvis man har brug for dette)
 • Regnskab og bogføring (især hvis man har brug for hjælp til dette)
 • Eventuelle gebyrer til ens bank
 • Et vist tidsforbrug på administration, herunder på forskellige former for dokumentation, må forventes
 • Fra 1. januar 2018 skal alle virksomheder som handler værdipapirer have en såkaldt LEI-kode, som årligt koster penge
 • Man bliver typisk lagerbeskattet af eventuelle urealiserede gevinster (som ved pensionsordninger)
 • Gearede investeringer kan hos visse udbydere typisk de traditionelle banker kræve personlig hæftelse fra ejeren af selskabet
Kan det betale sig at investere igennem et selskab
Kan det betale sig at investere igennem et selskab?

Selv om der umiddelbart er mange væsentlige fordele ved at stifte et selskab, så er skattereglerne for investering via et selskab de senere år blevet strammet, så der ikke længere er nogen ekstraordinær skattemæssig fordel. Tidligere kunne man for eksempel sælge børsnoterede aktier skattefrit efter 3 års ejerskab, men det er nu blevet ændret. Omvendt er mulighederne for udnyttelse af tab generelt forbedret, selskabsskatten er fra og med indkomståret 2016 nedsat til 22%, kravet til kapitalindskud er blevet sat ned, selskabsloven er blevet lempet med færre krav til for eksempel ledelse og indretning af selskabet, og kravet til revision af mindre selskaber er fjernet under visse betingelser.

Som udgangspunkt beskattes afkast af investeringer i et selskab ensartet –  uanset type af investeringsprodukt – efter lagerprincippet. Tab kan fradages i anden selskabsindkomst eller overføres til modregning i fremtidig gevinst. Udgifter til løn og visse relaterede udgifter kan også fratrækkes.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Valg af selskabsform
Der stilles de mindst restriktive krav til stiftelsesdokument, ledelse, revision mv. ved stiftelse af et anpartsselskab (ApS) sammenlignet med fx et aktieselskab (A/S). Et ApS skal have en selskabskapital på mindst 40.000 kr. (evt. i form af et aktiv, som skydes ind i selskabet), mens et A/S kræver mindst 400.000 kr. i selskabskapital. Tidligere kunne man også stifte et såkaldt iværksætterselskab med et indskud på bare 1 kr., hvorefter man over årene skulle oparbejde en selskabskapital som i et ApS. Men fra og med 2019 er det ikke længere muligt at oprette nye iværksætterselskaber.

skat3
Skattereglerne for investering via et selskab de senere år blevet strammet.

Beskatning af udbetalinger fra selskabet
Udbetalinger fra selskabet vil enten blive betragtet som løn, og dermed blive beskattet som personlig indkomst – eller som udbytte, og dermed blive beskattet som aktieindkomst.

Udbetaling som løn beskattes som nævnt som personlig indkomst, og man skal derfor betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag, men samtidig kan man få beskæftigelsesfradrag på 10,6% for indkomst op til ca. 383.000 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag, hvilket vil sige maksimalt fradrag på op til 40.600 kr. i 2021. Herudover får også et mindre jobfradrag ved indkomst over ca. 200.000 kr.

Marginalskatten op til topskattegrænsen på 544.800 kr. er ca. 40% i en gennemsnitskommune i 2021. I visse kommuner er marginalskatten ca. 39%. Har man anden lønindtægt eller andet, der beskattes som personlig indkomst, vil man skulle lægge dette oveni den udbetaling man foretager fra selskabet.

Beskatningen som personlig indkomst vil i de tilfælde hvor man havner over topskattegrænsen være ca. 56,4% i en gennemsnitskommune i 2019.

Lønudbetalingen vil kunne fratrækkes i selskabet på linje med andre relevante udgifter.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Læs eventuelt mere om marginalskatter hos Skatteministeriet:

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568

Vælger man at udbetale udbytte fra sit selskab, vil dette i 2021 blive beskattet som aktieindkomst med 27% op til 56.500 kr. (dobbelt op for ægtefæller) og 42% over dette beløb. Her skal man så lægge selskabsskatten oveni på 22% for at beregne den samlede skat.

Mulighed for at trække udgifter fra i selskabet
SKAT vil naturligvis ikke godkende, at man trækker hvad som helst fra i et selskab, der udelukkende benyttes til investering. Udgangspunktet er, at udgifter erhvervsmæssigt skal være relaterede til driften i selskabet. Det må antages, at SKAT for eksempel vil godkende fradrag for udgifter til computer med sædvanligt tilbehør, skærme, internetforbindelse og mobiltelefon. En mobil vil dog højst sandsynligt udløse en multimediebeskatning på 2.800 kr. årligt. Læs mere hos SKAT om dette: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1872145. SKAT godkender for tiden software, printer og computerskærme op til 26” som værende sædvanligt tilbehør, og dermed ikke selvstændigt skattepligtigt ud over multimediabeskatningen.

handel med aktier
Skat og investering?

Det burde også være muligt at fratrække relevant litteratur, aviser, nyhedsbreve og visse kurser. Mulighederne for fradrag vil givetvis også være afhængig af handelsomfang, tidsforbrug og opnået økonomisk resultat i selskabet, set i forhold til anden beskæftigelse som lønmodtager eller andet. Anvender man også sit selskab til andre aktiviteter, vil der sandsynligvis være endnu bedre muligheder for at trække forskellige former udgifter fra.

Anvender man et lokale, der indgår som en del af sin private bolig, må man ikke kunne bruge disse lokaler privat, hvis man ønsker at trække udgifterne til dette fra. Det er ikke nok, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil ifølge SKAT for eksempel næsten altid kunne bruges privat og kan derfor ikke trækkes fra. Se evt. mere på SKAT’s hjemmeside, om hvornår det er muligt at trække udgiften til et arbejdsværelse i hjemmet fra: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2083512

Skrivebord, skab og øvrigt kontorinventar kan man dog få helt eller delvis fradrag for, hvis man kan dokumentere eller sandsynliggøre, at man bruger udstyret i selskabet/virksomheden. Bruger man for eksempel inventaret halvdelen af tiden i sin virksomhed og halvdelen af tiden privat, kan man trække 50 procent fra i sit selskabs årsregnskab.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Såfremt man har fravalgt revision, må det antages, at man i højere grad vil skulle kunne dokumentere nødvendigheden i, at selskabet skal bære konkrete udgifter i stedet for en selv i privat regi. Alternativt at SKAT vil lade selskabsejeren blive beskattet af i hvert fald dele af goderne. Har man ikke helt styr på sine bilag, sin bogføring og sit regnskab, vil det næppe heller gavne.

Læs mere om muligheder for fradrag for en virksomheds udgifter: https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1648476&vId=0)

Og om regnskab og bogføring: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1788410

Hvordan stifter jeg et selskab?
For at stifte et selskab skal man hos Erhvervsstyrelsen udarbejde og underskrive et stiftelsesdokument og lade det registrere, hvilket koster 670 kr. Man kan oprette sin virksomhed via www.virk.dk. Man skal desuden sørge for at en selskabskapital indbetales, hvis man f.eks. opretter et ApS.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en fin vejledning vedrørende stiftelse af et selskab (kapitalselskab), som kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-stiftelse-af-aps-og-as

Såfremt man ikke har lyst til at gøre det selv, er det muligt over internettet at købe billige standardløsninger, for eksempel hos en advokat eller en anden udbyder.

Fravalg af revision
Et kapitalselskab, anpartsselskab/aktieselskab eller iværksætterselskab, kan fravælge revision når selskabet to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre grænser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Indgår et holdingselskab i en selskabskonstruktion, vil det ligeledes være muligt at fravælge revision, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

Fra 1. januar 2018 skal alle selskaber mv. besidde en LEI-kode for at kunne handle værdipapirer
Nye EU-regler betyder, at alle selskaber og virksomheder, der handler med værdipapirer, skal have en global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Formålet er generelt at forbedre beskyttelsen af dem, som investerer i værdipapirer. En LEI kode kan bl.a. bestilles her https://da.nordlei.org/ og er forbundet med både et opstartsgebyr og et årligt gebyr.

Læs mere om LEI-koder hos GLEIF – den officielle LEI-hjemmeside: https://www.gleif.org/en/.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for 2020
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført primo 2021.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.
image_pdfimage_print
Del denne artikel
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • Populær