Skat – valutahandel

Udgivet: 1. januar 2024

Skat på handel med valutaBeskatning af privatpersoner
Beskatning af valutahandel afhænger for privatpersoner af, om man handler valutaen spot f.eks. køber USD på en valutakonto, eller om man handler valutaen som et finansielt investeringsprodukt f.eks. et valutakryds eller en terminsforretning. Den form for produkter, der typisk handles via handelsplatforme med gearing, kan afsluttes med en differenceafregning, og er derfor et finansielt investeringsprodukt (en finansiel kontrakt). Ofte handles valutaen i form af en CFD-kontrakt eller noget tilsvarende.

Skattemæssigt behandles valutakryds handlet som en finansiel kontrakt efter kursgevinstlovens regler. Det betyder, at et samlet nettoresultat beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet typisk med enten ca. 37% eller 42%. Beskatning efter lagerprincippet medfører at man beskattes af både realiserede og urealiserede gevinster og tab.

Gevinster opstået fra fx indestående på valutakonti, beskattes også som kapitalindkomst men ikke efter reglerne i kursgevinstloven, jf. mere straks nedenfor.

Beskatning af valutakonti ol.
Er der derimod tale om valutalån eller indestående på en valutakonto, betragtes det ikke som en finansiel kontrakt. Kursgevinster i den forbindelse er skattepligtige som kapitalindkomst, mens kurstab er fradragsberettiget. På et lån opgøres kursgevinst eller -tab ved afdrag eller indfrielse. På en valutakonto anses valutaen for solgt, når beløbet hæves på kontoen.

Er der tale om valutalån eller indestående på en valutakonto gælder den såkaldte bagatelgrænse på 2.000 kr. for privatpersoner. Det vil sige, at har man en gevinst, som er mindre end 2.000 kroner, så skal man ikke beskattes af den. Tilsvarende er et tab på mindre end 2.000 kroner ikke fradragsberettiget. Overskrider man grænsen på 2.000 kr. er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget. I så fald skal beløbet påføres i rubrik 39 på årsopgørelsen. Man skal være opmærksom på, at også gevinst og tab på øvrige fordringer skal medregnes, når det skal afgøres, om bagatelgrænsen er nået. Det gælder eksempelvis, hvis man har investeret i obligationer eller obligationsbaserede investeringsinstitutter (IMB´er som beskattes som kapitalindkomst).

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Beskatning som finansielle kontrakter
Gevinst som stammer fra valutahandel fx valutakryds i form af egentlige investeringsprodukter betragtes som finansielle kontrakter, og beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Det betyder, at man årligt beskattes af såvel realiseret som urealiseret nettoafkast. Man skal således for skatteåret opgøre et samlet nettoresultat for alle typer af finansielle kontrakter man har investereret i.

Årets positive nettogevinst for alle typer af finansielle kontrakter skal medregnes i kapitalindkomsten og angives i rubrik 346 på årsopgørelsen, hvis kontrakterne er handlet igennem en dansk baseret broker eller bank.

Har man handlet igennem en udenlandsk bank eller broker, som ikke har aftale med Skat om indberetning, skal man også anvende rubrik 346. Det ville ellers være logisk i stedet at anvende rubrik 434 på oplysningsskemaet (i modulet Renter og formue fra udlandet), som netop omhandler gevinster fra finansielle kontrakter fra udlandet. Men som det fremgår af vores artikel om Årsopgørelsen, angiver Skat, at man skal bruge rubrik 346.

Årets nettotab for alle typer af finansielle kontrakter er kildeartsbegrænsede og kan derfor kun modregnes eller fratrækkes efter særlige regler. Som udgangspunkt skal tab på valutakontrakter først modregnes i årets eventuelle gevinster på andre finansielle kontrakter, uanset hvad de underliggende aktiver består af.

Yderligere tab kan kun fratrækkes direkte i kapitalindkomsten, hvis tabet ikke overstiger tidligere års skattepligtige nettogevinster fra alle typer af finansielle kontrakter. Årets tab skal således kunne rummes i tidligere års gevinster, som man er blevet beskattet af. Gevinster fra indkomstår, der ligger forud for 2002 er ikke omfattet. Fradrag efter denne såkaldte carry-back regel foretages i det indkomstår tabet opstår, hvorfor der således ikke skal foretages en regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Har man et tab, som skal modregnes i tidligere års nettogevinster, skal man oplyse det i rubrik 346 på årsopgørelsen og angive tabet med minus foran uanset om kontrakterne er handlet via en dansk eller en udenlandsk udbyder.

Hvis man for eksempel har haft en positiv nettogevinst på finansielle kontrakter i 2022 på 50.000 kr., som man er blevet beskattet af, og man i 2023 har et nettotab på finansielle kontrakter på -30.000 kr., så kan man i rubrik 346 for 2023 anføre -30.000 kr., hvorved man får fradrag i den personlige indkomst for dette. Det resterende tab på 20.000 kr., skal behandles som anført straks nedenfor.

Har man yderligere tab, kan dette fremføres tidsubegrænset til modregning i gevinster fra alle typer finansielle kontrakter i kommende indkomstår.

Er man gift og samlevende med sin ægtefælle, har ægtefællen eventuelt mulighed for at kunne fratrække ens tab, som ikke allerede er modregnet i anden gevinst. Det foregår direkte i ægtefællens tilsvarende gevinster på samme måde som anført ovenfor.

Har man samlet set lidt et tab på valutahandelskontrakter, som man ikke kan modregne i øvrige gevinster som skitseret ovenfor, skal man på årsopgørelsen anføre dette i rubrik 85. Endvidere skal man i rubrik 87 tage stilling til, hvordan man eventuelt vil benytte tabet, og herunder hvor meget af tabet man eventuelt vil anvende.

SKAT har udarbejdet en udmærket vejledning til hvordan man oplyser sine gevinster og tab på finansielle kontrakter og udfyldelse af rubrik 85-88, som kan findes her. Vejledningen indeholder desuden eksempler på, hvordan man holder regnskab med sin saldo for overført tab. Man skal i den forbindelse erindre, at man alene kan fratrække tab på valutakontrakter i gevinster på andre finansielle kontrakter.

Har man opnået et tab på finansielle kontrakter kan det anbefales, at man f.eks. via et excel-regneark eller lignende selv fører en saldo for år til år, så man bedre opnår overblik over det hele. Selve saldoen vil altid fremgå af ens årsopgørelse.

Opgørelse af gevinst og tab
Eftersom gevinster og tab på de handlede kontrakter opgøres i henhold til lagerprincippet, medfører det, at man bliver beskattet selvom man ikke har solgt sine kontrakter ved udgangen af året. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på anskaffelsestidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på realisationstidspunktet). Der sker herved en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

Det er alene det samlede nettoresultat af alle realiserede og urealiserede finansielle kontrakter, som skal oplyses til Skat på årsopgørelsen. Har man haft omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter f.eks. kurtage, skal man lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget fratrækker man i salgssummen, herunder for eksempel de finansieringsomkostninger, man måtte være blevet opkrævet, hvis man beholder sine kontrakter over længere tid.

Indberetning til SKAT
Handler man valuta med finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette ens handel. Disse handler er ikke en del af Skats indberetningssystem til aktier og investeringsforeninger, som automatisk kan udregne et nettoresultat, hvorfor man ofte selv er nødt til at foretage denne beregning.

Typisk vil de enkelte handler fremgå i løbet af vintermånederne efter skatteårets udløb af detailoplysningerne i Tast Selv systemet (under Personlige oplysninger, Finansielle kontrakter). Andre former for finansielle kontrakter vil ligeledes fremgå her eventuelt som akkumulerede summer.

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at man ofte er nødt til selv at foretage den samlede beregning, idet urealiserede tab og gevinster typisk ikke fremgår. Har man en beholdning ultimo året vil markedsværdien af kontrakten typisk fremgå i stedet, men årets urealiserede gevinst eller tab må man altså selv finde frem til. Når man har foretaget sin beregning og sikret at indberetningerne er korrekte, skal man anføre nettoresultatet i rubrikken og sørge for at beløbet overføres til ens årsopgørelse.

Har man handlet via en udenlandsk finansiel institution, bliver ens handel ikke indberettet. Man skal i den forbindelse endvidere udfylde et oplysningsskema i tilknytning til årsopgørelsen, hvor den udenlandske indkomst i form af finansielle kontrakter skal påføres.

Læs mere om indberetning til Skat i vores artikel om årsopgørelsen for tradere.

Uanset om man handler via en dansk broker eller en udenlandsk broker skal man selv sørge for at beregne og indberette et korrekt samlet nettoresultat, som anført ovenfor. Det er væsentligt at være opmærksom på, at såfremt man ikke indberetter et tab, som er opstået igennem handel hos en udenlandsk broker, i rette tid, dvs. inden udløbet af fristen for at selvangive for det pågældende år, mister man retten til at kunne udnytte tabet i eventuel fremtidig gevinst. Som udgangspunkt er denne tidsfrist den 1. juli året efter skatteåret

Beskatning af selskaber
Gevinst på valutahandel og andre finansielle kontrakter medregnes i selskabsindkomsten mens tab som hovedregel kan fratrækkes i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab skal opgøres i henhold til lagerprincippet. Det vil sige, at finansielle kontrakter beskattes på grundlag af forskellen mellem værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ultimo indkomståret (eller på salgstidspunktet). Man bliver herved løbende beskattet af gevinst og tab for kontrakter, man holder over flere indkomstår. Man får ligeledes fradrag for f.eks. finansieringsomkostninger og evt. kurtage.

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta - LIVE Via Messenger-app

image_pdfimage_print
Del denne artikel