Årsopgørelse for tradere 2023

Udgivet: 7. februar 2024

Man kan først indberette til SKAT og godkende sin årsopgørelse for 2023, når SKAT 11. marts 2024 åbner op for adgangen i TastSelv (Under ”Log på” øverst til højre på www.skat.dk). En del af de indberettede oplysninger vil man dog allerede omkring januar-februar kunne se under menupunktet ”Skatteoplysninger”, når man er logget på TastSelv.

Tidsfristen for privatpersoners indberetning og godkendelse af skatteoplysninger for 2023 er som udgangspunkt 1. maj 2024. Hvis man har udenlandsk indkomst f.eks. hvis man har handlet via en udenlandske broker, som ikke indberetter til Skat, skal man endvidere udfylde et oplysningsskema (blev tidligere benævnt udvidet selvangivelse) og fristen er i stedet 1. juli 2024.

Bemærk, at denne artikel vil blive ajourført i løbet af foråret 2024, hvis der sker ændringer i hvordan der skal indberettes. Beskrivelsen nedenfor tager udgangspunkt i forrige års regler for den tekniske indberetning. Eftersom den tekniske indberetning i visse tilfælde justeres op til åbning for adgangen til årsopgørelsen, tages forbehold for dette, jf. datoen for ajourføring af denne artikel. Eventuelle ændringer vil senest blive indarbejdet i løbet af marts 2024.

Har man haft gode investeringsafkast i 2023 fra ens frie midler, vil det højst sandsynlig medføre en vis restskat medmindre ens forskudsopgørelse allerede har taget højde for det. Skat opkræver allerede renter fra 1. januar året efter, så hvis man gerne vil undgå disse ekstra renteomkostninger (som i 2024 udgør 5,5% p.a.), så bør man allerede omkring årsskiftet overveje at få beregnet og indbetalt en eventuel restskat. Hvis man i slutningen af investeringsåret, eller i starten af det følgende år, har nogenlunde har styr på sit årlige afkast, og ved hvordan man bliver beskattet, kan man bruge Skats beregner til at få et overblik over den eventuelle restskats størrelse.

I den forbindelse skal man huske, at det i visse tilfælde er nødvendigt også at tage højde for anden indkomst, herunder også ens eventuelle ægtefælles indkomst. Endvidere kan ens forskudsopgørelse for investeringsåret have en betydning for den foreløbige skat, der allerede er medregnet i den opkrævede skat. I forhold til investering, vil Skat automatisk medregne udbytte og evt. kapitalindkomst fra årsopgørelsen to år før medmindre man selv har ændret på dette. 

Har man i stedet haft dårlige investeringsafkast, vil man typisk kunne fratrække en del af dette i sin slutskat. I visse tilfælde er det dog en betingelse for at få fradrag, at man har solgt positioner med urealiseret tab, hvilket skal gøres inden det pågældende skatteårs udløb. Læs mere om dette her.

Er man i tvivl om hvordan man bliver beskattet af de forskellige former for afkast, kan man læse denne skatteguide grundigt igennem. Det er alene afkast fra frie midler man skal indberette til Skat. Afkast fra pensionsordninger og aktiesparekonto beregnes og opkræves særskilt via de enkelte ordninger. I den henseende skal man alene sørge for at der er dækning for betaling af skatten på de respektive ordninger i løbet af januar/februar efter skatteårets udløb.

Læs mere her hos Skat om hvordan processen med årsopgørelsen finder sted, herunder det tidsmæssige perspektiv for dataindsendelse, tidsfrister mv.

Indeværende artikel omhandler alene de skattemæssige forhold man skal være opmærksom på, hvis man handler med forskellige former for værdipapirer for frie midler. Har du handlet kryptovaluta henvises i stedet til denne artikel, som omhandler den skattemæssige behandling af bitcoin og andre former for kryptovaluta. Man skal desuden være opmærksom på, at anden indkomst fx lønindkomst og renter samt eventuel samlevende ægtefælles indkomstforhold også kan påvirke ens endelige skattebetaling.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Handel via dansk bank eller broker
Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter såsom CFD´er via en dansk bank eller værdipapirhandler som fx Saxo Bank eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med Skattestyrelsen såsom Nordnet (som er hjemmehørende i Sverige), vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler, aktiebeholdninger mv. til SKAT. Alt efter hvilken type af værdipapirer man har foretaget handler i, sker der enten indberetning af de enkelte handler fx aktiehandler eller disse summeres fx visse finansielle kontrakter. Man vil typisk skulle godkende sine skatteoplysninger senest 1. maj året efter det enkelte skatteår medmindre man f.eks. er selvstændig erhvervsdrivende, anvender udenlandske værdipapirhandlere, hvor fristen i stedet er 1. juli, jf. mere nedenfor.

 

Klik på billedet for at forstørre det.

Handel med aktier og investeringsbeviser
Skat har som en del af TastSelv udviklet et beregningsmodul til privatpersoner kaldet Værdipapirsystemet (”Aktier og Investeringsbeviser”), der i de fleste tilfælde automatisk kan opgøre ens nettoresultat for investering i aktier, investeringsforeninger og investeringsselskaber såsom udenlandske fonde eksempelvis ETF´er, som er handlet på en reguleret markedsplads.

I systemet findes de handler som ens værdipapirhandler har indberettet på ens vegne. Man kan både finde oversigter over de investeringer, som skal beskattes og de investeringer, som man besidder ved udgangen af året. Man kan selv tilføje handler, som eventuelt ikke er blevet indberettet eller korrigere for eventuelle fejl. På baggrund af de indberettede handler og manuelle ændringer kan systemet således både beregne samlede nettoresultater for værdipapirer, der skal beskattes som hhv. aktieindkomst (f.eks. rubrik 66 og 345) og kapitalindkomst (f.eks. rubrik 38 og 30). Nettoresultatet for de enkelte rubrikker bliver – efter man har godkendt oplysningerne og resultatet – overført til årsopgørelsen. Ofte vil resultatet automatisk blive overført til årsopgørelsen, hvis man forholder sig passivt, men man er fortsat selv ansvarlig for at oplysningerne er korrekte.

Rubrik 66 indeholder realiseret aktieindkomst fra børsnoterede aktier og aktiebaserede, udbyttebetalende investeringsforeninger (de såkaldte IMB´er dvs. investeringsinstitutter med minimumsbeskatning).

Rubrik 345 omfatter årets nettoresultat fra aktiebaserede investeringsselskaber, herunder f.eks. ETF´er, som er opført på Skat positivliste. Sidstnævnte beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man beskattes af såvel periodens realiserede som periodens urealiserede resultat

Rubrik 38 indeholder såvel realiseret som urealiseret kapitalindkomst fra de investeringsselskaber, som IKKE er opført på Skats positivliste. Det er f.eks. fortsat gældende for en del ETF´er, så hvis beskatningsformen er afgørende, skal man kontrollere dette og være opmærksom på, at listen kan ændre sig fra år til år).

Systemet kan også udregne gevinster fra f.eks. obligationsbaserede investeringsforeninger, som skal påføres i rubrik 30.

Det er frivilligt, om man vil benytte Værdipapirsystemet. Adgang til systemet foregår via ens digitale skattemappe hos Skat (TastSelv). Se hvordan man får adgang til systemet her. Hvis man vælger ikke at benytte systemet, skal man selv beregne nettoresultater for de respektive rubrikker og man bør sikre sig at man også kan forklare og dokumentere sine beregninger.

Man skal altid være opmærksom på, at man selv er ansvarlig for at alt er korrekt i sidste ende, hvorfor man selv bør kontrollere, om bankernes indberetninger er korrekte. Skat har desuden konstateret visse fejl i systemet (bl.a. ved aktiesplits), og er heller ikke altid i besiddelse af alle nødvendige oplysninger til at kunne beregne ens nettoresultat korrekt. Såfremt Skat mangler oplysninger, vil de pågældende investeringer være påført en rød cirkel med et udråbstegn. Disse investeringer bør man kigge nærmere på og udfylde med de manglende oplysninger. Skat har udarbejdet en vejledning til, hvordan man anvender Værdipapirsystemet, som kan tilgås her.

Har man aktier, som er købt før 2010, vil købsoplysninger såsom dato og kurs ikke være registreret i systemet. Disse må man i stedet manuelt finde frem og indtaste. Eventuelt kan man få hjælp af sin bank med at finde de gamle handelsnotaer frem. Alternativt skal man kontakte Skat og forelægge dem situationen.

Modtager man aktier igennem et dødsbo eller via gave, skal man ligeledes selv indberette oplysninger om disse enten i Værdipapirsystemet eller ved i TastSelv at skrive direkte til Skat via kontaktformularen. Aktier, som man har overtaget igennem et dødsbo eller via gave, skal registreres senest 1. juli året efter man har modtaget disse, hvis man gerne vil bibeholde muligheden for at kunne fratrække et eventuelt senere opstået tab. Det samme er tilfældet hvis man tilflytter Danmark og bliver skattepligtig i landet. Har man på tilflytningstidspunktet værdipapirer, skal man oplyse om disse senest 1. juli året efter. 

Handel med unoterede aktier som handles på en ureguleret markedsplads
En vigtig undtagelse til Skats værdipapirsystem for 2023 og tidligere er, at det ikke kan håndtere unoterede aktier, herunder eksempelvis aktier handlet på First North, Spotlight eller lignende uregulerede markedspladser. Har man handlet med denne type aktier, skal man således selv beregne et nettoafkast efter realisationsprincippet og indtaste dette i rubrik 67. Banker mv. er dog stadig forpligtede til at indberette oplysninger om investeringer foretaget på uregulerede markedspladser. Man kan finde de indberettede oplysninger, når man er logget på TastSelv systemet hos Skat under fanen Skatteoplysninger.

Unoterede aktier er som nævnt i visse tilfælde optaget til handel på ureguleret markedsplads, men ikke nødvendigvis. Unoterede aktier skal ses i modsætning til børsnoterede aktier, dvs. aktier som handles på en reguleret markedsplads, som er Skats officielle betegnelse. Både unoterede og børsnoterede aktier beskattes som aktieindkomst, men man har bedre fradragsmuligheder for unoterede aktier, jf. nærmere i afsnittet om Skat af aktier.

Fra og med 2024 ændres dog på denne forskel, så unoterede aktier der er optaget til handel på en ureguleret markedsplads, beskattes på samme måde som børsnoterede aktier.


Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta - LIVE Via Messenger-app

Handel med finansielle kontrakter 
Handel med f.eks. certifikater og CFD´er bliver ligeledes indberettet til Skat, men er ikke en del af ovennævnte beregningssystem. Indberetningerne kan i stedet findes under ens samlede skatteoplysninger under menupunktet Finansielle kontrakter i den elektroniske skattemappe (TastSelv). Typisk fremstår disse lidt hulter til bulter, hvorfor man ofte er nødt til også at bruge rapporter fra sin bank for at sikre korrekt beregning.

 

Finansielle kontrakter beskattes særskilt som kapitalindkomst efter lagerprincippet og man er selv ansvarlig for at beregne et korrekt samlet nettoresultat, og sikre at det påføres de korrekte steder på årsopgørelsen. Et positivt nettoresultat fra finansielle kontrakter skal påføres på årsopgørelsen rubrik 346. Har man konstateret et negativt nettoresultat skal man være opmærksom på, at der eksisterer visse begrænsninger i forhold til at kunne fratrække tabet. Nettotab skal påføres i rubrik 86 (aktiebaserede kontrakter) eller 85 (øvrige kontrakter) til overførsel til kommende år medmindre man har haft gevinster på finansielle kontrakter fra tidligere år, som man er blevet beskattet af,  som man derfor kan bruge til at fratrække årets nettotab i. I så fald skal tabet påføres rubrik 346 med minus foran.

Har man i løbet af året realiseret en nettogevinst på børsnoterede aktier eller aktiebaserede IMB´er eller samlet set haft en gevinst på aktiebaserede investeringsselskaber (fx ETF´er), som er optaget på Skats positivliste, vil man eventuelt kunne fratrække nettogevinst fra disse i et eventuelt tab på finansielle kontrakter, hvor de underliggende aktiver er børsnoterede aktier eller aktieindeks. Det foregår ved at bruge af saldoen i rubrik 86, hvilket man positivt skal angive i rubrik 87.

Læs nærmere i vores artikel om skattereglerne for finansielle kontrakter CFD´er.

Handel via udenlandsk bank eller broker
Ved handel igennem udenlandske banker eller brokere, som ikke har indgået aftale med Skat om indberetning, har man pligt til selv at indberette sin handel samt formueoplysninger til Skat. Man kan ofte nøjes med at indberette samlede nettoresultater for de respektive typer af værdipapirer, man har handlet med og man behøver derfor ikke indberette disse enkeltvis. Det foregår ved at man i tilknytning til årsopgørelsen skal udfylde et oplysningsskema for udenlandsk indkomst. Dette medfører ligeledes, at ens frist for udfyldelse af årsopgørelsen/oplysningsskemaet som udgangspunkt bliver 1. juli i stedet for 1. maj.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Siden 2018 har man ikke længere skullet indsende erklæringer om udenlandske konti og depoter, idet Skat nu typisk helt automatisk får besked om eksistensen af disse fra de udenlandske skattemyndigheder. Det er en følge af gennemførelsen af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af konto- og depotoplysninger, som har virkning tilbage til 2016. Typisk vil Skat modtage oplysninger om kontoindestående, renter, modtagne udbytter mv. Ofte modtages disse senere end fristen for udfyldelse af oplysningsskemaet, men det varierer. De modtagne oplysninger vil fremgå af punktet “Udenlandsk indkomst, oplysninger modtaget fra udlandet” under ens personlige skatteoplysninger i TastSelv.

Er det første gang man skal indberette udenlandsk indkomst og formue skal man, når man er logget på TastSelv systemet, vælge” Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet”. I bunden af årsopgørelsen under “Udenlandsk indkomst” skal man svare ”Ja” til, at man har udenlandsk indkomst, og trykke ”Fortsæt” hvorefter man får adgang til oplyse om sin udenlandske indkomst i det Skat kalder oplysningsskemaet.

Man kan læse mere om oplysning af udlandsforhold hos Skattestyrelsen her. Desuden kan man i selve oplysningsskemaet, hvor eksempler er indsat nedenfor, klikke på spørgsmålstegnet foran de enkelte rubrikker for at få yderligere information.

Man skal som udgangspunkt indberette for det land, hvor ens værdipapirer er hjemmehørende, hvis der for eksempel er tale om aktier eller investeringsbeviser. Det skyldes bl.a., at de enkelte lande har forskellige regler for tilbageholdelse af skat af udbetalte udbytter og forskellige aftaler med Danmark i forhold til at forhindre dobbeltbeskatning af udbytter. Der er således forskel på hvor meget de enkelte lande tilbageholder i udbytteskat. En lang række lande har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) med Danmark, hvorved man kan få godskrevet en vis andel af det tilbageholdte udbytte typisk 15%. Man kan maksimalt få godskrevet, hvad der fremgår af det enkelte lands DBO.

Handler man med finansielle kontrakter såsom CFD´er er det i stedet brokerens hjemland, man skal indberette for. Det samme er tilfældet for ens kontoindestående hos en broker.

Har man flere konti hos brokere i samme land, skal disse indberettes samlet for det pågældende land, og hvis man har konti hos brokere i forskellige lande, skal disse indberettes for hvert enkelt land.

Man skal til indberetningen med enkelte undtagelser anvende de rubrikker, som fremgår af de enkelte moduler i oplysningsskemaet i stedet for de sædvanlige rubrikker, som bruges til indberetning foretaget igennem danskbaserede værdipapirhandlere, se mere nedenfor.

Man skal endvidere endelig huske at gemme dokumentation for al sin handel samt sit beregningsgrundlag. De fleste handelsplatforme er i stand til at levere rapporter, der viser samlede nettoresultater for de forskellige investeringskategorier, som man kan tage udgangspunkt i både i forhold til beregninger og i forhold til dokumentationen. Særligt hvis man lukker en konto hos en broker, bør man sikre sig dokumentation forinden.

Nedenfor gennemgås nærmere hvad der præcist skal indberettes og hvor.

Indberetning af kontoindestående i modulet ”Renter og formue fra udlandet”

Har man et kontoindestående ultimo året hos en udenlandsk broker skal man indberette dette til Skat i udlandsmodulet “Renter og formue fra udlandet”. Man skal vælge den pågældende brokers hjemland og indberette ens kontoindestående i rubrik 492. Anvender man flere udenlandske brokere med samme hjemland, skal man indberette et samlet kontoindestående.

Konti i udenlandsk valuta skal først omregnes til DKK. Man kan evt. anvende Skats valutaomregner, som fremgår af billedet nedenfor, og fremkommer i forbindelse med at man indtaster sine oplysninger i de enkelte udenlandsmoduler. Ved at trykke på den lille lommeregner kan man for de enkelte valutaer få omregnet sit udenlandske kontoindestående til DKK baseret på en årlig gennemsnitlig valutakurs. Herefter kan man i rubrikken angive den samlede sum i DKK.

Man kan, når man er logget på TastSelv hos Skat, klikke på de enkelte spørgsmålstegn ud for de enkelte rubrikker for at få mere information.

Klik for at forstørre.

Indberetning af handel med finansielle kontrakter fx CFD’ er skal som udgangspunkt i modulet “Renter og formue i udlandet” (nettotab skal i visse tilfælde på den almindelige årsopgørelse)

Anden kapitalindkomst, herunder nettoresultatet af finansielle kontrakter fx CFD´er skal indberettes i rubrik 434 i modulet ”Renter og formue fra udlandet”. I visse tilfælde skal tab, som skal overføres til kommende år, dog i stedet på den almindelige årsopgørelse i rubrik 85 eller 86, jf. nærmere nedenfor.

Man skal selv sørge for at beregne et samlet nettoresultat af sin handel med finansielle kontrakter i DKK. Man kan evt. anvende Skats valutaomregner, jf. som omtalt ovenfor, hvis man har handlet i udenlandsk valuta. Skat anfører, at man ved omregningen fra udenlandsk valuta til danske kroner kan omregne efter afregningskursen på henholdsvis udbetalings-/betalingstidspunkt for de enkelte kontrakter. Anvender man Skats valutaomregner skal man være opmærksom på, at det er Nationalbankens gennemsnitskurs for den pågældende valuta i indkomståret, der bruges til omregning.

Nettoresultatet skal opgøres inkl. evt. direkte henførbare omkostninger fx overnight renter, dividender og kurtage. Resultatet skal opgøres efter lagerprincippet, hvilket vil sige, at man tager højde for både realiserede og urealiserede gevinster og tab. Det er således årets værditilvækst man skal opgøre og indberette.

Anvender man flere brokere fra samme hjemland, skal man lægge de enkelte nettoresultater fra disse sammen og indberette under et.

Har man samlet set et positivt nettoresultat indberettes dette i rubrik 434. Har man samlet set et negativt nettoresultat kan man alene påføre dette i rubrik 434 med minus foran, hvis man i tidligere år har haft et positivt nettoresultat fra finansielle kontrakter, som man er blevet beskattet af. Årets eventuelle negative nettoresultat skal således kunne rummes i tidligere års gevinster for at man kan få fradrag for tabet i samme indkomstår.

Tab herudover, som ikke kan modregnes i tidligere års gevinster, skal man opdele i hhv. tab hidrørende fra aktiebaserede finansielle kontrakter (børsnoterede enkeltaktier og aktieindeks), som skal anføres i rubrik 86, og alle andre CFD´er (fx råvarer, valutakryds, kryptoaktiver mv.), som skal anføres i rubrik 85. Begge rubrikker findes kun på den danske del af årsopgørelsen, hvorfor man skal anvende disse.

Har man i løbet af skatteåret realiseret netto aktiekursgevinster eller haft netto kursgevinster fra aktiebaserede investeringsselskaber fx ETF´er, som er opført på Skats positivliste, kan man vælge at bruge et eventuelt tab anført i rubrik 86 til at modregne i disse gevinster. Hvis man ønsker dette, skal det ske via angivelse i rubrik 87 ligeledes på den danske del af årsopgørelsen. Ens ægtefælle kan i visse tilfælde også modregne uudnyttet tab. Læs mere om hvordan tab på finansielle kontrakter og CFD´ er behandles her.

 

Aktier og investeringsbeviser i udlandet (skal som udgangspunkt opgøres for det land, hvor indkomsten kommer fra, dvs. værdipapirudstederens hjemland):

Klik for at forstørre.

Som udgangspunkt skal man indberette udenlandske aktier, som er i udenlandsk depot, under det land, hvor aktierne er hjemmehørende. Det skyldes formentlig, at det er forhold i de enkelte lande og forskellige dobbeltbeskatningsoverenskomster, som afgør størrelsen af udbytteskatten. 

Har man udbytte fra børsnoterede danske aktier eller investeringsbeviser i udenlandsk depot, skal oplyses under Aktier eller Kapitalindkomst på den danske del af årsopgørelsen. Eksempelvis skal udbytte fra børsnoterede danske aktier, hvor der er tilbageholdt udbytteskat, anføres i rubrik 62.

Kommer udbyttet fra udenlandske aktier eller investeringsbeviser i udenlandsk depot, skal man oplyse dette i de relevante rubrikker i Udenlandske aktier og investeringsbeviser, jf. de forskellige rubrikker ovenfor for det land, hvor udstederen er hjemmehørende.

Gevinst og tab på børsnoterede udenlandske aktier mv., skal oplyses i rubrik 454, jf. ovenfor. Tilsvarende gevinster og tab fra danske børsnoterede aktier vil skulle oplyses på den danske del af årsopgørelsen i rubrik 66.

Har man gevinst eller tab på investeringsselskaber fx visse aktiebaserede ETF´er, som beskattes aktieindkomst (dvs. er optaget på Skats positivliste), skal dette anføres i rubrik 375. Er investeringsselskabet i stedet obligationsbaseret i skattemæssig henseende fx ETF´er, som ikke er på optaget på Skats positiv liste (som jo også godt kan være aktiebaserede), skal dette anføres i rubrik 422. Læs eventuelt mere om beskatning af de forskellige typer investeringsselskaber i vores artikel om disse.

Den samlede kursværdi for aktier mv. ultimo året for det land, hvor værdipapirerne er udstedt, skal oplyses i rubrik 490 (Kursværdi af aktier i udenlandsk depot og visse investeringsforeningsbeviser i udlandet).

 

Handel i udenlandsk valuta
Man skal på årsopgørelsen angive sit nettoresultat i danske kroner. Det betyder, at man selv skal sørge for at handel i udenlandsk valuta omregnes til et resultat i danske kroner. Når man er logget på TastSelv for at udfylde opfyldningsskemaet, kan man klikke på lommeregneren (se øverst på de to ovenstående billeder), hvorved man ved hjælp af Skats valutaomregner kan omregne et resultat i udenlandsk valuta til danske kroner. Skat anvender i dette tilfælde en af Nationalbanken gennemsnitlig fastsat kurs for skatteåret. Disse historiske, gennemsnitlige valutakurser beregnet på årsbasis kan ses direkte på dette link.

Skat anfører også, at man kan  omregne de enkelte transaktioner til danske kroner, hvilket det lader til fortsat også er muligt, men har man gennemført mange transaktioner, vil det klart være lettere at anvende en gennemsnitlig valutakurs. Man kan også via Skats hjemmeside finde omregneren, som tager udgangspunkt i de gennemsnitlige årlige valutakurser for 2023 her (Udskift eventuelt årstallet i linket i browseren for andre år). Omregneren fremkommer som nævnt også når man er logget på sin årsopgørelse, og skal oplyse om udenlandsk valuta. 

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Pas på tidsfristerne i forhold til tab (og evt. senere fremkomne tab) fra udenlandske brokere
Såfremt man anvender en udenlandsk baseret broker, som ikke indberetter på ens vegne, skal man passe på tidsfristerne i forhold til at få sin værdipapirhandel indberettet til Skat i tide, hvis man gerne vil kunne udnytte evt. tab til modregning i gevinster.

For at få ret til fradrag for evt. tab på aktier, investeringsforeninger og investeringsselskaber, som er handlet på et reguleret marked og købt via et depot i udlandet, er det en betingelse, at Skat har modtaget information om de enkelte køb. Skat skal have oplysningerne senest 1. juli i året efter, at man har købt aktierne/beviserne.

De oplysninger man skal afgive om de enkelte køb til Skat er:

• identiteten af aktien/fonden fx navn og fondskode,
• antal aktier/beviser 
• købstidspunkt,
• samlet købesum inkl. handelsomkostninger samt
• kurs 

Det er således ikke tilstrækkeligt blot at oplyse det faktiske tab på aktierne i årsopgørelsen. Såfremt køb af aktier/beviser i investeringsselskaber ikke oplyses til Skat inden den 1. juli året efter købet, kan tab ikke fradrages, jf. aktieavancebeskatningslovens § 14 stk. 1. Skat giver ingen mulighed for dispensation, hvis man ikke når at gøre dette inden for den angivne tidsfrist.

Læs nærmere her om de vigtige regler, så man undgår at snyde sig selv for muligheden for eventuelt at få fradrag.

Man kan eventuelt anvende Skats eget indberetningssystem, som omtalt ovenfor, men lettere vil det nok være at uploade en samlet dokumentation fx via et udtræk fra ens broker for købene inkl. de påkrævede oplysninger.

Oplysningerne kan sendes til Skat via kontaktformularen i TastSelv systemet hos skat.dk:
• Vælg kontakt => Skriv til os => Indkomst og fradrag => Årsopgørelse 20xx => Spørgsmål og ændringer til årsopgørelse 20xx => Aktier og værdipapirer
• Herefter kan man skrive en besked til Skat i boksen, hvor man også kan vedhæfte en transaktionsliste fx fra sin broker indeholdende de nødvendige oplysninger.
• Afslut herefter ved at trykke på ”send”.

I forhold til indberetning af handel med finansielle kontrakter fx CFD-handel er fristen ligeledes den 1. juli i det følgende kalenderår. Man skal ikke indberette de enkelte køb, men derimod et samlet nettoresultat i de relevante rubrikker, som beskrevet ovenfor. For at tab ikke skal gå tabt, er man nødt til at overholde den nævnte tidsfrist. I forhold til tab er man endvidere nødt til at sondre mellem finansielle kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks samt øvrige produkter, idet man har større tabsfradragsmuligheder for kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks. Læs nærmere om reglerne nedenfor i artiklen om skat af CFD´er.


Husk at indberette gevinster fra udenlandske brokere
Har man haft en samlet gevinst fra værdipapirhandel, som man ikke oplyser til Skat, risikerer man at ifalde strafansvar typisk i form af idømmelse af bøde og i grovere tilfælde endvidere fængsel. Skat har som nævnt ovenfor indgået samarbejde med mange udenlandske skattemyndigheder, hvorved Skat automatisk får oplysninger fra bl.a. udenlandske brokere fx om kontoindestående og andre oplysninger om værdipapirhandel. Oplysningerne vil fremgå under menupunktet Skatteoplysninger i TastSelv vedr. udenlandske forhold og man vil typisk modtage særskilt besked fra Skat, når disse registreres. Ofte bliver oplysningerne indberettet noget senere end ved udløbet af fristen for at indberette ens skatteoplysninger.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta – LIVE Via Messenger-app

Oversigt over samtlige artikler i “Skatteregler for tradere”:

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat – CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat – Certifikater/ETN
>>> Skat – Futures og optioner
>>> Skat – Valutahandel
>>> Skat – Aktier
>>> Skat – Investeringsforeninger
>>> Skat – Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF’er)
>>> Skat – Obligationer
>>> Skat – Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel