Årsopgørelse for tradere 2020

Man kan indberette til SKAT og godkende sin årsopgørelse for 2020, når SKAT den 15. marts 2021 åbner op for adgangen i TastSelv (Under ”Log på” på www.skat.dk). En del indberettede oplysninger vil man dog typisk omkring januar-februar kunne se under menupunktet ”Skatteoplysninger”, når man er logget på.

Har man haft gode afkast sidste år, vil det højst sandsynlig medføre en vis restskat. Skats rentetaksameter tæller allerede fra 1. januar i år, så hvis man gerne vil spare disse ekstra renteomkostninger, så bør man overveje allerede nu at indbetale sin restskat. Har man nogenlunde styr på sit skattepligtige afkast, og ved hvordan man bliver beskattet, kan man bruge Skats beregner for 2020 til at få et mere præcist overblik. Husk at man i visse tilfælde er nødt til også at tage højde for anden indkomst. Er man usikker på beskatningen, må det anbefales at læse videre nedenfor.

Tidsfristen for indberetning og godkendelse af skatteoplysninger for 2020 er for de fleste skatteydere som udgangspunkt 1. maj 2021. Hvis man har udenlandsk indkomst f.eks. hvis man handler via en udenlandske broker, som ikke indberetter til Skat, skal man endvidere udfylde et oplysningsskema (blev tidligere benævnt udvidet selvangivelse) og fristen er i stedet 1. juli 2021 (pga. coruna er denne tidsfrist i år udskudt til 1. september 2021).

Indeværende artikel omhandler alene de skattemæssige forhold man skal være opmærksom på, hvis man handler med forskellige former for værdipapirer. Har du handlet kryptovaluta henvises i stedet til denne artikel, som omhandler den skattemæssige behandling af bitcoin og andre former for kryptovaluta.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Handel via dansk bank eller broker
Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter via en dansk bank eller værdipapirhandler såsom Saxo Bank eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med Skattestyrelsen såsom Nordnet (er hjemmehørende i Sverige), vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler til Skat. Alt efter hvilken type af værdipapirer man har foretaget handler i, sker der enten indberetning af de enkelte handler fx handler med aktier, ETF´er mv. eller disse summeres fx visse finansielle kontrakter. Man vil typisk skulle godkende sine skatteoplysninger senest 1. maj året efter det enkelte skatteår medmindre man f.eks. er selvstændig erhvervsdrivende eller andet.

Handel med aktier og investeringsbeviser
Skat har som en del af Tast Selv udviklet et beregningssystem til privatpersoner, ”Aktier og Investeringsbeviser” (se billede nedenfor), der i de fleste tilfælde automatisk kan opgøre ens nettoresultat for aktier, investeringsforeninger og investeringsselskaber såsom udenlandske fonde eksempelvis ETF´er, som skal påføres på årsopgørelsen. I systemet findes de handler som ens værdipapirhandler har indberettet. Man kan selv tilføje handler, som eventuelt ikke er blevet indberettet eller korrigere for eventuelle fejl. På baggrund af de indberettede handler og manuelle ændringer kan systemet således både beregne samlede nettoresultater for værdipapirer, der skal beskattes som hhv. aktieindkomst (f.eks. rubrik 66 og 345) og kapitalindkomst (f.eks. rubrik 38 og 30). 

Handel med aktier og investeringsbeviser
Skat har som en del af Tast Selv udviklet et beregningssystem til privatpersoner, ”Aktier og Investeringsbeviser” (se billede nedenfor), der i de fleste tilfælde automatisk kan opgøre ens nettoresultat for aktier, investeringsforeninger og investeringsselskaber såsom udenlandske fonde eksempelvis ETF´er, som skal påføres på årsopgørelsen. I systemet findes de handler som ens værdipapirhandler har indberettet. Man kan selv tilføje handler, som eventuelt ikke er blevet indberettet eller korrigere for eventuelle fejl. På baggrund af de indberettede handler og manuelle ændringer kan systemet således både beregne samlede nettoresultater for værdipapirer, der skal beskattes som hhv. aktieindkomst (f.eks. rubrik 66 og 345) og kapitalindkomst (f.eks. rubrik 38 og 30). 

Rubrik 66 indeholder årets realiserede nettogevinster fra børsnoterede aktier og aktiebaserede, udbyttebetalende investeringsbeviser (de såkaldte IMB´er dvs. investeringsinstitutter med minimumsbeskatning). Disse skal beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet.

Rubrik 345 indeholder fra 2020 årets såvel realiserede som urealiserede nettokursgevinster fra de aktiebaserede investeringsselskaber, herunder f.eks. ETF´er, som er opført på Skat positivliste for 2020. Disse skal beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet.

Rubrik 38 indeholder årets såvel realiserede som urealiserede nettokursgevinster fra de investeringsselskaber, herunder f.eks. ETF´er, som IKKE er opført på Skats positivliste. Disse beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Systemet kan også beregne årets nettogevinster fra f.eks. obligationsbaserede investeringsforeninger, som skal påføres i rubrik 30.

Det er frivilligt, om man vil benytte systemet. Adgang til systemet foregår via ens elektroniske skattemappe hos Skat (TastSelv systemet). Hvis man anvender systemet kan det beregnede nettoresultat automatisk, efter man selv har godkendt beregningerne, blive tilføjet til ens årsopgørelse både det som ens bank har indberettet, og det man eventuelt manuelt har ført ind. Man skal dog være opmærksom på, at man selv er ansvarlig for at alt er korrekt i sidste ende, hvorfor man selv bør kontrollere, om indberetningerne er korrekte. Skat har desuden konstateret visse fejl i systemet (bl.a. ved aktiesplits), og er heller ikke altid i besiddelse af alle nødvendige oplysninger til at kunne beregne ens nettoresultat korrekt. Har man aktier, som er erhvervet før 2010, vil købsdato og købskurs heller ikke være registreret i systemet. Disse må man i stedet manuelt finde frem og indtaste.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Handel med finansielle kontrakter 
Handel med f.eks. certifikater og CFD´er bliver ligeledes indberettet til Skat, men er ikke en del af ovennævnte beregningssystem. Indberetningerne kan i stedet findes under ens samlede skatteoplysninger under menupunktet Finansielle kontrakter i den elektroniske skattemappe. Typisk fremstår disse lidt hulter til bulter, hvorfor man ofte er nødt til også at bruge rapporter fra sin bank for at sikre korrekt beregning.

Finansielle kontrakter beskattes særskilt som kapitalindkomst efter lagerprincippet og man er selv ansvarlig for at beregne et korrekt samlet nettoresultat, og sikre at det påføres de korrekte steder på årsopgørelsen. Et positivt nettoresultat fra finansielle kontrakter skal påføres på årsopgørelsen rubrik 346.

Har man konstateret en nettotab skal man være opmærksom på, at der eksisterer visse begrænsninger i forhold til at kunne fratrække tabet. Nettotab skal som udgangspunkt påføres i rubrik 85-87 medmindre man har gevinster på finansielle kontrakter fra tidligere år, som man kan bruge til at fratrække tabet i. I så fald skal tabet påføres rubrik 346 med minus foran.

Handel via udenlandsk bank eller broker
Ved handel igennem udenlandske banker eller brokere, som ikke har indgået aftale med Skat om indberetning, har man pligt til selv at indberette sin handel til Skat. Heldigvis kan man ofte nøjes med at indberette samlede nettoresultater for de respektive typer af værdipapirer, man har handlet med. Det foregår ved at man i tilknytning til årsopgørelsen skal udfylde et såkaldt oplysningsskema (blev tidligere af Skat benævnt udvidet selvangivelse). Dette medfører ligeledes, at ens frist for udfyldelse af årsopgørelsen/oplysningsskemaet som udgangspunkt bliver 1. juli i stedet for 1. maj.

Man behøver fra og med 2018 ikke længere indsende erklæringer om udenlandske konti og depoter, idet Skat nu typisk helt automatisk får besked om eksistensen af disse fra de udenlandske skattemyndigheder. Det er en følge af gennemførelsen af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af konto- og depotoplysninger, som har virkning tilbage til 2016. Typisk vil Skat modtage oplysninger om kontoindestående, modtagne udbytter mv. Ofte modtages disse senere end fristen for udfyldelse af oplysningsskemaet, men det varierer.

Er det første gang man skal indberette udenlandsk indkomst og formue skal man, når man er logget på TastSelv systemet, vælge” Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet”. I bunden under Udenlandsk indkomst skal man svare ”Ja” til, at man har udenlandsk indkomst, og trykke ”Fortsæt” hvorefter man får adgang til oplyse om sin udenlandske indkomst i det Skat kalder oplysningsskemaet.

Man kan læse mere om oplysning af udlandsforhold hos Skattestyrelsen her. Desuden kan man i selve oplysningsskemaet, hvor eksempler er indsat nedenfor, klikke på spørgsmålstegnet foran de enkelte rubrikker for at få yderligere information.

Man skal til indberetningen anvende de rubrikker, som fremgår af oplysningsskemaet i stedet for de sædvanlige rubrikker, som bruges til indberetning foretaget igennem danskbaserede værdipapirhandlere, se mere nedenfor.

Det er værd at bemærke, at man skal indberette sin handel for det land, hvor ens broker er hjemmehørende i form af samlede nettoresultater for de forskellige produkttyper såsom finansielle kontrakter (f.eks. CFD´er, futures ol.), aktier og investeringsbeviser mv. Man skal derfor sørge for at opdele sit investeringsafkast i bl.a. aktieindkomst og kapitalindkomst, hvis man har handlet produkter som beskattes forskelligt. Har man flere konti hos forskellige brokere i samme land, skal disse indberettes samlet for det pågældende land, og hvis man har konti hos brokere i forskellige lande, skal disse indberettes for hvert enkelt land.

Man skal endvidere huske at gemme dokumentation for al sin handel samt sit beregningsgrundlag. De fleste handelsplatforme er i stand til at levere rapporter, der viser et samlet nettoresultat, som man kan tage udgangspunkt i både i forhold til beregninger og i forhold til dokumentationen. Særligt hvis man lukker en konto hos en broker, bør man sikre sig dokumentation.

Kapitalindkomst og kontoindestående i udlandet (skal opgøres for det land, hvor ens broker er hjemmehørende):

Klik for at forstørre.

Bemærk, at man skal indberette under det land, hvor ens broker er hjemmehørende.

Positiv kapitalindkomst hidrørende fra afkast fra investeringsforeninger/selskaber og finansielle kontrakter skal indberettes i rubrik 434, jf. billedet ovenfor, som fremkommer når man skal udfylde sin (udvidede) årsopgørelse. Man kan hos Skat klikke på de enkelte spørgsmålstegn for at få mere information. Har man oparbejdet et fradragsberettiget tab, skal det angives med minus.

Det fremgår ikke eksplicit af ovenstående rubrikforklaring, men såfremt man har yderligere tab, dvs. tab som ikke kan modregnes i tidligere års positive kapitalindkomst fra finansielle kontrakter, må man antage, at dette skal medtages i enten rubrik 86, som dækker tabssaldoen for aktiebaserede finansielle kontrakter, eller i rubrik 85, som dækker tabssaldoen for øvrige finansielle kontrakter.

Kontoindestående hos en broker skal ultimo året indberettes i rubrik 492.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Aktier og investeringsbeviser i udlandet (skal opgøres for det land, hvor ens broker er hjemmehørende):

Klik for at forstørre.

Har man børsnoterede danske aktier eller investeringsbeviser i udenlandsk depot, skal eventuelt udbytte oplyses under Aktier eller Kapitalindkomst på den danske del af oplysningsskemaet (årsopgørelsen). Eksempelvis skal udbytte fra børsnoterede danske aktier, hvor der er tilbageholdt udbytteskat anføres i rubrik 62. Kursværdien ultimo året skal man oplyse i rubrik 490 i Udenlandske aktier og investeringsbeviser under det land, hvor depotet hører hjemme.

Har man udenlandske aktier eller investeringsbeviser i udenlandsk depot, skal man oplyse udbytte i de relevante rubrikker i Udenlandske aktier og investeringsbeviser, jf. de forskellige rubrikker ovenfor for det land, hvor brokeren er hjemmehørende.

Gevinst og tab på børsnoterede udenlandske aktier mv., skal oplyses i rubrik 454, jf. ovenfor.

Den samlede kursværdi for aktier mv. ultimo året for det land, hvor brokeren er hjemmehørende, skal oplyses i rubrik 490 (Kursværdi af aktier i udenlandsk depot og visse investeringsforeningsbeviser i udlandet).

Handel i udenlandsk valuta
Man skal på årsopgørelsen angive sit nettoresultat i danske kroner. Det betyder, at man selv skal sørge for at handel i udenlandsk valuta omregnes til et resultat i danske kroner. Når man er logget på TastSelv for at udfylde opfyldningsskemaet, kan man klikke på lommeregneren (se øverst på de to ovenstående billeder), hvorved man ved hjælp af Skats valutaomregner kan omregne et resultat i udenlandsk valuta til danske kroner. Skat anvender i dette tilfælde en af Nationalbanken gennemsnitlig fastsat kurs for skatteåret. Disse historiske, gennemsnitlige valutakurser beregnet på årsbasis kan ses direkte på dette link.

Tidligere har Skats udgangspunkt typisk været, at man skulle omregne de enkelte transaktioner til danske kroner, hvilket fortsat også er muligt, men har man gennemført mange handler, vil det klart være lettere at anvende en gennemsnitlig valutakurs. Man kan via Skats hjemmeside finde links til Nationalbankens officielle valutakurser på daglig basis mv. her.

Pas på tidsfristerne i forhold til tab (og evt. senere fremkomne tab) fra udenlandske brokere
Såfremt man anvender en udenlandsk baseret broker, som ikke indberetter på ens vegne, skal man passe på tidsfristerne i forhold til at få sin værdipapirhandel indberettet til Skat i tide. Indberetter man ikke et eventuelt tab indenfor tidsfristen, vil man miste retten til at kunne fratrække fremtidige gevinster i tabet. Man skal ligeledes huske at indberette de enkelte køb af urealiserede aktier og investeringsbeviser, som man besidder ultimo skatteåret for ikke at miste retten til at kunne modregne eventuelle tab i fremtidige gevinster. Skat kræver således, at man senest 1. juli året efter man har købt f.eks. aktier, indberetter købet. Man kan eventuelt anvende ovennævnte indberetningssystem, men man kan også uploade en samlet dokumentation for købene. De oplysninger man skal afgive til Skat er aktiens identitet, antal aktier man har købt, købstidspunkt samt samlet købesum inkl. handelsomkostninger. Skat giver ingen mulighed for dispensation, hvis man ikke når at gøre dette inden for den angivne tidsfrist

I forhold til finansielle kontrakter gælder som udgangspunkt den generelle frist for godkendelse af selvangivelsen dvs. senest den 1. maj i det følgende kalenderår. Har man en udvidet selvangivelse/oplysningsskema, herunder hvis man anvender en udenlandsk broker, er fristen den 1. juli i det følgende kalenderår.

For at tab ikke skal gå tabt, er man nødt til at overholde de nævnte frister. I forhold til tab er man endvidere nødt til at sondre mellem finansielle kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks samt øvrige produkter, idet man har større tabsfradragsmuligheder for kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks.

Glem ikke at indberette gevinster fra udenlandske brokere
Har man haft en samlet gevinst, som man ikke oplyser til Skat, risikerer man at ifalde strafansvar typisk i form af idømmelse af bøde og i grovere tilfælde endvidere fængsel. Skat har som nævnt ovenfor indgået samarbejde med mange udenlandske skattemyndigheder, hvorved Skat automatisk får oplysninger fra bl.a. udenlandske brokere fx om kontoindestående og andre oplysninger om værdipapirhandel. Oplysningerne vil fremgå under menupunktet Skatteoplysninger i TastSelv vedr. udenlandske forhold og man vil modtage særskilt besked fra Skat, når disse er registreret. Hidtil er disse oplysninger blevet indberettet noget senere end ved udløbet af fristen for at indberette ens skatteoplysninger.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere


Oversigt over samtlige artikler i “Skatteregler for tradere”:

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for 2020
>>> Skat – CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat – Certifikater/ETN
>>> Skat – Futures og optioner
>>> Skat – Valutahandel
>>> Skat – Aktier
>>> Skat – Investeringsforeninger
>>> Skat – Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat – Obligationer
>>> Skat – Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført primo 2021.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.


yes

Disclaimer Headline Til orientering:

Disclaimer Text Hos daytrader.dk skaber vi gratis indhold og læringsforløb for jer brugere. Det kan vi blandt andet gøre, fordi vi indgår samarbejde med brokerne, der betaler for omtale på siden.