FAQ om skat for tradere

Udgivet: 1. januar 2024

Her en række ofte stillede spørgsmål, som relaterer sig til skat for de aktiviteter, man typisk vil have som trader:

1. Hvad er lagerprincippet?
2. Hvad er en finansiel kontrakt?
3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst?
4. Hvilken skattesats beskattes CFD-handel med?
5. Kan gevinst på CFD-handel eller finansielle kontrakter modregnes i anden negativ kapitalindkomst f.eks. renteudgifter?
6. Kan jeg modregne gevinst på CFD i tidligere års tab på finansielle kontrakter?
7. Kan tab på CFD-handel og lignende fratrækkes i anden kapitalindkomst, for eksempel renteindtægter eller indtægter fra ETF’ere?
8. Hvordan behandles finansieringsomkostninger ved CFD-handel og lignende?
9. Sker indberetning af for eksempel CFD-/FX-handel automatisk til SKAT?
10. Hvilken rubrik på selvangivelsen skal anvendes ved indberetning af CFD-handel?
11. Hvad er spread betting i skattemæssig forstand?

Trading ved hjælp af volumen er stærkt undervurderet blandt danske daytradere. Daytrader.dk har bedt den professionelle trader Michael Frommelt om at give sit syn på volumen-trading. Det har været hans hovedindtægskilde igennem mange år.
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. børs-  og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel og compliance.

1. Hvad er lagerprincippet?
Lagerprincippet betyder i modsætning til realisationsprincippet, at du løbende bliver beskattet af dine gevinster, selvom du ikke har solgt dine kontrakter i slutningen af et indkomstår. Det betyder, at du skal opgøre gevinst og tab som forskellen mellem kontraktens værdi ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. Er kontrakten købt og solgt i samme indkomstår, skal du opgøre gevinst eller tab som forskellen mellem salgssummen og købssummen inkl. relaterede handelsomkostninger. Handler du på en konto i udenlandsk valuta, skal du selv sørge for at omregne resultatet til DKK med en aktuel valutakurs.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

2. Hvad er en finansiel kontrakt?

En finansiel kontrakt er ifølge skattelovgivningen karakteriseret ved, at kontraktens værdi afhænger af værdien på et eller flere underliggende aktiver. Disse underliggende aktiver er ofte aktier, indeks, valuta eller råvarer.

Finansielle kontrakter kan enten afvikles ved at levere det underliggende aktiv eller ved at afregne differencen. Ved afregning af differencen leveres det underliggende aktiv ikke, men kontrakterne afvikles alene ved betaling mellem kontraktens parter.

Herunder er de produkter, der blandt andet opfattes som finansielle kontrakter:

• CFD – Contracts for difference
• Spread betting-kontrakter
• Certifikater/ETN
• Valutaterminsforretninger
• Futures
• Optioner
• Binære optioner
• Swaps mv.
• Visse strukturerede obligationer

Skat har udarbejdet en god oversigt over hvordan finansielle kontrakter skal behandles, som kan findes her.

 

Optimer din skat
Optimer din skat

3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst?
Alle finansielle kontrakter såsom CFD, spread betting, valutaterminsforretninger, certifikater, futures og optioner beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Det vil sige, at man løbende skal beskattes af såvel realiserede som urealiserede gevinster. ETF’ere og akkumulerende investeringsforeninger beskattes ligeledes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, men skal ikke opgøres sammen med de finansielle kontrakter. Fra og med 2020 vil visse ETF´er mv. blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvis den enkelte fond overvejende er investeret i aktier og opført på Skats positivliste.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

4. Hvilken skattesats beskattes CFD-handel mv. med?
Eftersom finansielle kontrakter beskattes som kapitalindkomst, betyder det, at man typisk skal betale enten ca. 37% eller ca. 42% (eksl. kirkeskat) som borger i en gennemsnitskommune alt efter størrelsen af din gevinst og din øvrige lønindkomst mv. Man rammer i 2024 den høje skattesats, når ens indkomst ligger over grænsen for topskat på 588.900 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) plus kapitalindkomstbundfradraget på 50.500 kr.

5. Kan gevinst på CFD-handel eller andre finansielle kontrakter modregnes i anden negativ kapitalindkomst, for eksempel renteudgifter?
Ja. SKAT fratrækker automatisk en nettogevinst i anden negativ kapitalindkomst eksempelvis renteudgifter. Har man renteudgifter udover 50.000 kr, der betyder, at man får minimeret sit rentefradrag, vil man med en nettogevinst på CFD-handel kunne forhindre dette og i stedet opnå det almindelige fradrag.  Læs mere om skat ved CFD-handel og fradrag her.

6. Kan jeg modregne gevinst på CFD’er i tidligere års tab på finansielle kontrakter?
Ja. I så fald skal man tidligere have opgjort et tab på finansielle kontrakter i årsopgørelsens rubrik 85 eller 86 afhængig af det underliggende aktiv. Har du for eksempel haft gevinst på CFD-handel i 2024 på 30.000 kr. og haft tab på CFD-handel i 2023 på -20.000 kr. – som ikke er benyttet til modregning andre steder – skal man kun beskattes af 10.000 kr. i 2024. SKAT skal dog have modtaget besked om tabet fra tidligere år i rette tid. . Læs mere om skat ved CFD-handel her.

7. Kan tab på CFD-handel og lignende fratrækkes i anden kapitalindkomst, for eksempel renteindtægter eller indtægter fra ETF’ere?
Man kan kun fradrage tab i det omfang, at tabet ikke overstiger skattepligtige, selvangivne nettogevinster på CFD handel eller andre finansielle kontrakter for indkomståret 2002 og senere indkomstår (den såkaldte carry back regel). Et tab til fradrag baseret på carry back gevinster fra tidligere år, skal oplyses i rubrik 346 på selvangivelsen og angives med et minus. Vær i den forbindelse opmærksom på den skattemæssige fradragsværdi, som en større samlet negativ kapitalindkomst har, herunder eventuelle renter på realkreditlån mv.

Yderligere tab kan overføres til modregning i fremtidige gevinster på finansielle kontrakter ved på årsopgørelsen at angive dette i rubrik 85-86.

I relation til tab på aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter kan disse ligeledes fratrækkes i eventuel positiv aktieindkomst, der hidrører fra realiserede nettogevinster på f.eks. børsnoterede aktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser. Læs mere om dette her.

8. Hvordan behandles finansieringsomkostninger ved CFD-handel og lignende?
SKAT betragter finansieringsomkostninger ved at eje CFD-kontrakter over flere dage som en del af handelsomkostningerne, hvorfor finansieringselementet skal fratrækkes ved udregning af nettoresultatet. Finansieringsomkostningerne skal således ikke modregnes i øvrig kapitalindkomst, for eksempel renteindtægter.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta - LIVE Via Messenger-app

9. Sker indberetning af for eksempel CFD-/FX-handel automatisk til Skat?

Danskbaserede finansielle institutioner har pligt til at indberette din handel med alle former for finansielle kontrakter til Skat, mens man selv har pligt til at kontrollere, om indberetningen er foregået korrekt. Man er ydermere selv ansvarlig for at beregne et korrekt samlet nettoresultat og godkende det på sin årsopgørelse. Finansielle kontrakter fremgår ikke af Skats beregningssystem, hvorfor man skal finde den indberettede information under ens personlige oplysninger i Tast Selv. Er ens samlede nettoresultat positivt, skal man angive dette i rubrik 346 på årsopgørelsen. Er resultatetet negativt skal man anvende rubrik 85-87 medmindre man i tidligere år (tilbage til 2002) har haft positive gevinster fra handel med finansielle kontrakter, som kan rumme tabet. I så fald skal man skrive minus foran resultatet i rubrik 346.

Udenlandske finansielle institutioner indberetter ikke til Skat (medmindre de har indgået en særaftale med Skat om dette, som f.eks. Nordnet har), hvorfor man selv er ansvarlig for dette. Glemmer man at indberette et tab senest den 1. juli året efter kontrakterne er handlet, vil man fortabe retten til at kunne fratrække fremtidige gevinster. Man skal udfylde en udvidet årsopgørelse – et oplysningsskema, når man har udenlandsk indkomst.

skat5
Indberetning af CFD-handel.Hvordan?

10. Hvilken rubrik på selvangivelsen skal anvendes ved indberetning af CFD-handel?
Man skal anvende rubrik 346 ved nettogevinster, og rubrik 85-87 hvis du har tab. Tab på aktiebaserede kontrakter tastes ind i rubrik 86, og tab på andre kontrakter fx valuta og råvarer i rubrik 85. Ud over det skal man i rubrik 87 tage stilling til, hvordan man vil benytte tabet. Såfremt du haft et samlet tab på dine finansielle kontrakter, skal du oplyse dette til Skat senest den 1. juli året efter kontrakterne er handlet, medmindre din bank har indberettet dine foretagne handler. Ellers mister du retten til at kunne bruge tabet til modregning, hvis du tjener penge de kommende år. Hvis du har tabt for eksempel 10.000 kroner, så vil de første 10.000 kroner af dine kommende gevinster være skattefrie. Glemmer du at oplyse tabet, får du altså ud over tabet også lov til at betale skat af dine kommende gevinster. Har du haft en samlet gevinst, som du ikke oplyser til Skat, risikerer du en straf i form af en bøde. Læs mere her og find bl.a. et link til Skats vejledning om rubrik 85-87.

11. Hvad er spread betting i skattemæssig forstand?
En spread betting-kontrakt fungerer i store træk som en CFD. Det vil sige, at værdien af kontrakten følger udviklingen i et underliggende aktiv, og der skal stilles margin. Der er dog blandet andet den forskel, at det er muligt at sætte et givent beløb på spil pr point, som kontrakten bevæger sig. Skatterådet har taget stilling til, at finansiel spread betting udgør en finansiel kontrakt efter reglerne i kursgevinstloven, og derfor skal gevinster beskattes som kapitalindkomst og opgøres efter lagerprincippet. Det vil sige, at investering i spread betting beskattes på samme måde som f.eks. CFD’er og certifikater.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.
image_pdfimage_print
Del denne artikel