Skat – aktier

Udgivet: 2. januar 2024

Skattemæssigt sondres overordnet mellem om en aktie er børsnoteret (dvs. optaget til handel på en reguleret markedsplads fx en fondsbørs) eller om aktien er unoteret (og evt. handles på en ikke reguleret markedsplads). Fra og med 2024 behandles børsnoterede aktier og aktier optaget til handel på en ikke reguleret markedsplads dog ens.

Beskatning af privatpersoner
Gevinst på børsnoterede aktier – både danske og udenlandske – samt udbytte af disse skal medregnes i aktieindkomsten og opgøres som udgangspunkt efter realisationsprincippet. Årets samlede gevinst eller tab skal angives i rubrik 66 på årsopgørelsen. Handel med investeringsforeningsbeviser, der beskattes som aktieindkomst, behandles oftest skattemæssigt på samme måde (aktiebaserede IMB´er). Aktiebaserede investeringsselskaber, som er opført på Skats positivliste, skal angives i rubrik 345. CFD’er og ETN´er på enkeltaktier behandles i stedet efter reglerne i kursgevinstloven og beskattes som en finansiel kontrakt. Visse aktier og investeringsbeviser udstedt af investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx ETF´er, akkumulerende foreninger, som ikke betaler udbytte, beskattes i stedet som kapitalindkomst og skal angives i rubrik 38, se nærmere under Skat – investeringsbeviser.

Tab kan modregnes i gevinst eller udbytte fra andre børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser (IMB´er), som beskattes som aktieindkomst. Endvidere kan tab modregnes i gevinster fra de investeringsselskaber (udenlandske fonde og ETF´er), der beskattes som aktieindkomst.

Hvis man er gift og samlevende med sin ægtefælle, vil et uudnyttet tab automatisk blive overført til ægtefællen, hvis denne har gevinst, som tabet kan modregnes i. Tab herudover på børsnoterede aktier og IMB´er, kan modregnes i kommende års gevinster og udbytte fra børsnoterede aktier mv., og registreres af Skat på en særlig tabssaldo for aktieindkomst, som i givet fald kan ses på årsopgørelsen. Selve tabssaldoen for aktieindkomst reguleres automatisk, hvis man i kommende år får positiv aktieindkomst. Tab på ETF´er, der beskattes som aktieindkomst, modregnes automatisk i slutskatten.

Handel igennem dansk bank eller broker
Handler man sine værdipapirer i en dansk bank eller broker, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med SKAT om indberetning, har denne pligt til at indberette alle køb og salg til SKAT. SKATs beregningssystem til aktier og investeringsbeviser vil ofte kunne udregne et forslag til nettoresultat, som dog kan være fejlbehæftet, idet systemet fx ikke kan håndtere aktiesplits mv. Derfor har man selv pligt til at kontrollere, om oplysningerne er korrekte og om en eventuel beregning af nettoresultatet i rubrik 66 er korrekt, inden man godkender sin årsopgørelse.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Handel igennem udenlandsk bank eller broker
Har man handlet aktier via en udenlandsk finansiel institution, vil udgangspunktet være, at der ikke er sket indberetning af ens handler til SKAT (medmindre institutionen har indgået særskilt aftale med SKAT om indberetning). Desuden vil man skulle udfylde et oplysningsskema i tilknytning til årsopgørelsen (udvidet selvangivelse). Se mere om dette under artiklen Generelt om skat for tradere.

Typisk vil den udenlandske institution have udarbejdet en oversigt, som man kan anvende, hvis man mener den er opgjort korrekt, herunder at der ikke er sket sammenblanding af investeringsprodukter, som skattemæssigt behandles forskelligt. Det må tilrådes at gemme dokumentation for beregningerne.

Har man realiseret et tab, eller opstår der et realiseret tab i fremtiden, kan dette kun trækkes fra, hvis Skat i tide har fået oplysning om de enkelte køb, hvilket senest skal ske den 1. juli året efter købet har fundet sted. Læs mere hos Skat om betingelserne for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser her. Får man ikke registreret sine køb i tide, mister man derfor retten til at kunne trække et eventuelt tab fra i fremtiden. Man skal for de enkelte handler oplyse identitet, antal, købstidspunkt, købesum og kurs.

Opgørelse af gevinst og tab
Man skal opgøre gevinst og tab for de enkelte handler ved at fratrække salgssummen tillagt kurtage med købssummen tillagt kurtage. Har man handlet i udenlandsk valuta skal resultatet omregnes til DKK. Typisk vil en aktuel valutakurs fremgå af fx en handelsnota eller lignende, og ellers kan man finde en aktuel kurs hos nationalbanken, som dagligt offentliggør officielle valutakurser.

Har man handlet de enkelte aktier i flere om gange, skal anskaffelsessummen for aktierne normalt opgøres gennemsnitsmetoden (GAK). Det betyder, at den samlede anskaffelsessum for alle aktier divideres med antallet af aktier i det enkelte selskab. Anvender man SKATs Tast selv system, vil der være taget højde for dette. Brug af systemet kan bl.a. lette beregningen, hvis man f.eks. har købt aktier i samme selskab, som ligger i forskellige værdipapirdepoter hos forskellige institutioner.

Aktier, som man havde i beholdning den 31. december 2005, skal opgøres efter First In – First Out princippet også kaldet FIFO.

Udbytte
Udbytte beskattes som aktieindkomst. Når man modtager udbytter fra børsnoterede aktier og investeringsbeviser, tilbageholdes 27% i udbytteskat automatisk. Når et udenlandsk selskab udbetaler udbytte, tilbageholdes ofte en udbytteskat til det land, hvor selskabet hører hjemme. For svenske selskaber udgør denne skat for eksempel 15%. I sådanne tilfælde vil den udbytteskat, som er betalt til dette land, normalt automatisk på årsopgørelsen blive modregnet i den danske skat. Udbytte skal angives på årsopgørelsens rubrik 62, 63, 65 og 68 alt efter valuta og art. SKAT har i de fleste tilfælde alle oplysninger om udbytte, men især kan udenlandsk udbytte og tilbageholdt skat give anledning til mangelfulde oplysninger.

Unoterede aktier
Gevinst og tab ved salg af unoterede aktier, dvs. aktier som ikke er optaget til handel på en reguleret markedsplads, beskattes som aktieindkomst og påføres rubrik 67 på årsopgørelsen. Gevinst og tab på aktier, der er optaget til handel på en ikke reguleret markedsplads som Nasdaq First North betragtes i skattemæssig henseende som unoterede aktier.

Man skal være opmærksom på, at selvom ens bank indberetter de handler man har foretaget i unoterede aktier fra uregulerede markedspladser, så kan Skat ikke beregne et forslag til nettoresultat for disse i Skats beregningssystem, som er tilfældet, hvis der er tale om børsnoterede aktier. Man er derfor nødt til selv at gøre dette og indberette nettoresultater i rubrik 67. Man kan dog finde de indberettede oplysninger om selve handlerne, når man er logget på Tast Selv systemet hos Skat under fanen Skatteoplysninger.

Tab på unoterede aktier kan trækkes fra i anden aktieindkomst, herunder også hos en eventuel ægtefælle. Af eventuel negativ aktieindkomst fra unoterede aktier, som ikke er fratrukket i anden aktieindkomst, beregnes en ”negativ skat”, der kan modregnes i den skat, der betales af anden skattepligtig indkomst (i slutskatten). Det er en betingelse for fradrag i anden skattepligtig indkomst, at de omhandlede aktier ikke i ejertiden har været børsnoterede. Se nærmere om unoterede aktier og konkursaktier hos Skat under ”Når du køber og sælger aktier og andre værdipapirer”.

Fra og med 2024 ændres skatteregler for unoterede aktier optaget til handel på en ikke reguleret markedsplads, så de følger reglerne for børsnoterede aktier. Man kan således ikke længere modregne tab i anden indkomst bortset fra positiv aktieindkomst fra børsnoterede aktier.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Særlige overgangsregler
Gevinst af børsnoterede aktier og investeringsbeviser, der er anskaffet senest pr. 31. december 2005, og som er omfattet af den særlige skattefri ”100.000 kr.”-overgangsordning, kan realiseres skattefrit efter mindst 3 års ejertid. Grænsen går ved 136.600 kr. for enlige mens grænsen for samlevende ægtefæller er 273.100 kr. Tab på disse aktier er hverken fradrags- eller modregningsberettigede.

Ejer man aktier fra dengang, vil disse således være skattefrie lige indtil den dag man måtte vælge at realisere aktierne eller fx give dem videre i arv. Løbende udbytter fra aktierne betaler man dog aktieindkomst af. Læs mere om overgangsreglerne her.

Aktier og beviser i investeringsselskaber
Siden 2020 er gevinst og tab på visse aktier og investeringsbeviser udstedt af investeringsselskaber, herunder en række udenlandske fonde fx ETF´er såfremt disse er aktiebaserede og opført på Skats positivliste, blevet beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man både skal beskattes af årets realiserede og af årets urealiserede kursgevinster og evt. udbytte. Såfremt et investeringsselskab ikke er opført på Skat positivliste, vil man i stedet blive beskattet som kapitalindkomst ligeledes efter lagerprincippet af det samlede nettoresultat, som i stedet skal angives i rubrik 38. Se nærmere om den skattemæssige behandling af investeringsselskaber her.

Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker altså en beskatning af såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab.

Nettotab på investeringsselskaber, som er opført på Skats positivliste, kan som nævnt trækkes fra i anden aktieindkomst, herunder også hos en eventuel ægtefælle. Af eventuel negativ aktieindkomst fra disse investeringsselskaber, som ikke kan fratrækkes i anden aktieindkomst, beregnes en ”negativ skat”, der kan modregnes i den skat, der betales af anden skattepligtig indkomst (i slutskatten).

Beskatning af selskaber
Gevinst og tab medregnes i selskabsindkomsten og beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet.

Et tab kan trækkes fra direkte i selskabsindkomsten. Beskatning af udbytte indgår ligeledes i selskabsindkomsten.

Der gælder herudover særlige regler for bl.a. såkaldte porteføljeaktier, hvor selskabet ejer mere end 10% af det enkelte selskab.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

image_pdfimage_print
Del denne artikel