Skat – investeringsforeninger

Udgivet : 01 December 2019

Arendt-daxBeskatning af investeringsbeviser eller mere præcist andele i investeringsforeninger, som overvejende investere i aktier, beskattes til en vis grad på samme måde som aktier efter realisationsprincippet medmindre der er tale om akkumulerende investeringsforeninger (og kan defineres som et investeringsselskab), som i stedet beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Fra og med 2020 vil en del af sidstnævnte (herunder andre investeringsselskaber fx ETF´er og andre udenlandske fonde ) i stedet skulle beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvis de er aktiebaserede og fremgår af Skats positivliste. Obligationsforeninger og blandede foreninger beskattes altid som kapitalindkomst.

 

Beskatning for privatpersoner
Beskatningen af investeringsbeviser dvs. andele i investeringsforeninger afhænger af, om investeringsforeningen er aktie- eller obligationsbaseret eller er en akkumulerende investeringsforening. Udenlandske investeringsforeninger, der typisk bare benævnes som fonde, beskattes oftest som en akkumulerende investeringsforening, der er defineret som et investeringsselskab.

 

Aktiebaserede investeringsbeviser (typisk med udbyttebetaling)
Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger (med såkaldt minimumsbeskatning, hvilket betyder, at foreningen er forpligtet til at udlodde en nærmere fastsat andel af årets resultat som udbytte) beskattes på samme måde som gevinst og tab på børsnoterede aktier. Dette gælder uanset, om investeringsforeningen er børsnoteret eller ej.

Gevinster og tab opgøres og beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst og påføres årsopgørelsens rubrik 66. Udbytter beskattes ligeledes som aktieindkomst og er typisk allerede indberettet i rubrik 61, hvis der er fratrukket 27% udbytteskat. Hvis ikke skal rubrik 62 anvendes.

Tab kan modregnes i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier og i gevinster samt udbytter fra andre aktiebaserede investeringsforeninger og fra 2020 visse fonde og ETF´er, der beskattes som aktieindkomst. Et overskydende tab overføres til modregning i en eventuel ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst.

Tab herudover fratrækkes i en eventuel ægtefælles gevinster på tilsvarende værdipapirer eller fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning.

Vil du shorte markedet? Vi anbefaler handelsplatformen MarketsX Se mere

Obligationsbaserede investeringsbeviser
Gevinst på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes som kapitalindkomst som hovedregel efter realisationsprincippet, hvis foreningen udbetaler udbytte.

Det er muligt at fradrage realiserede kurstab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger i anden kapitalindkomst.

Gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger, skal alene medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller –tab sammenlagt med nettogevinst og -tab på visse fordringer og på fordringer og gæld i fremmed valuta overstiger 2.000 kroner. Overskrides bagatelgrænsen, er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget. Bagatelgrænsen gælder for hver ægtefælle, dog hver for sig. Beløb skal påføres rubrik 30.

 

Akkumulerende investeringsbeviser (i investeringsselskaber)
Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger og udenlandske fonde, som falder ind under betegnelsen investeringsselskab, beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang og påføres selvangivelsens rubrik 38 i 2019.

Tab kan fratrækkes i anden kapitalindkomst.

Fra og med 2020 vil en del af denne type værdipapirer blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvis de lever op til visse kriterier, jf. ovenfor.

 

Udenlandske investeringsbeviser
De fleste udenlandske investeringsbeviser beskattes efter samme regler som akkumulerende investeringsbeviser, jf. ovenfor.

 

Indberetning til SKAT
Handler man sine investeringsbeviser hos en dansk bank eller værdipapirhandler, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skattestyrelsen om indberetning, har denne pligt til at indberette alle køb og salg til SKAT. De enkelte handler vil i de fleste tilfælde fremgå af SKATs Tast Selv beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, som derved vil kunne beregne et samlet nettoresultat.

Har man handlet via en udenlandsk bank eller broker, vil denne typisk ikke have indberettet ens handler. I den forbindelse skal man anvende de rubrikker, som omhandler udenlandsk indkomst, og som fremgår af oplysningsskemaet i tilknytning til årsopgørelsen. Se mere om dette under afsnittet Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at udregne og godkende/indberette et samlet nettoresultat.

Læs mere om indberetning til SKAT for både udenlandske og danske brokere i artiklen Generelt om skat for tradere

Du kan læse mere om specifik indberetning i forhold til investeringsforeninger hos SKAT her.

 

Beskatning for selskaber
Gevinst og tab indgår i selskabsindkomsten og beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet uanset type af investeringsforening på samme måde som fx aktier.

Et tab kan trækkes fra direkte i selskabsindkomsten.

Beskatning af udbytte indgår ligeledes i selskabsindkomsten.

 

Vil du shorte markedet? Vi anbefaler handelsplatformen MarketsX Se mere
image_pdfimage_print
Del denne artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE