Skat – Optioner og Futures

Udgivet: 1. januar 2024

Satser man på, at markedet går opad, så køber man et "call". Tror man det går nedad, så købes et "put". Så simpelt fungerer binære optioner.En option er et finansielt instrument, som giver køberen ret til på et givent tidspunkt og til en given pris, at købe eller sælge de underliggende aktiver, mens en future på et givent tidspunkt og til en given pris indeholder en pligt til at købe eller sælge de underliggende aktiver.

Nasdaq OMX København har udarbejdet en brochure, der i hovedtræk beskriver produkternes egenskaber (især de børsnoterede) og skattereglerne på området.

Beskatningen af optioner og futures afhænger bl.a., om der ifølge kontrakten skal ske fysisk levering eller ej af de underliggende aktiver. Optioner og futures behandles skattemæssigt som udgangspunkt som finansielle kontrakter efter reglerne i kursgevinstloven. Det betyder, at et samlet nettoresultat beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet typisk med enten ca. 37% eller 42%. Beskatning efter lagerprincippet medfører at man beskattes af både realiserede og urealiserede gevinster og tab.

Visse optioner og futures behandles dog efter de almindelige skatteretlige regler, der er gældende for det underliggende aktiv. Dette gælder fx optioner og futures på aktier, der behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, såfremt visse betingelser er opfyldt, jf. nedenfor. Gevinsten på de underliggende aktier efter der er sket levering, beskattes som aktieindkomst med enten 27% eller 42%.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Optioner og futures på aktier, hvor der skal ske levering
Beskatning af optioner og futures vedrørende køb og salg af aktier kan ske efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og i særlige tilfælde reglerne i statsskatteloven. Optioner og futures vedrørende aktier beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, når følgende betingelser er opfyldt:

• Kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering af de underliggende aktier, og
• kontrakten må ikke afstås (sælges) inden udløb, og
• der må ikke være indgået modgående kontrakter i kontraktens løbetid.

Er alle disse betingelser opfyldt, og sker der rent faktisk levering af de underliggende aktier, sker beskatningen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven som aktieindkomst for personer.

Når optioner og futures skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, indtræder beskatningen ved realisation af de underliggende aktier.

Er alle de ovennævnte krav opfyldt, men sker der ikke levering af de underliggende aktier (eksempelvis fordi en optionskontrakt udløber uden at blive udnyttet), vil beskatningen ske efter statsskatteloven, dvs. som personlig indkomst for personer med begrænsning på adgangen til tabsfradrag. Konsekvensen af beskatning efter statsskatteloven er, at betalte præmier ikke er fradragsberettigede, mens modtagne præmier er skattepligtige og medregnes i den personlige indkomst.

banner-billedeBeskatning for privatpersoner
Gevinst på andre optioner og futures, hvor der ikke sker fysisk levering jf. ovenfor, betragtes som finansielle kontrakter og beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst.

Nettogevinst skal medregnes i kapitalindkomsten og påføres rubrik 346 på årsopgørelsen. Optionspræmien indgår i den skattemæssige avanceopgørelse.

Tab kan modregnes eller trækkes fra efter særlige regler. Der sondres mellem hhv. aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter, hvor der eksisterer en udvidet mulighed for tabsfradrag, og andre typer af kontrakter baseret på fx valuta og råvarer.

Som udgangspunkt skal tab modregnes i årets gevinster på andre finansielle kontrakter.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

Tab herudover kan dog trækkes fra direkte i kapitalindkomsten, hvis tabet ikke overstiger tidligere års skattepligtige nettogevinster på finansielle kontrakter. Gevinster fra indkomstår, der ligger forud for 2002 er ikke omfattet. Fradrag efter denne såkaldte carry-back regel foretages i det indkomstår tabet vedrører, hvorfor der således ikke skal foretages en regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Et tab, som skal modregnes i tidligere års gevinster, skal oplyses i rubrik 346 på årsopgørelsen og angives med et minus.

Fsva. kontrakter, som er baseret på aktie- eller aktieindeksbaserede kontrakter, kan yderligere tab modregnes i årets realiserede nettogevinster på børsnoterede aktier og investeringsbeviser, som beskattes som aktieindkomst. Det er valgfrit for investor, om der ønskes modregning i realiserede nettogevinster. Ligeledes kan investor selv vælge, hvor meget af et tab, der eventuelt skal modregnes i realiserede nettogevinster.

Har man i et givent år fx realiseret en nettogevinst på børsnoterede aktier på 80.000 kr., hvorved man kommer til at betale 42% marginalskat af den del af gevinsten, som er over progressionsgrænsen, og man samtidig har haft tab på aktiebaserede finansielle kontrakter på 30.000 kr., kan man fx vælge at modregne 20.000 kr. i gevinsten på aktierne, hvorved man kun skal betale 27% i marginalskat. Det resterende tab på 10.000 kr. kan man så fremføre til modregning i kommende års gevinster. Eller også kan man vælge at fratrække hele tabet på 30.000 kr., så man kun skal beskattes af en nettogevinst på 50.000 kr.

Er der fortsat et uudnyttet tab, kan det fremføres til modregning i senere indkomstår – først i gevinst på finansielle kontrakter og derefter i gevinst på børsnoterede aktier.

Er man gift og samlevende med sin ægtefælle, har ægtefællen endvidere mulighed for at kunne fratrække tabet i sine nettogevinster på tilsvarende vis.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

Opgørelse af gevinst og tab
Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, hvilket betyder, at man også bliver beskattet selvom man ikke har solgt sine kontrakter. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet).

Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

Det er kun det samlede nettoresultat af alle realiserede og urealiserede finansielle kontrakter, der skal oplyses til SKAT. Har man haft omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter, skal man lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget trækker man fra i salgssummen, herunder fx de finansieringsomkostninger, der opstår ved at beholde en kontrakt ”over natten”.

Har man oparbejdet et tab, skal man på årsopgørelsen opdele tabet dels i aktiebaserede kontrakter i rubrik 86 og dels i andre kontrakter i rubrik 85. Endvidere skal man i rubrik 87 og 88 tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang man vil benytte tabet. SKAT har udarbejdet en udmærket vejledning til hvordan man oplyser sine gevinster og tab på finansielle kontrakter og udfyldelse af rubrik 85-88, som kan findes her

Indberetning til SKAT
Handler man med finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette ens handel. Nettoresultatet skal man selv påføre i rubrik 346. Nettotab kan kun fratrækkes, hvis tabet kan rummes i tidligere års beskattede gevinster fra finansielle kontrakter, jf. ovenfor.

Har man handlet igennem en udenlandsk bank eller broker, som ikke har aftale med Skat om indberetning, skal man også anvende rubrik 346. Det ville ellers være logisk i stedet at anvende rubrik 434 på oplysningsskemaet (i modulet Renter og formue fra udlandet), som netop omhandler gevinster fra finansielle kontrakter fra udlandet. Men som det fremgår af vores artikel om Årsopgørelsen, angiver Skat, at man skal bruge rubrik 346.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at beregne og indberette et samlet nettoresultat. Indberetter man ikke et tab (opstået via en udenlandsk broker) til fremførsel i rette tid, dvs. inden udløbet af fristen for at selvangive for det pågældende år, mister man retten til at kunne udnytte tabet i eventuel fremtidig gevinst.

Læs mere om indberetning til Skat i artiklen Generelt om skat for tradere.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

Beskatning for selskaber
Gevinst på optioner og futures medregnes i selskabsindkomsten.

Tab fratrækkes som udgangspunkt i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab skal opgøres i henhold til lagerprincippet. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. Optionspræmien indgår i den skattemæssige avanceopgørelse.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

image_pdfimage_print
Del denne artikel